Podmínky k udržitelnému rozvoji na venkově – jak podporovat transformační procesy v praxi? Role místních znalostí a celoživotního učení v procesech udržitelného rozvoje regionů

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
https://orcid.org/0000-0002-9660-5594
Marie Pospíšilová
https://orcid.org/0000-0003-4218-8235
Jan Vávra
https://orcid.org/0000-0002-3171-6023

Abstrakt

Východiskem úvah o strategiích udržitelnosti regionálního rozvoje jsou Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a jak se promítají na místní úroveň. Článek soustřeďuje pozornost na cíl č. 4 – vzdělávání, které může významně podporovat implementaci dalších cílů, pokud cílí na důležité aktéry udržitelného rozvoje. Tuto (transformativní) roli by mělo vzdělávání plnit i na místní úrovni, což ovšem strategické rozvojové dokumenty plně nezohledňují, oblast celoživotního učení není systémově řešena vůbec. Cílem výzkumu bylo zmapovat aktuální situaci v regionech ČR a zjistit, jakou úlohu vzdělávání na místní úrovni v kontextu udržitelného rozvoje plní (a mělo by plnit), a jaké jsou v této souvislosti role jednotlivých aktérů rozvoje venkova. Otázky, které si řešitelský tým kladl v rámci školení pro představitele místních akčních skupin (MAS), byly formulovány a následně distribuovány formou plošného dotazníkového šetření mezi manažery/manažerkami MAS. Data byla vyhodnocena kvantitativními a především kvalitativními metodami, s důrazem na jedinečné zkušenosti a postřehy. Z výsledků vyplývá, že místní aktéři (reprezentovaní MAS) si uvědomují potřebu vzdělávání i nedostatky v této oblasti, a chápou též důsledky tohoto stavu pro udržitelný rozvoj v environmentální, ekonomické i sociální oblasti. Potenciál jednotlivých aktérů (jejich role v procesech udržitelnosti) zůstává nevyužit, což ovlivňuje schopnost inovací. Ačkoli jsou MAS aktérem, který svou roli spatřuje především v posilování sociálního kapitálu a dalších předpokladů rozvoje včetně vzdělávání, existují překážky exogenního charakteru, které naplnění této role brání. Součástí možných řešení je posílení leadershipu MAS v otázkách udržitelnosti, a to i prostřednictvím vzdělávání; vytvoření systému celoživotního učení, které využívá místní znalosti; a zapojení expertů nejen v oblasti technologií, ale například též odborníků na otázky sociální. Vymezení rolí jednotlivých aktérů v procesech rozvoje na úrovni regionů (a tím i specifik bottom-up procesů), by přispělo i k vyjasnění toho, jaké top-down podněty jsou nezbytné k prosazování veřejného zájmu, vyjádřeného např. v SDGs.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J., Pospíšilová, M., & Vávra, J. (2021). Podmínky k udržitelnému rozvoji na venkově – jak podporovat transformační procesy v praxi? Role místních znalostí a celoživotního učení v procesech udržitelného rozvoje regionů . Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.633
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jana Dlouhá, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Odpovědný redaktor Envigogiky. Výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí UK, spoluzakladatel znalostní báze Enviwiki; vice-prezident mezinárodní sítě vysokých škol Copernicus Alliance. Zabývá se transformací vzdělávacího systému i metod; k odborným zájmům patří elektronická média, otevřené vzdělávací zdroje, sociální učení a participativní postupy ve veřejném dialogu.

Reference

Avelino, F., & Wittmayer, J. M. (2016). Shifting power relations in sustainability transitions: A multi-actor perspective. Journal of Environmental Policy & Planning, 18(5), 628–649. http://doi.org/10.3389/frsus.2021.620743

Bagheri, A., & Hjorth, P. (2007). Planning for sustainable development: A paradigm shift towards a process-based approach. Sustainable Development, 15(2), 83–96. https://doi.org/10.1002/sd.310

Bautista-Puig, N., Aleixo, A. M., Leal, S., Azeiteiro, U., & Costas, R. (2021). Unveiling the Re-search Landscape of Sustainable Development Goals and Their Inclusion in Higher Education In-stitutions and Research Centers: Major Trends in 2000–2017. Frontiers in Sustainability, 2, 12. https://doi.org/10.3389/frsus.2021.620743

Binek, J., Konečný, O., Šilhan, Z., Svobodová, H., & Chaloupková, M. (2020). Místní akční sku-piny: Leadeři venkova? Brno: Mendelova univerzita v Brně.

