Environmental elements in an English language textbook

Main Article Content

Jana Kubrická
Zdeněk Hromádka

Abstract

The paper deals with the environmental content in an English foreign language textbook Time to Talk. The purpose of the text is to classify environmental elements in the textbook in the context of Czech curricular documents for environmental education and analyse the presentation of this content. The potential ideological message and the degree of manipulativeness of the environmental content is described by selected techniques of critical discourse analysis and the concept of open and closed text. In total 4 texts and 19 tasks are analysed. The results of the analysis imply that the textbook can be used in teaching the cross-curricular topic environmental education as it is related to the key topics of Czech curricular documents. Special attention is paid to ideological elements in closed texts where the environmental content is presented as unquestionable and presupposes the reader ́s passive cooperation.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Kubrická, J., & Hromádka, Z. (2015). Environmental elements in an English language textbook. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.488
Section
Reviewed Papers
Author Biographies

Jana Kubrická

Centrum jazykového vzdělávání MU

Zdeněk Hromádka

Masarykova ZŠ a MŠ Brno

References

Broukalová, L.; Novák, M. (2012) Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Envigogika, 7(1). Dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/66/70
Cortazzi, M., & Jin, L. (1999). Cultural mirrors: Materials and methods in the EFL classroom. In E. Hinkel (Ed.), Culture in second language teaching and learning (s. 196-220). Cambridge: Cambridge University Press.
Činčera, J. (2009) Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika, 4(1). Dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/33/35
Činčera, J. (2012). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6(2). Dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59/63
Činčera, J. (2009). Výstupy či procesy: Paradigmatický (kvazi)spor environmentální výchovy. Envigogika, 4(2). Dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/38/39.
Environmentální výchova - doporučené očekávané výstupy (2011). Dostupné z http://www.ptac.cz/data/Environmentalni_vychova_ocekavane_vystupy.pdf
Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press.
Fairclough, N. (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social research. Londýn: Routledge.
Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.
Gray, J. (2010). The construction of English. New York: Palgrave Macmillan.
Kalhous, Z., & Obst, O. a kol. (2009) Školní didaktika. Praha: Portál.
Koláčková, L. (2011). Kritéria, podle nichž učitelé AJ vybírají učebnice. CASALC Review, 1(1), 30-36.
Luke, A. (1989). Open and closed texts: The ideological /semantic analysis of textbook narratives. Journal of Pragmatics, 13(1), 53-80.
Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO (2008). Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-pokyn-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a
Mikk, J. (2000). Textbook: Research and writing. Europaischer Verlag der Wisschenschaften.
Palmer, J. A. (2003). Environmental education in the 21st century. Londýn: Routledge.
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (2007) Praha: VUP. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy.