Hospodaření s nerostnými zdroji – současná globální situace a výhled

Autoři

  • Zdeňka Petáková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.356

Klíčová slova:

mineral resources, sustainability

Abstrakt

Článek shrnuje současný globální stav přístupu k nerostným zdrojům, ukazuje výhled do budoucna a předkládá obecná doporučení k hospodaření s nerostnými zdroji. Autorka na základě svých zjištění doporučuje: Podporovat takovou vládu, která by byla schopna kontroly nad regiony a dokázala by usměrňovat aktivity nadnárodních či zahraničních těžařských společností v nich; zajistit, aby zisk z těžby a prodeje nerostných surovin plynul převážnou měrou ke všem občanům, nikoli jen k úzké skupině; nevěřit sloganům a řídit se při rozhodování vždy vlastním úsudkem; zachovat státní kontrolu nad daty, získanými při vyhledávání a průzkumu, a také průběžnými údaji o stavu životního prostředí během těžby a úpravy nerostných surovin; trvat na co nejšetrnějším přístupu k životnímu prostředí včetně rostlin, živočichů, půdy, ovzduší a vody během průzkumu, těžby a úpravy nerostných surovin. V předstihu před těžbou mapovat civilizační hodnoty – stavební památky, archeologický materiál – a přednostně vést těžbu tak, aby toto kulturní dědictví nenarušila. Trvat na co nejšetrnějším navrácení území po těžbě dalšímu vývoji.

Stojí za zvážení, zda (udržitelný) tradiční způsob života ležící na miskách pomyslných vah není větší hodnotou než současný materialistický kořistící přístup, jež je zcela evidentně bez udržitelnosti.

Článek prošel recenzním řízením.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

GRANTHAM, J. 2011. Time to wake up. Days of abundant resources and falling prices are over forever [on-line] Čtvrtletník GMO. [cit. 2011-06-30]. Dostupné z WWW <http://www.gmo.com>

KAVINA, P. 2009. Surovinové zdroje. In POTŮČEK, M.; MAŠKOVÁ, M. a kol. Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti. Praha: Karolinum, s. 307-330

KOLEKTIV AUTORŮ 2012. Perspektivy české energetiky. Současnost a budoucnost. Zpráva NEK (Nezávislé energetické komise) II. Pracovní verze k pololetí 2012 – zpráva k veřejné oponentuře [on-line] [cit. 2012-07-16]. Dostupné z WWW <http://www.energetickyklub.cz/>

KUŠKOVÁ, P.; GINGRICH, S.; KRAUSMANN, F. 2008. Long term changes in social metabolism and land use in Czechoslovakia, 1830–2000: An energy transition under changing political regimes. Ecological Economics, 68, p. 394-407

LATOUCHE, S. 2012. Malé pojednání o poklidném nerůstu. Praha: Tomáš Weiss – Za tratí

O´CONNOR, D. 2012. Není zítra. (There´s no tomorrow.) Animovaný film o vyčerpání přírodních zdrojů [on-line]. [cit. 2012-07-16]. Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=jo-2QL3hSLU>

SMRŽ, M. 2007. Cesta k energetické svobodě. Impulz k přeměně energetiky a hospodářství do udržitelné formy. Brno: WISE

TOMCZAK, A. 2011. Fakta o nerostných surovinách: Mezinárodní trh uhlí – trendy a perspektivy, s. 39 – 57, in: STARÝ, J.; SITENSKÝ, I.; HODKOVÁ, T. Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny [on-line] [cit. 2012-07-16]. Praha: MŽP, ČGS – Geofond, 2011. Dostupné z WWW: <http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/rocenka2011sur.pdf>

ŘÍPA, M.; WEINZETTL, V.; MLYNÁŘ, J.; ŽÁČEK, F. 2005. Řízená termojaderná syntéza pro každého. Praha: Ústav fyziky plazmatu AV

UNEP. 2011a. Towards a Green Economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication. Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme (UNEP) [on-line] [cit. 2012-07-16] Dostupné z WWW: <http://www.unep.org/greeneconomy/greeneconomyreport/tabid/29846/default.aspx>

UNEP. 2011b. Keeping track of our changing environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012) [on-line]. [cit. 2012-07-16]Nairobi, Kenya: Division of Early Warning and Assessment (DEWA), United Nations Environment Programme (UNEP). Dostupné z WWW: <http://www.unep.org/geo/pdfs/keeping_track.pdf>

Stahování

Publikováno

30. 09. 2012

Jak citovat

Petáková, Z. (2012). Hospodaření s nerostnými zdroji – současná globální situace a výhled. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.356

Číslo

Sekce

Inspirace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)