Žákovské portfolio – vhodná forma hodnocení environmentální výchovy

Obsah hlavního článku

Kateřina Jančaříková

Abstrakt

Cílem tohoto článku je propagovat portfoliové hodnocení pro evaluaci průřezového tématu environmentální výchova.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Jančaříková, K. (2007). Žákovské portfolio – vhodná forma hodnocení environmentální výchovy. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.23
Sekce
Recenzované články

Reference

FRANĚK, M. Odcizení přírodě a možnosti environmentální výchovy. Zpravodaj MŽP, 6/2000, 14 -15. Dostupné na .

GARDNER, H. (1993) Multiple Intelligences : The theory in Practise. USA, New Yourk : Basic books. 304s. ISBN 0-465-01822-X.

HRUBÁ, J. K čemu může sloužit žákovské portfolio? Učitelské listy, 2006.Zde citují můj příspěvek na Kulatém stolu : http://www.ucitelske-listy.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102653&CAI=2153.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Portfoliové hodnocení v domácím vzdělávání. In Metodický portál www.rvp.cz : výběr příspěvků. Praha : VÚP, 2007. 125s. Příspěvek na str. 120-123. ISBN 978-80-87000-09-0. Dostupné na http://www.rvp.cz/clanek/3/969 [Citace 30.10.2006].

JANČAŘÍKOVÁ, K. Role učitele a rodičů při realizaci nekognitivních cílů environmentální výchovy žáků základní školy. In Sborník konference Fórum o premenách školy v 21. storočí, 2008. ISBN 978-80-969146-7-8. (v tisku).

JANČAŘÍKOVÁ, K.; JANČAŘÍK, A. Portfolio assessment of elementary pupils. SEMT ´05 International Symposium Elementary Maths Teaching, UK Praha, ISBN 80-7290-220-2, str. 164-170.

JONGSMA, K. S. (1989) Portfolio assessment. The Reading Teacher, 1989. 43, 264-265.

MOYA, SS.; O'Malley, JM. A Portfolio Assessment Model for ESL. The Journal of Educational Issues of Language Minority Students, v13 p. 13-36, Spring 1994. Dostupné na http://www.ncela.gwu.edu/pubs/jeilms/vol13/portfo13.htm. [Cit. 1.12.2007]

PALMER, J. ; NEAL, P. (1994) The Handbook of Environmental Education. 1th p. 268p. London : Routledge. ISBN 0- 415-09317-7.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999. 190s. ISBN 80-7178-262-9.

STENBERG, R. J. Úspěšná inteligence : Jak rozvíjet úspěšnou inteligenci. Praha : Grada Publishing, 2001. 208s. ISBN 80-247-0120-0.

STRAKOVÁ, J. Využití portfolia k hodnocení práce a výsledků žáků - část I. K čemu slouží různé typy portfolií. Praha : Moderní vyučování, 9/2005, str. 6-7.

STRAUSS, A.; CORBIN, J. Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory.London, New delhi : Thousand Oaks, 1998. 2nd. ed. 312. ISBN 0-8039-5940-0.

WILKE, RJ. (ed.) (1993) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K – 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing. ISBN 0-8039-6370-X.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>