Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Slovenská verzia)

Obsah hlavního článku

Jana Ružičková
Marta Nevřelová
Blanka Lehotská

Abstrakt

Udržateľný rozvoj, biodiverzita, rozmanitosť kultúrnej krajiny by mala byť základnou súčasťou vo vyučovaní nielen prírodovedných predmetov. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave vychováva odborníkov v prírodných vedách aj v environmentalistike, v magisterskom stupni najmä v rámci študijných programov Environmentálne plánovanie a manažment a Ochrana a využívanie prírody a krajiny. Cieľom analýz bolo hodnotenie povinných a povinne voliteľných predmetov uvedených študijných programov z hľadiska pokrytia  tematických okruhov udržateľného rozvoja (UR). Študijné programy a štruktúra obsahového zamerania boli analyzované na základe 14 tematických okruhov. Výsledky ukázali, že 20 zo 41 predmetov pokrýva viac ako 50 % tematických okruhov UR. Ostatné predmety, čo sú užšie zamerané, majú tiež svoj význam, nakoľko podrobnejšie pokrývajú kľúčové tematické okruhy napr. v oblasti biodiverzity. Pripravenosť pre prax a kompetencie absolventov by mali byť dostatočné, bolo by však vhodné podrobnejšie sa zamerať na dané témy v rámci predmetov ešte aj z hľadiska indikátorov UR.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Ružičková, J., Nevřelová, M., & Lehotská, B. (2015). Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Slovenská verzia). Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.465
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jana Ružičková

Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Marta Nevřelová

Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Blanka Lehotská

Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Reference

Abrahámová, A., Pavličková, K., Fedor P., 2013: Medziodborová integrácia pri tvorbe environmentálneho študijného programu v anglickom jazyku. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 119-127.

Adamišin, P., Chovancová. J., 2013: Environmentálne vzdelávanie na Prešovskej univerzite v Prešove ako nová výzva vo vzťahu k realizovanému Univerzitnému vedeckému parku TECHNICOM. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 16-27.

Čík, G., 2013: Perspektívy rozvoja štúdia environmentálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 28-36.

EHK, 2005: Stratégia EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. Európska hospodárska komisia, Výbor pre environmentálnu politiku. Dostupné online 15. 11. 2014 na http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/strategytext/Slovak.pdf, 15 s.

Eliáš, P., 2013: Stav výučby ekológie a environmentalistiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 37-45.

Eurostat, 2011: Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy. Dostupné on-line 15. 11. 2014 na http://www.ecologic.eu/4581, 382 s.

Fedor, P., 2013: Predhovor. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 6.

Fedor, P., Pavličková, K. (eds.) 2013: Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 247 s. Dostupné on-line 15. 12. 2014 na http://www.krajinnaekologia.sk/subory/zbornik-prispevkov.pdf

Fűry, D., Hlatká, M., 2013: Obraz človeka súčasnosti a budúcnosti vo vedomí vysokoškolských študentov. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 53-64.

Gallayová, Z., 2013: Zhodnotenie výučby Environmentálnej výchovy a súvisiacich aktivít na Fakulte ekológie a environmentalistiky v období 1997–2013. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 65-77.

Hilbert, H., 2007: Súčasný stav a perspektívy vzdelania v oblasti TUR na Slovensku. Ekológia a environmentalistika, Zvolen, 2007, s. 36-48.

Huba, M., 2013: Interpelácia ministra školstva – vec: environmentálna výchova a vzdelávanie. Dostupné on-line 15. 11. 2014 na http://www.czp.cuni.cz/envigogika/ index.php/cz/inspirace/2013/envigogika-2013-viii-1/784-interpelacia-ministra-skolstva-vec-environmentalna-vychova-a-vzdelavanie?highlight=WyJ0dXIiXQ==

Chrenščová, V., 2008: Výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v rámci prípravy študentov učiteľských aprobácií na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Zborník príspevkov zo seminára „Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách“, 20. 11. 2008, s. 5-8.

Kates, R. W., Parris, T. M., Leiserowitz, A. A., 2005: What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 47(3), s. 8-21. Dostupné on-line 15. 12. 2014 na http://www.heldref.org/ env.php

Kminiak, M., 1997: Environmentálna výchova. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, AP, Patocs Attila, 97 s.

Kocian, Ľ., 2013: Mikuláš Lisický – zakladateľ ekosozológie. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, s. 8-15.

Koločány, F., 2006: Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja Slovenska 2005–2010. Enviromagazín, 2/2006, s. 4-5.

Kozová, M., 2007: Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách, Enviromagazín 2/2007, s. 14. Dostupné on-line 15. 11. 2014 na: http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviromc2/09.pdf

Kozová, M., 2008: Príklady predmetov podporujúcich výchovu k udržateľnému rozvoju v interdisciplinárne orientovaných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Zborník príspevkov zo seminára „Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách“, 20. 11. 2008, s. 13-16.

Nevřelová, M., 2008: Environmentálna výučba vo výchovno-vzdelávacom procese. CICERO s.r.o., Bratislava, 90 s.

Nevřelová, M., 2013: Ekosozológia. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 80 s.

Neubergová, K., 2009: Hledání možných cest k uchopení výuky trvale udržitelného rozvoje na technických vysokých školách. Envigogika 2009/IV/2, dostupné online 28. 11. 2014 http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/138/146

Pauditšová, E., 2012: Dvadsaťročná história Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (BRATISLAVA), 20(2), s. 103-108.

Rybárová, B., 2014a: Študijná ročenka v akademickom roku 2014/2015. Bakalársky stupeň štúdia. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 104 s.

Rybárová, B., 2014b: Študijná ročenka v akademickom roku 2014/2015. Magisterský stupeň štúdia. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 94 s.

Sedlačko, M., Kozová, M., 2007: Vysoké školstvo je v procese prechodu spoločnosti k trvalej udržateľnosti kľúčovým hráčom. Enviromagazín 2/2007, s. 16. Dostupné on-line 15. 11. 2014 na http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviromc2/09.pdf

United Nations, 2007: Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies Third Edition, New York, USA, 93 s. http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/ guidelines.pdf

www.fapz.uniag.sk

www.fns.uniba.sk

www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory