The methodology for evaluation of environmental education programmes for pre-school and K-5 elementary school pupils

Main Article Content

Jan Činčera

Abstract

The methodology provides a comprehensive overview of instruments aimed for evaluation of environmental education programmes for pre-school and K-5 elementary school pupils. It defines relevant variables for environmental education and discusses strategies for their quantitative and qualitative evaluation. Examples of evaluation research from Czech and abroad are provided.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Činčera, J. (2013). The methodology for evaluation of environmental education programmes for pre-school and K-5 elementary school pupils. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.413
Section
Methodologies
Author Biography

Jan Činčera

Technical University of Liberec, Department of Education and Psychology & Masaryk University Brno, Department of Environmental Studies.The author focuses on theory, methodics and evaluation of environmental education and education for sustainable development. He cooperates with environmental education centres as a programme evaluator and consultant. 

References

ARDOIN, N.M., SCHUH, J.S., GOULD, R.K. (2012). Exploring the dimensions of place: a confirmatory factor analysis of data from three ecoregional sites. Environmental Education Research, 18, 5, 583-607.
BALLANTYNE, R., PACKER, J., EVERETT, M. (2005). Measuring Environmental Education Program Impacts and Learning in the Field: Using an Action Research Cycle to Develop a Tool for Use with Young Students. Australian Journal of Environmental Education, 21, 23-37.
BANDURA, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84 (2), 191-215.
BARRAZA, L. (1999). Children’s drawings about the environment. Environmental Education Research, 5, 1, 49-66.
BEERY, T.H. (2013). Establishing reliability and construct validity for an instrument to measure environmental connectedness. Environmental Education Research, 19, 1, 81-93.
BROUKALOVÁ, L. a kol. Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky. Dostupné z WWW:
BRYANT, C. K., HUNGERFORD, H.R. (1977) An analysis of strategies for teaching environmental concepts and values clarification in kindergarten. The Journal of Environmental Education, 9, 1, 44-49.
CAMARGO, C., SHAVELSON, R. (2009). Direct Measures in Environmental Education Evaluation: Behavioral Intentions versus Observable Actions. Applied Environmental Education & Communication, 8, 3, 165-173.
ČÁP, J., MAREŠ, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
Činčera, J. (2013). Vliv pobytového programu na atraktivitu Jizerských hor. ENVIGOGIKA, 8(1). Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/8
Činčera, J. (2012). Vliv výukového programu na rozvíjení environmentální senzitivity žáků. ENVIGOGIKA, 7(2). Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/73
ČINČERA, J (2012b). Evaluace orientovaná na uživatele: zkušenost s pobytovým programem Člověk a prostředí. Orbis Scholae. 6, 3, 119-134.
ČINČERA, J (2012c). Strach z lesa: vliv programu environmentální výchovy na snižování obav žáků z pobytu v lesním prostředí. Envigogika, 7, 2. Dostupné z WWW:
ČINČERA, J (2012d). Děti a les. Analýza mentálních map žáků čtvrtých tříd. Envigogika, 7, 1. Dostupné z WWW: < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/67>
ČINČERA, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6, 2. Dostupné z WWW: < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59>
ČINČERA, J. (2011). Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty. Envigogika, 6, 3. Dostupné z WWW: < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/8>
ČINČERA, J. (2010). Metodika evaluace programů environmentální výchovy. Envigogika, 5, 3. Dostupné z WWW: < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/149/html_149>
ČINČERA, J. (2006). Problémy a příležitosti environmentální výchovy v České republice. Envigogika, 1, 1. Dostupné z: < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/9>
ČINČERA, J., FLEKOVÁ, A., KOPECKÝ, J. (2011). “S TURem tu i zítra budem”: evaluace programu Ekocentra Podhoubí. Envigogika 6, 3. Dostupné z WWW: < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/62>
ČINČERA, J., KOMÁRKOVÁ, M. (2010). Využítí kresby jako prostředku evaluace programu na rozvíjení environmentální senzitivity mladších dětí. Envigogika, 5, 2. Dostupné z WWW: < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/53>
ČINČERA, J., KOVÁČIKOVÁ, S., MAŠKOVÁ, V., MEDAL, R., MEDALOVÁ, K. (2012). The Green School: an Impact of Evaluation on Decision-Making about a Program. The New Educational Review, 30, 4, 17-29.
ČINČERA, J., KULICH, J., GOLLOVÁ, D. (2009). Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy. Envigogika. 4, 2. Dostupné z WWW: < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/39>
ČINČERA, J., MAŠKOVÁ, V. (2011). GLOBE in the Czech Republic: a program evaluation. Environmental Education Research. 17, 4, 499-517.
