Vyjádření k diplomové práci - místostarostka Vsetína

2013-03-19 10:45:05

Květoslava Othová

Další reakce na článek Co vše lze psát do diplomové práce, aneb Podle čeho se hodnotí kvalita odborných textů na (některých) vysokých školách? a především na v něm kritizovanou diplomovou práci Evy Šlapákové: Efektivita veřejných prostředků vynaložených na podporu místních agend 21 v České republice, vztahuje se též na posudky zadavatele a oponenta.

Vážená paní architektko, za město Vsetín vyjadřujeme znepokojení nad zpracováním diplomové práce Bc. Evy Šlapákové, studentky Fakulty ekonomicko – správní, Univerzity Pardubice s názvem „Efektivita veřejných prostředků vynaložených na podporu místních Agend 21 v České republice“.

Výhrady máme zejména k výzkumné části práce, která zcela povrchně a nesystematicky popisuje v kapitole č. 7 Problémy zkoumaných municipalit. Městu Vsetín je věnována podkapitola 7.4 Město Vsetín. Přes to, že v analýze zdrojů na podporu MA 21 sumarizuje studentka celou škálu realizovaných projektů, zaměřených do všech oblastí života města, jsou v podkapitole 7.4 zmíněny mediální výstupy pouze ke dvěma problémům - 7.4.1 Hluková a emisní zátěž z dopravy a 7.4.2 Problémy s neplatiči nájemného.

V podkapitole 7.4.1 Hluková a emisní zátěž z dopravy, se studentka alespoň pokouší hodnotit na základě mediálních výstupů dopad realizovaných opatření v problémové lokalitě. Pokud by se však pokusila o získání objektivních informací o řešení problémů s hlukem a dopravou, zjistila by, že město v problematice řešení hlukové zátěže v Rokytnici učinilo řadu aktivit nad rámec svých kompetencí, protože zde celá záležitost spadá do působnosti majetkových správců silnic ŘSD a ŘSZK.

Pouze pro doplnění uvádíme, že hluková studie ukázala, že ve srovnání s velkými městy ve Vsetíně takřka nejsou místa, která by překračovala povolené limity. Výjimkou je právě okolí silnice I/69 v Rokytnici a sjezd mezi okružními křižovatkami na ul. Štěpánská. Zde však již byla realizována řada navržených opatření.

V podkapitole 7.4.2 Problémy s neplatiči nájemného, studentka pouze zveřejňuje dílčí mediální výstupy k celé rozsáhlé problematice hrazení nájemného a dlužníků města. Vybírá nahodilé mediální prezentace, které neodráží celkový náhled na skutečnost a už vůbec neobsahují relevantní data k dané problematice.

Z takto prezentovaných informací nelze vyvodit žádné objektivní posouzení dané problematiky a už vůbec nelze hodnotit efektivitu vynaložených finančních prostředků na MA 21, což mělo být předmětem diplomové práce.

Pokud došlo k veřejné prezentaci této diplomové práce na veřejnosti, došlo tak k poškození dobrého jména města Vsetína na základě neobjektivních a neověřených údajů.

S ohledem na závažnost dopadů prezentace uvedené diplomové práce se ztotožňujeme s odborným vyjádřením Ing.arch. Martina Říhy.

S pozdravem

Mgr. Květoslava Othová , v.r.

I. místostarostka města