I have a dream

Main Article Content

Michal Mochťak

Abstract

Každé z predstavených prostredí symbolizuje iný okruh problémov, ktoré súvisia priamo či nepriamo s implementáciou Európskeho dohovoru o krajine. Spojením všetkých troch vzniká konglomerát ideí, ktoré stanovujú budúcnosť udržateľného spôsobu života a hľadajú praktické riešenia na otázky, ktoré pri tom vznikajú. Len skĺbením multidimenzionálneho prístupu, ktorý sa neobmedzuje na úzko špecifikované oblasti rozvoja, môžeme definovať koncepčný prístup k rozvoju spoločnosti – tým je vízia s názvom Mám sen.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mochťak, M. (2011). I have a dream. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.171
Section
Information

References

ARENDTOVÁ, H. (2007): Vita activa, neboli, O činném životě. Praha: Oikoymenh.
Český statistický úřad (2010): Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010. on-line text (http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ), otvorené 23. 6. 2010.
Európsky dohovor o krajine (2000), on-line text (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Slovakian/176-Slovakian.pdf), otvorené 16. 7. 2010.
Habermas J. (2002): Tři normativní modely demokracie. In SHAPIRO, I. – HABERMAS, J. (eds., 2002): Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia.
INGLEHART, R. – ABRAMSON, P. R. (1999): Measuring Postmaterialism. The American Political Science Review, roč. 93, č. 3, s. 665-677.
SWIFT, A. (2005): Politická filozofie: základní otázky moderní politologie. Praha: Portál.
usconstitution.net (2010): I Have a Dream Speech. on-line text (http://www.usconstitution.net/ dream.html), otvorené 20. 7. 2010.