Borovinová, K., Hájková, E., Kulich, J. (2020). Místně zakotvené učení. Základní informace a inspirace do výuky. SEVER, Horní Maršov. Online dostupné na https://www.skolaprozivot.cz/Mistne-zakotvene-uceni.html

Boukalova, K., Kolarova, A., & Lostak, M. (2016). Tracing shift in Czech rural development pa-radigm (Reflections of Local Action Groups in the media). Agricultural Economics, 62(4), 149–159. http://doi.org/10.17221/102/2015-AGRICECON

Cobb, P., & Bowers, J. (1999). Cognitive and situated learning perspectives in theory and practice. Educational researcher, 28(2), 4. https://doi.org/10.3102%2F0013189X028002004

Čepelka, O. (2008). Místní akční skupiny v ČR v roce pět. Zpráva ze sociologického průzkumu s komentáři a doplňky. [online] Dostupné na: www.tima-liberec.cz/images/dokumenty/MAS_v_ČR_v_roce_Pět_2008.pdf.

Delín, M. (2013). Marketing lokálních identit: Případová studie komodifikace kultury a přírody místní akční skupinou. Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Demartini, P., & Del Baldo, M. (2015). Knowledge and social capital: Drivers for sustainable lo-cal growth. Chinese Business Review, 14(2), 106–117. http://doi.org/10.17265/1537-1506/2015.02.005

Dlouhá, J., & Zahradník, M. (2015). Potential for social learning in sustainable regional develo-pment: analysis of stakeholder interaction with a focus on the role of scientists. Envigogika, 10(1). ISSN 1802-3061. http://doi.org/10.14712/18023061.476

Dlouhá, J., Barton, A., Janoušková, S., & Dlouhý, J. (2013). Social learning indicators in susta-inability-oriented regional learning networks. Journal of Cleaner Production, 49, 64–73. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.023

Dlouhá, J., Dlouhý, J., & Kapitulčinová, D. (2016). Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER). Envigogika, 11(1). http://doi.org/10.14712/18023061.515

Dlouhá, J., Pospíšilová, M., Dvořáková Líšková, Z., Vávra, J., Šindelářová, I., Dlouhý, J. (2020). Metodické materiály pro kurzy. Online dostupné: https://dlcv.cuni.cz/pluginfile.php/122810/mod_resource/content/1/V7_Metodicke%20materialy.pdf

Dlouhá, J., Dvořáková Líšková, Z., Ježková, V. (2021). Celoživotní učení pro rozvoj znalostí a kompetencí obyvatel zohledňující podmínky pro místní udržitelný rozvoj. Envigogika, 16(2). http://doi.org/10.14712/18023061.635 . ....

Duspívová Hlávková, P. (2020). Místní akční skupina Aktivios a její vliv na rozvoj vzdělávání v regionu prostřednictvím akčního plánování. Diplomová práce. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/121529

Dvořáková, M. (2012). Teorie transformativního učení (se) dospělých. Studia paedagogica, 17(1), 59–74. http://hdl.handle.net/11222.digilib/118284

Elder, M., & Olsen, S. H. (2019). The Design of Environmental Priorities in the SDGs. Global Po-licy, 10(Supplement 1), 70–82. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12596

Hall, P. A. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic po-licymaking in Britain. Comparative politics, 275–296. https://doi.org/10.2307/422246

Horlings, I., & Padt, F. (2013). Leadership for sustainable regional development in rural areas: Bridging personal and institutional aspects. Sustainable Development, 21(6), 413–424. https://doi.org/10.1002/sd.526

Horlings, L. G., & Marsden, T. K. (2014). Exploring the ‘New Rural Paradigm’in Europe: Eco-economic strategies as a counterforce to the global competitiveness agenda. European Urban and Regional Studies, 21(1), 4–20. https://doi.org/10.1177%2F0969776412441934