DUNLAP, R.E., VAN LIERE, K.D., MERTIG, A.G., JOHNSON, R.E. (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revisited NEP scale. Journal of Social Issues, 56, 425-442.
DUNLAP, R.E., VAN LIERE, K.D. (1978). The „new environmental paradigm“: A propřed instrument and preliminary results. Journal of Environmental Education, 9,4,10-19.
FLEMING, M.L. (1983). Project WILD Evaluation. Final Report of Field Test. WREEC.
HANSLA, A., GAMBLE, A., JULIUSSON, A., GÄRLING, T. (2008). The relationship between awareness of consequences, environmental concern, and value orientation. Journal of Environmental Psychology, 28, 1-9.
HUNGERFORD, H.R., VOLK, T. L. (1990). Changing Learner Behavior through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21, 3, 8-21.
CHAWLA, L. (1998). Significant life experiences revisited: A review of research on sources of environmental sensitivity. The Journal of Environmental Education, 29, 3, 11-21.
CHENG, J.C.-H., MONROE, M.C. (2012). Connection to Nature: Children’s Affective Attitude Toward Nature. Environment and Behavior, 44,1,31-49.
JOHNSON, B., MANOLI, C. C. (2008). Using Bogner and Wiseman’s Model of Ecological Values to measure impact on an earth education programme on children’s environmental perceptions. Environmental Education Research, 14, 2, 115-127.
JOHNSON, B., MANOLI, C. C. (2011). The 2-MEV Scale in the United States: A Measure of Children’s Environmental Attitudes Based on the Theory of Ecological Attitude. Environmental Education Research, 42, 2, 84-94.
KALS, E., SCHUMACHER, D., MONTADA, L. (1999). Emotional affinity towards nature as a motivational basis to protect nature. Environment and Behavior, 31, 178-202.
KALVAITIS, D., MONHARDT, R.M. (2012). The architecture of children’s relationship with nature: a phenomenographic investigation seen through drawings and written narratives of elementary students. Environmental Education Research, 18, 2, 209-227.
KRAJHANZL, J. (2010) Charakteristika osobního vztahu k přírodě. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova.
KRAJHANZL, J. (2012) Špetka ekopsychologie pro ekopedagogickou praxi. In: Máchal, A.; Nováčková, H.; Sobotková, L. (eds.) Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Soubor učebních textů. Brno: Lipka, 95-110.
KUDRYAVTSEV, A., STEDMAN, R.C., KRASNY, M.E. (2012). Sense of place in environmental education. Environmental Education Research, 18,2,229-250.
KYLE, G., GRAEFFE, A., MANNING, R. (2005). Testing the dimensionality of place attachment in recreational settings. Environment and Behavior, 37, 2, 153-177.
MARCINKOWSKI, T. (1997). Assessment in Environmental Education. In WILKE, R. J. Environmental Education. Teacher ressource handbook. A practical guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin Press, 143-199.
MUSSER L. M., DIAMOND, K. E. (1999). The Children Attitudes Toward the Environment Scale for Preschool Children. The Journal of Environmental Education, 30, 2, 23-30.
MUSSER L.M., MALKUS, A.J (1994). The Children’s Attitudes Toward the Environment Scale. The Journal of Environmental Education, 25, 3, 22-26.
PASTOROVÁ, M. a kol. (2011a). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné z WWW: < http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly >
PASTOROVÁ, M. a kol. (2011b). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dostupné z WWW :
PATTON, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage.
PETERSON, N. (2005). Factors Influencing the Development of Environmental Sensitivity. In HUNGERFORD, Harold H., BLUHM, W. J., VOLK, T. L., RAMSEY, J. M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 295-300.
POWELL, R.B., STERN, M.J., KROHN, B.D., ARDOIN, N. (2011). Development and validation of scales to measure environmental responsibility, character development, and attitudes toward school. Environmental Education Research, 17,1,91-111.
RIECHARD, D.E., PETERSON, S.J. (1998). Perception of environmental risk related to gender, community socioeconomic setting, age, and locus of control. The Journal of Environmental Education, 30,1,11-19.
SIMMONS, B. a kol. (2010). Early childhood environmental education programs: Guidelines for Excellence. Washington: NAAEE.
The TBILISI Declaration (1977). Intergovernmental Conference on Environmental Education. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005, 13-16.
VÁGNEROVÁ, M. (2012). Vývojová psychologie – dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
VANHEAR, J., PACE, P.J. (2008). Integrating knowledge, feelings and action: using VEE heuristics and concept mapping in education for sustainable development. Journal of Teacher Education for Sustainability, 10, 42-54.
WU, L. (2012). Exploring the New Ecological Paradigm Scale for Gauging Children’s Environmental Attitudes in China. The Journal of Environmental Education, 43,2,107-120.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>