Jak se lidé stali pány na planetě...a co s tím?

2009-10-26 11:25:53

Silvie Šírová

Recenze publikace: Bedřich Moldan - Podmaněná planeta, Karolinum, 2009, ISBN: 978-80-246-1580-6, 336 str.

Knihu Podmaněná planeta, jejímž autorem je prof. Bedřich Moldan, působící v současnosti jako ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, vydalo v květnu tohoto roku vydavatelství Karolinum. Výhodu této publikace představuje bezpochyby její aktuálnost a široká využitelnost v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Autor je nejen uznávaným odborníkem v oblasti environmentálních problémů, ale pohybuje se i v politické praxi, což mu umožnilo přistoupit při k dané problematice z výrazně interdisciplinárních pozic. Díky tomu lze knihu doporučit jako doplňující materiál při výuce širokého spektra vědních oborů, a to nejen oborů zabývajících se životním prostředím, ale také všech společenskovědních oborů, pro které budou cenné zejména spojitosti se společenskou, politickou či ekonomickou praxí. Pro využití v oblasti vzdělání hovoří i skutečnost, že jde o publikaci odbornou, ale dobře srozumitelnou.

Na první pohled nás, čili běžného čtenáře, nejspíše napadne jedna věc - kniha je poměrně rozsáhlá. Byla by ale velká škoda, kdyby nás to mělo odradit, záhy také pochopíme proč. Všechny předkládané závěry jsou pečlivě doloženy faktografickými údaji, a tak při podrobnějším pohledu vidíme za objemností skryté nadstandardní množství faktografických údajů v podobě tabulek, grafů a map. Obsah jednotlivých kapitol navíc zpestřují různá schémata a citace současných i historických dokumentů.

Z pohledu demografa lze zmínit pouze pár drobných nedostatků - kupříkladu pojetí demografického přechodu je trochu zjednodušující. Ve skutečnosti existuje více typů demografického přechodu a k výraznému nárůstu počtu obyvatel v jeho průběhu vlastně vůbec nemusí dojít. Dále není možné vysvětlit pokles plodnosti v průběhu demografické revoluce pouze zvyšováním podílu městského obyvatelstva, čili procesem urbanizace. A konečně termín „populační exploze" patří spíše do novinářského žargonu, vědecká komunita ho však neuznává.

Tyto nevýznamné detaily však rozhodně nemohou ovlivnit výrazně kladné hodnocení knihy Podmaněná planeta.

První část knihy se věnuje mapování hlavních trendů současnosti, a umožňuje tak čtenáři poznat, jak hluboký je význam slovního spojení „podmaněná planeta". Toto podmanění je tak dalekosáhlé, že autor pro naši dobu používá pojem antropocén označující „nové geologické období, kde se rozhodující přírodní silou stali lidé".

Následující část knihy přibližuje problematiku udržitelného rozvoje ve vztahu k přírodním službám, oddíl třetí se pak zabývá detailním popisem zemských ekosystémů, jejich vzájemnou provázaností a současným stavem, respektive poškozením. Naproti tomu navazující část, s příznačným názvem „Odpovědi", se snaží postihnout přístupy, postupy a nástroje, které společnost vyvinula či vyvíjí jako odezvu na situaci v oblasti životního prostředí. K nim patří například legislativní nástroje pro řešení environmentální problematiky, institucionální základna, nebo vědecké metody pro popis a hodnocení či „měření" stavu životního prostředí.

Závěr přináší nástin perspektiv globálního vývoje životního prostředí zejména na základě odhadů OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). S největší pravděpodobností lze očekávat prohloubení globální degradace životního prostředí v důsledku stávajících trendů. Naopak příznivým jevem je všeobecný vzestup zájmu o životní prostředí i nárůst informovanosti o této problematice, což se ovšem zatím velmi málo promítá do každodenního rozhodování a jednání jednotlivců.

Mnohá opatření přijatá v minulosti v souvislosti s ekologickými problémy se ukázala jako účinná a z dlouhodobého pohledu měla pozitivní důsledky v řadě dalších oblastí, například také pro tolik diskutovaný ekonomický sektor. Jak však autor vysvětluje, velmi často „úspěch nebyl automatický, ale byl výsledkem složitých jednání". Současná situace je navíc podstatně komplikovanější kvůli těsné závislosti civilizace na získávání energie z fosilních paliv.

Na analogii s krizemi předchozími tedy nelze příliš spoléhat. A tak autor zanechává čtenářovu duši někde na půli cesty mezi optimismem a nadějí vzhledem k existujícím možnostem řešení, a mezi bezradností a skepsí, pramenících ze složitosti současné situace, nepříznivých vyhlídek z hlediska budoucího vývoje a rozmáhající se finanční krize.

Kniha Podmaněná planeta není katastrofickou vizí, upozorňuje však na reálnou závažnost ekologické situace, před kterou nelze zavírat oči. Na rozdíl od jiných publikací věnovaných tematice životního prostředí nabízí i konkrétní způsoby řešení v politické, podnikatelské a technologické oblasti ve smyslu environmentální udržitelnosti.

Publikace se vyznačuje logickou kostrou řetězící jednotlivá témata jako dílky velkého puzzle, které ukazuje současný stav ohrožení, jenž je dále konfrontován s vývojem společnosti a jejími stávajícími možnostmi. Díky komplexnímu a mezioborovému pohledu může být cenným pomocníkem pro orientaci v environmentálních otázkách dnešního globalizovaného a komplikovaného světa, který se neustále vyvíjí.

Těžko bychom v našich končinách hledali osobu, která by vzhledem ke své erudovanosti a svým zkušenostem byla povolanější pro takto široce pojaté hodnocení ekologických problémů naší doby, než je Bedřich Moldan. Podmaněná planeta v sobě skrývá četné výzvy zejména pro decizní sféru, ale i pro průmyslové a obchodní firmy a každodenní chování běžných občanů. Rozhodně by neměla zůstat bez odezvy.