Hosseini, H. M., & Kaneko, S. (2012). Causality between pillars of sustainable development: Global stylized facts or regional phenomena? Ecological Indicators, 14(1), 197–201. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.07.005

Chang, C. T. (2013). The disappearing sustainability triangle: Community level considerations. Sustainability science, 8(2), 227–240. http://doi.org/10.1007/s11625-013-0199-3

Jančák, V., Chromỳ, P., Marada, M., Havlíček, T., & Vondráčková, P. (2010). Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: Analỳza vybranỳch složek sociálního kapitálu v typově odlišnỳch periferiích Česka. Geografie, 115(2), 207–222.

Ježek, J. et al. (2014). Regionální rozvoj. Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0462-9. Online https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/16467/1/Regionalni_rozvoj.pdf

Konečný, O., Šilhan, Z., Chaloupková, M., & Svobodová, H. (2021). Area-based approaches are losing the essence of local targeting: LEADER/CLLD in the Czech Republic. European Planning Studies, 29(4), 619–636.

Lošt’ák, M. (nedat.). Vědomosti, znalosti a sociální sítě ve fungování zemědělských podniků. Získáno 26. červen 2015, z http://www.agris.cz/Content/files/main_files/75/153275/82Lostak.pdf

Lošt’ák, M., Hudečková, H. (2010). Preliminary impacts of LEADER+ approach in the Czech Re-public. Agricultural economics, 56(6), 249–265. https://doi.org/10.17221/27/2010-AGRICECON

Lysek, J., & Ryšavý, D. (2020). Empowering through regional funds? The impact of Europe on subnational governance in the Czech Republic. Regional & Federal Studies, 30(2), 263–282. https://doi.org/10.1080/13597566.2018.1500906

Mader, C. (2013). Sustainability process assessment on transformative potentials: The Graz model for integrative development. Journal of cleaner production, 49, 54–63. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.08.028

Messias, R., Grigorovski Vollmer, J., Sindico, F. (2018). 2018 Report: Localizing the SDGs: Re-gional Governments Paving The Way. Regions4. Dostupné z: https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2019/06/Localizing-the-SDGs.pdf

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. ERIC.

Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 1997(74), 5–12. https://doi.org/10.1002/ace.7401

MMR (2013). Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020. Online dostupné na https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/regionalni-rozvoj/regionalni-politika/koncepce-a-strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2014-2020-(1)

MMR (2014). Manuál tvorby SCLLD pro programové období 2014–2020. Odbor rozvoje a strate-gie regionální politiky MMR ČR.

MMR (2018). Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí. Mi-nisterstvo pro místní rozvoj ČR Odbor regionální politiky ve spolupráci s Oddělením publicity EU.

MMR (2020a) Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Odbor regionální politiky MMR - Oddělení řízení strategie regionálního rozvoj. Online dostupné na https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021

MMR (2020b) Šablona Koncepční části Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro ob-dobí 2021–2027.

MŠMT (2007). Strategie celoživotního učení ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2007. Online dostupné https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr

MŠMT (2014). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Online dostupné na https://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf ISBN 978-80-254-2218-2

MŠMT (2016). Text výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Online dostupné na https://opvvv.msmt.cz/download/file524.pdf

MŠMT (2020). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Ministerstvo škol-ství, mládeže a tělovýchovy. Online dostupné na https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf

MŽP ČR (2021). Druhý Dobrovolný národní přezkum Agendy 2030 v České republice, str. 68. ISBN 978-80-7212-654-5. Online https://www.cr2030.cz/wp-content/uploads/2021/07/VNR_CZ_.pdf

Ober, M. (2015). Vulkanland Case Study: Transformative Regional Development. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.436

OECD (2018). Enhancing Rural Innovation. Proceedings of the 11th OECD Rural Development Conference. Online evailable from https://www.oecd.org/regional/11th-rural-development-conference.htm

OECD. (2006). The New Rural Paradigm. Paris: OECD Publishing. Online: http://www.rederural.gov.pt/centro-de-recursos/send/17-politicas-da-ue/733-new-rural-policy-linking-up-for-growth

OECD. (2019). OECD regional outlook 2019: Leveraging megatrends for cities and rural areas. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264312838-en

OECD. (2020). A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals. In A territorial ap-proach to the Sustainable Development Goals: Synthesis report. OECD Urban Policy Reviews, OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ba1e177d-en/index.html?itemId=/content/component/ba1e177d-en

Perlín, R. (1999). Venkov, typologie venkovského prostoru. Česká etnoekologie, Etnoekologic-ké semináře v Liběchově, 87–104.

