Environmental literacy of teachers and student of pedagogy

Authors

  • Tomáš Matějček
  • Jan Bartoš

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.75

Keywords:

environmental literacy, pedagogical research, teachers' training, environmental skills, environmental education

Abstract

The aim of this paper is to summarize results of the research of environmental literacy of teachers and students of teaching. This research was practised on 218 respondents with different teaching qualification. The questionnaire with open questions was used for data collection. Questions were aimed to basic environmental concepts definitions, the skill to recognize certain human activities, environmental impacts and the knowledge of organizations aimed at environmental education and nature conservation. The differences between various groups of respondents were also studied (teachers versus students, primary school teachers versus secondary school teachers, teachers of different teaching qualification and different age. Results of this research are supposed to be a contribution to the discussion about environmental literacy and teachers' preparation. It can help to improve the quality of future teachers' training or teachers' further education courses and such a stimulation for eventual school curriculum changes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Tomáš Matějček

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Jan Bartoš

Mgr. Jan Bartoš, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

References

BARTOŠ, J. 2011. Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 67 s + přílohy.

ČINČERA, J. 2007. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Paido, Brno, 116 s.

ČINČERA, J., ŠTĚPÁNEK, P. 2007. Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, II/1.

DLOUHÁ, J. 2012. Environmentální gramotnost – znalosti nezbytné pro výuku učitelů. [online]. Enviwiki. Dostupné z WWW [citováno 29. 6.. 2012 ]. http://enviwiki.cz/wiki/Environment%C3%A1ln%C3%AD_gramotnost_-_znalosti_nezbytn%C3%A9_pro_v%C3%BDuku_u%C4%8Ditel%C5%AF

ERDOGAN, M., OK, A. 2011. An Assessment of Turkish Young Pupils´ Environmental Literacy: A nationwide survey. International Journal of Science Education, Vol. 33, No. 17, s. 2375–2406.

HENDL, J. 2006. Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 583 s.

HENDL, J. 2008. Kvalitativní výzkum. Portál, Praha, 408 s.

CHRÁSKA, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Grada, Praha, 265 s.

KASKOVÁ, B. 2008. Testování environmentální gramotnosti u žáků ZŠ a nižších ročníků SŠ. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 110 s. + přílohy

Kolektiv 2011. Gramotnosti ve vzdělávání. Soubor studií. Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 98 s.

KOPP, J., BERÁNKOVÁ, L. 2012. Testování úrovně znalostí o změnách klimatu. Informace České geografické společnosti, 31, č. 1, s. 18–29.

KOULAIDIS, V., CHRISTIDOU, V. 1999. Models of students' thinking concerning the greenhouse effect and teaching implications. Science Education, 83, č. 5, s. 559–576.

KRAJHANZL, J. 2009.: Člověk + Příroda = Udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Zelený kruh, Praha, s. 2–7.

KULICH, J., DOBIÁŠOVÁ, M., a kol. 2003. Průzkum ekogramotnosti. Příloha časopisu Bedrník, číslo 2, ročník I., leden 2003.

LIARAKOU, G., ATHANASIADIS, I., GAVRILAKIS, C. 2011. What Greek secondary school students believe about climate change? International Journal of Environmental and Science Education, 6, No. 1, s. 79–98.

MÁCHAL, A. 2000. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Rezekvítek, Brno, 205 s.

MACHOVIČOVÁ, K. 2012. Geografické a environmentální dopady používání mobilních telefonů. Diplomová práce. Katedra geografie PřF UJEP, Ústí nad Labem, 56 s. + přílohy.

MATĚJČEK, T. 2010. Environmentální postoje budoucích učitelů zeměpisu. Informace České geografické společnosti, 29, č. 2, s. 13–24.

MOGENSEN, F., NIELSEN, K. 2001. Students´ knowledge about environment matters and their belief in their own action possibilities – a Danish study. The Journal of Environmental Education, 33, č. 1, s. 33–36.

MORRONE, M., MANCL, K., CARR, K. 2001. Development of a metric to test group differences in ecological knowledge as one component of environmental literacy. The Journal of Environmental Education, 32, č. 4, s. 33–43.

ORR, D. W. 1991. What Is Education For? Six myths about the foundations of modern education and six new principles to replace them. In: The Learning Revolution. Education innovations for global citizens. Cotext Institute, s. 52–55. On-line získáno z: http//context.org/iclib/ic27/orr/

ORR, D. W. 1992. Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World. S.U.N.Y. Press, 215 s.

PLANKIS, B. J. 2010. Recent Ocean Literacy Research in United States Public Schools: Results and Implications. International Electronic Journal of Environmental Education, 1, No. 1, s. 21–51.

REINFRIED, S., SCHLEICHER, Y., REMPFLER, A. 2007. Education for Sustainable Development. Proceedings of the Lucerne-Symposium, Switzerland, July 29–31. Geographiedidaktische Forschungen, 42, s. 243–250.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. 2003. Geografické dovednosti, jejich specifikace a kategorizace. Geografie, 108, č. 2, s. 146–163.

ŠTROS, M. 2011. Klimatické změny ve výuce zeměpisu. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 84 s.

VACÍNOVÁ, M. 2011. Environmentální gramotnost u studentů gymnázií. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 70 s.

ZECHA, S. 2010. Environmental knowledge, attitudes and actions of Bavarian (southern Germany) and Asturian (northern Spain) adolescents. International Research in Geographical and Environmental Education. Vol. 19, No. 3, 227–240.

Published

30. 09. 2012

How to Cite

Matějček, T., & Bartoš, J. (2012). Environmental literacy of teachers and student of pedagogy. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.75

Issue

Section

Reviewed Papers