„Ozelenění“ vysokých škol v Srbské republice

Obsah hlavního článku

Vesna Nikolić
Jelena Ranitović
Slobodan Milutinović

Abstrakt

Četné environmentální problémy Srbska přispěly k tomu, že autoři tohoto textu věnovali pozornost výzkumu a analýze současného stavu vysokoškolského vzdělávání v oblasti ochrany prostředí na srbských vysokých školách. Přesněji jde zde o pokračování studie s názvem „Nový pohled na vysokoškolské vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Srbsku“ (Milutinović, Nikolić, 2014), kde autoři tohoto článku hodnotili uplatnění principů Charty COPERNICUS ve vysokých školách v Republice srbské. V tomto článku se programy vysokých škol hodnotí podobně, jak bylo činěno v mezinárodním projektu University Educators for Sustainable Development - UE4SD. V první části textu se ujasňuje význam změny vysokého školství směrem ke konceptům a strategiím udržitelného rozvoje. Politické podmínky vysokoškolského vzdělávání a předpoklady vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Republice srbské jsou rekapitulovány v druhé části textu. Ve třetí části jsou ukázány výsledky analýzy srbských vysokoškolských programů v oblasti ochrany prostředí, se zvláštním důrazem na vzdělávání budoucích expertů a stav transformace vysokoškolského systému směrem k udržitelnosti. Z tohoto hlediska byla provedena analýza současného ekologického myšlení a témat v sylabech anglického jazyka, což je na srbských vysokých školách jeden z nejčastějších kurzů, který je současně velmi významný z hlediska globalizačních trendů, informačních toků, mezinárodního vědeckého výzkumu a mobility. Nakonec, jakožto závěrečné poznámky, jsou ukázány změny, které se vztahují k období před transformací vysokoškolského systému a souvisejí s přijetím Národní strategie pro udržitelný rozvoj. Článek je zakončen přehledem nových směrů ve vzdělávání k ochraně prostředí na vysokoškolské úrovni a zdůrazněním významu vzdělávání vysokoškolských učitelů v této oblasti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Nikolić, V., Ranitović, J., & Milutinović, S. (2015). „Ozelenění“ vysokých škol v Srbské republice. Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.453
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Vesna Nikolić

Faculty of Occupational Safety,
University of Nis

Niš

Jelena Ranitović

Faculty of Occupational Safety,
University of Nis

Niš

Slobodan Milutinović

Faculty of Occupational Safety,
University of Nis

Niš

Reference

Andevski, M., Kundačina, M., Đorđević – Nikolić, V., Klemenović, J., Ekološko obrazovanje na putu u održivo društvo - Ekopedagoške kompetencije kao osnova održivog razvoja, Program akreditovan kod Ministarstva za prosvetu i sport Republike Srbije, Katalog programa za školsku 2003/2004., Ministarstvo za prosvetu i sport Republike Srbije, Beograd, 2003

Higher Education Law, "Official Gazette of the Republic of Serbia", no. 76/2005, 100/2007 - authentic interpretation, 97/2008, 44/2010, 93/2012, and 89/2013

Козлова, О.Н., Глазачев, С.Н., Гyманизация и екологизация в образовании: тенденции и перспективы, Экологиечская культура и образование: опьит России и Югославии, Медждународная Академия Наук, Москва, 1998.

List of professional, academic and scientific titles with the indication of occupation in respective degrees, Official Gazette of the Republic of Serbia, no.76/05 and no. 81/2010.

Логунов, А.А.,Соколов, В.Е., Шилов, И.А., Современные проблем ы Экологического образования, Вестник АН СССР, XII/1998.

Marcinkowski, T., Contemporary Challenges and Oppurtunities in Environmental Education: Where are We Headed and What Deserves Our Attention, Journal of Environmental Education 41 (1), 34-54, 2010.

Nikolić, V., Education and Environmental Protection, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2003.

Nikolic, V. Theory and Organization of Safety Education, Faculty of Occupational Safety, University of Nis, Nis, Serbia, 2012.

Nikolic, V., Education and sustainable development within monograph “Signposts Towards Sustainable Development”, under auspices of The Office for European Integrations of the Deputy Prime Minister, Ministry of Science and Technology of the Republic of Serbia, Belgrade, 2011, pp 120-148

National Sustainable Development Strategy (2008 – 2017)

Potter, G. (2009). Environmental education for the 21st century: Where do we go now?. The Journal of Environmental Education, 41(1), 22-33.

The social dimension of higher education in Serbia, Studija zatečenog stanja, EQUI-ED, 2012.

The Staretgy of Education Development to 2020, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 107/2012

Tilbury, D., Environmental education for sustainability: a force for change in higher education, in Blaze Corcoran, P., and Wals, A.E.J. (eds), Higher Education and the Challenge of Sustainability, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.97-112.

Universities and environmental education, The development of higher education, UNESCO and the International Association of Universities, Paris, 1986.

Guide for students, http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=52&lang=en, 2014.