Měření efektivnosti využívání urbanizovaného území

Autoři

  • Jiřina Bergatt Jackson

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.357

Abstrakt

Tento článek se zaměřuje na pragmatické techniky vyhodnocování efektivity využívání urbanizovaného území, které jsou přímo použitelné v praxi – pro regiony, města a obce. Tyto techniky mohou podporovat efektivní využití urbanizovaného území a vytvářet struktury, které napomáhají udržitelnějšímu managementu území. Dle průzkumů Světové banky, mohou například udržitelnější a efektivnější formy využívání urbanizovaného území ušetřit až 15 % energetických nákladů. Snižují se tím také náklady na externality (například na technickou infrastrukturu). To, že se tyto náklady nepromítají do nákladů na výrobu nebo na služby, pak zvyšuje též konkurenceschopnost daného území. Proto by udržitelné využívání území mělo být v našem nejvyšším veřejném zájmu. Bohužel tomu tak není, a efektivita (hospodárnost, udržitelnost) využívání našeho urbanizovaného území není v centru politického zájmu a zatím nemá ani dostatečnou občanskou podporu.

Text prošel recenzním řízením

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

BERGATT JACKSON, J., 2011. Proč nemáme dostatečně udržitelný management urbanizovaného území, když máme dostatečné nástroje. Sborník Člověk, stavba a územní plánování 5. Praha: vydal ČVUT., , s. 7-23ISBN 978-80-01-04753-8. ČVUT

BRINCKERHOFF, P. 2004. The Czech Brownfield Regeneration Strategy, CSF, CzechInvest brownfield TA study 2004 PHARE project EuropeAid/113183/D/SV/CZ.

DESIRE Project. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.desire-his.eu/wimba/WP2.1%20Indicators%20in%20the%20study%20sites%20(Report%2066%20D211%20Mar10)/page_64.htm

GAIA. A Multi-Media Tool for Natural Resources Management and Environmental Education. Dostupné na http://www.ess.co.at/GAIA/Reports/indics.html

kbp&p architects. Analýza fiskálních a ekonomických nástrojů dotýkajících se problematiky udržitelného využívání zastavěného území. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.urbaninfo.cz/wp-content/uploads/2011/02/Fisk%C3%A1ln%C3%AD-a-ekonomick%C3%A9-n%C3%A1stroje.pdf

KROLL, F., MÜLLER (CAU)*, F., BELL, S., HAASE, D., HELMINEN, V., KABISK, N., PIORR, A., SCHWARZ, N., STROHBACH, M., TAYLOR, T., ZUIN, A. 2009. Indicator framework for evaluating impacts of land use changes. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.plurel.net/images/D431.pdf

PIORR, A., RAVETZ, J., TOSICS, I. (eds.) 2010. Project PLUER závěrečná zpráva: Peri Urbanisation in Europe – Towards European Policies to Sustain Urban-Rural Futures. [online] [cit 2011-10-12] Dostupné na http://www.plurel.net/images/Peri_Urbanisation_in_Europe_printversion.pdf

Projekt Circuse (české texty). [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na www.circuse.eu, http://www.urbaninfo.cz/projekt-circuse/

Projekt UCGIS. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.ucgis.org/hudphasei/

Project TISSUE indicators. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://cic.vtt.fi/projects/tissue/TISSUE%20CORE%202%20indicators.pdf

PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky 2008

SRUR ČR 2010. Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje

Sustainable Community Indicators. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://sustainablemeasures.com/Training/Indicators/EvalLand.html

Sustainable environment. [online] [cit 2012-09-12] Dostupné na http://www.sustainable-environment.org.uk/Indicators/Land_Use.php

Studio STRAET architects. Analýza strategického a právního rámce s ohledem na udržitelné využívání území v Ústeckém kraji. Dostupné na http://www.urbaninfo.cz/wp-content/uploads/2011/02/Anal%C3%BDza5.1.3..pdf

Urban audit indicators. Dostupné na http://www.urbanaudit.org/Structure.aspx

Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon

Zákon č. 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny

Stahování

Publikováno

30. 09. 2012

Jak citovat

Bergatt Jackson, J. (2012). Měření efektivnosti využívání urbanizovaného území. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.357

Číslo

Sekce

Inspirace