Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (zkrácená verze v angličtině)

Obsah hlavního článku

Jana Ružičková
Marta Nevřelová
Blanka Lehotská

Abstrakt

Udržateľný rozvoj, biodiverzita a rozmanitosť kultúrnej krajiny by mala byť základnou súčasťou vo vyučovaní nielen prírodovedných predmetov. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave vychováva odborníkov v prírodných vedách a environmentalistike, v magisterskom stupni najmä v rámci študijných programov Environmentálne plánovanie a manažment a Ochrana a využívanie prírody a krajiny. Cieľom analýz bolo hodnotenie povinných a povinne voliteľných predmetov uvedených študijných programov z hľadiska pokrytia  tematických okruhov udržateľného rozvoja (UR). Študijné programy a štruktúra obsahového zamerania boli analyzované na základe 14 tematických okruhov. Výsledky ukázali, že 20 zo 41 predmetov pokrýva viac ako 50 % tematických okruhov UR. Ostatné predmety, čo sú užšie zamerané, majú tiež svoj význam, nakoľko podrobnejšie pokrývajú kľúčové tematické okruhy napr. v oblasti biodiverzity. Pripravenosť pre prax a kompetencie absolventov by mali byť dostatočné, bolo by však vhodné podrobnejšie sa zamerať na dané témy v rámci predmetov aj z hľadiska indikátorov UR.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Ružičková, J., Nevřelová, M., & Lehotská, B. (2015). Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (zkrácená verze v angličtině). Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.474
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jana Ružičková

Department of Environmwental Ecology
Faculty fo Natural Sciences
Comenius University in Bratislava
Bratislava

Mlynská dolina,
842 15 Bratislava

Marta Nevřelová

Department of Environmwental Ecology
Faculty fo Natural Sciences
Comenius University in Bratislava
Bratislava

Mlynská dolina,
842 15 Bratislava

Blanka Lehotská

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Reference

Abrahámová, A., Pavličková, K., Fedor P., 2013: Medziodborová integrácia pri tvorbe environmentálneho študijného programu v anglickom jazyku. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 119-127.

Adamišin, P., Chovancová. J., 2013: Environmentálne vzdelávanie na Prešovskej univerzite v Prešove ako nová výzva vo vzťahu k realizovanému Univerzitnému vedeckému parku TECHNICOM. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 16-27.

Blaško, M., 2010: Rozvíjanie kľúčových kompetencií vo vzdelávaní. Technická univerzita v Košiciach. [online]. [cit. 2014-12-28]. Available at: http://web.tuke.sk/kip/download/vuc42.pdf

Čík, G., 2013: Perspektívy rozvoja štúdia environmentálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 28-36.

EHK, 2005: Stratégia EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. Európska hospodárska komisia, Výbor pre environmentálnu politiku. 15 pp. [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/strategytext/Slovak.pdf

Eliáš, P., 2013: Stav výučby ekológie a environmentalistiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 37-45.

Eurostat, 2011: Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy. 382 pp. [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.ecologic.eu/4581

Fedor, P., 2013: Predhovor. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 6.

Fedor, P., Pavličková, K. (eds.) 2013: Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 247 pp. [online]. [cit. 2014-12-15]. Available at: http://www.krajinnaekologia.sk/subory/zbornik-prispevkov.pdf

Fűry, D., Hlatká, M., 2013: Obraz človeka súčasnosti a budúcnosti vo vedomí vysokoškolských študentov. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 53-64.

Gallayová, Z., 2013: Zhodnotenie výučby Environmentálnej výchovy a súvisiacich aktivít na Fakulte ekológie a environmentalistiky v období 1997–2013. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 65-77.

Hilbert, H., 2007: Súčasný stav a perspektívy vzdelania v oblasti TUR na Slovensku. Ekológia a environmentalistika, Zvolen, 2007, pp. 36-48.

Huba, M., 2013: Interpelácia ministra školstva – vec: environmentálna výchova a vzdelávanie. Envigogika

Chrenščová, V., 2008: Výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v rámci prípravy študentov učiteľských aprobácií na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Zborník príspevkov zo seminára „Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách“, 20. 11. 2008, pp. 5-8.

Kates, R. W., Parris, T. M., Leiserowitz, A. A., 2005: What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 47(3), pp. 8-21 [online]. [cit. 2014-12-15]. Available at: http://www.heldref.org/env.php doi:10.1080/00139157.2005.10524444

Kminiak, M., 1997: Environmentálna výchova. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, AP, Patocs Attila, 97 pp.

Kocian, Ľ., 2013: Mikuláš Lisický – zakladateľ ekosozológie. Zborník vybraných príspevkov z konferencie Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, pp. 8-15.

Koločány, F., 2006: Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja Slovenska 2005–2010. Enviromagazín, 2/2006, pp. 4-5.

Kozová, M., 2007: Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách, Enviromagazín 2/2007, pp. 14 [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviromc2/09.pdf

Kozová, M., 2008: Príklady predmetov podporujúcich výchovu k udržateľnému rozvoju v interdisciplinárne orientovaných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Zborník príspevkov zo seminára „Výchova a vzdelávanie k TUR na slovenských vysokých školách“, 20. 11. 2008, pp. 13-16.

Nevřelová, M., 2008: Environmentálna výučba vo výchovno-vzdelávacom procese. CICERO s.r.o., Bratislava, 90 pp.

Nevřelová, M., 2013: Ekosozológia. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 80 pp.

Neubergová, K., 2009: Hledání možných cest k uchopení výuky trvale udržitelného rozvoje na technických vysokých školách. Envigogika 2009/IV/2 [online]. [cit. 2014-11-28]. Available at: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/138/146

Pauditšová, E., 2012: Dvadsaťročná história Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 20(2), pp. 103-108.

Rybárová, B., 2014a: Študijná ročenka v akademickom roku 2014/2015. Bakalársky stupeň štúdia. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 104 pp.

Rybárová, B., 2014b: Študijná ročenka v akademickom roku 2014/2015. Magisterský stupeň štúdia. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 94 pp.

Sedlačko, M., Kozová, M., 2007: Vysoké školstvo je v procese prechodu spoločnosti k trvalej udržateľnosti kľúčovým hráčom. Enviromagazín 2/2007, pp. 16 [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviromc2/09.pdf

United Nations, 2007: Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies Third Edition, New York, USA, 93 pp. [online]. [cit. 2014-11-15]. Available at: http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/guidelines.pdf