Perlín, R. et al. (2010). Venkovy a venkované. Praha: MMR. ISBN 978-80-87147-27-6.

Perlín, R., Kučerová, S., & Kučera, Z. (2010). Typologie venkovského prostoru Česka. Geogra-fie, 115(2), 161–187.

Putnam, R. D., Leonardi, R., Nanetti, R. Y. (1993): Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

Sedlacek, S., & Gaube, V. (2010). Regions on their way to sustainability: The role of institutions in fostering sustainable development at the regional level. Environment, Development and Sustainability, 12(1), 117–134. https://doi.org/10.1007/s10668-008-9184-x

Smejkal, M. (2008). Aktéři, stimulační a regulační mechanismy regionálního rozvoje-příklad Pardubického kraje.

Studnička, P. (2018). Predikce budoucích výzev sídel do 15000 obyvatel a foresight souvisejících trendů. Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická.

Svobodová, H. (2015). Do the Czech local action groups respect the leader method. Acta Uni-versitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(5), 1769–1777. http://doi.org/10.11118/actaun201563051769

Svobodová, H. Věžník, A. (2014). ÚVOD DO GEOGRAFIE VENKOVA Katedra geografie Pedago-gická fakulta Masarykovy univerzity, p. 31–38). . Online https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/g_venkov/web/skripta/geografie-venkova-skripta.pdf

Sýkora, L. et al. (2017). Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření. Výzkumná zpráva. Přírodovědecká fakulta UK. Online dostupné https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/6597/analyza-potreb-mest-a-obci-cr-synteticke-shrnuti.pdf

Syrovátka, M. (2008). Jak (ne) měřit kvalitu života: Kritické pohledy na index lidského rozvoje. Mezinárodní vztahy, 43(1), 9–37.

Thierstein, A., & Walser, M. (1999). Sustainable Regional Development: Interplay of topdown and bottom-up approaches. http://hdl.handle.net/10419/114259

UNECE. (2016). Learning from each other: Achievements, challenges and ways forward. Third evaluation report of the UNECE Strategy for Education for Sustainable Development (Roč. 2016). https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/11thMeetSC/Documents/1521609E.pdf

ÚV ČR (2017). Strategický rámec Česká republika 2030 [online]. Praha: Úřad vlády České re-publiky, Odbor pro udržitelný rozvoj, [cit. 2021-11-16]. Online dostupné na https://www.cr2030.cz/strategie/ ISBN 978-80-7440-188-6.

Vávra, J., Dlouhá, J., Pělucha, M., Šindelářová, I., Dvořáková Líšková, Z., Pospíšilová, M., Har-tych, M., Dlouhý, J., Cudlínová, E. (recenzováno). Local Action Groups and sustainable develo-pment agenda: a Case study of regional perspectives from Czechia. Frontiers in Sustainability.

Wals, A. E. (2007). Social learning towards a sustainable world: Principles, perspectives, and praxis. Wageningen Academic Pub. https://www.google.com/books?hl=cs&lr=&id=TYVqxsYkgEMC&oi=fnd&pg=PA7&dq=ESD+individu-al+and+personal+change+vesus+social+learning&ots=4Y570FzZNX&sig=ZYHBd1hJ7s94spKOmy_O-KArkYE

Ward, N., & Brown, D. L. (2009). Placing the rural in regional development. Regional studies, 43(10), 1237–1244. https://doi.org/10.1080/00343400903234696

Ženka, J., Slach, O., Sopkuliak, A. (2017). Typologie českých nemetropolitních regionů z hledis-ka faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie, 122(3), 281–309.