Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU

Obsah hlavního článku

Simona Dvořáčková
Renata Ryplova

Abstrakt

Příspěvek analyzuje výsledky sondy environmentální gramotnosti studentů prvního až třetího ročníku dvou bakalářských studijních oborů na katedře biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (PF JU) – Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (PU) a Přírodovědná a ekologická výchova (PEV). Sonda je pilotním pokusem pro ověření možnosti testování některých aspektů environmentální gramotnosti pomocí indikátorů vycházejících z dokumentu Doporučené a očekávané výstupy (DOV) pro základní vzdělávání (Pastorová a kol., 2011a, 2011b). Odpovědi studentů byly zpracovány do kategorií: Vztah k přírodě, Zákonitosti, Proenvironmentální chování a Výzkumné dovednosti. v oblasti „Výzkumné dovednosti“ byl sledován zejména vliv tzv. badatelsky orientovaného vyučování (BOV), které je v současné době na katedře biologie PF JU aktivně uplatňováno. Z analýzy výsledků je patrné, že studenti obou bakalářských oborů mají srovnatelnou úroveň environmentální gramotnosti. Zaznamenané rozdíly v oblastech „Zákonitosti“ a “Výzkumné dovednosti“, ve kterých si vedou lépe studenti PU, reflektují odlišnosti v obsahu a zaměření studijních programů. Lepší výsledky studentů PU v oblasti „Výzkumné dovednosti“ jsou zřejmým přínosem badatelsky orientovaného vyučování (BOV), se kterým se studenti PU setkávají ve větší míře než studenti PEV. Sonda však také naznačila, že výsledky mohou být ovlivněny i některými dalšími intervenujícími faktory, jako je například absolvovaný typ střední školy.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dvořáčková, S., & Ryplova, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika, 7(3). https://doi.org/10.14712/18023061.77
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Simona Dvořáčková

Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D.

Zaměření: geologie. Působiště: Katedra biologie Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Renata Ryplova

Mgr. Renata Ryplová, Dr.

Zaměření: fyziologie a ekologie rostlin, botanika. Působiště: Katedra biologie Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Reference

BARRAZA, l. Children’s drawings about environment. Environmental education research, 1, 18-49. 1999.

BOWLER D.E.,BUYUNG-ALI l., KNIGHT T.M., PULLI A.S. Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence. Landscape and urban planning 97. 147-155. 2010.

ČINČERA, J. Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika [online]. 2011/6/2 [cit. 20012-6-1]. Dostupný z WWW: < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2011/envigogika-2011vi2/581-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-environmentalni-vychovu.

ČINČERA, J. Vyhodnocování efektivity environmentální výchovy. In VINCÍKOVÁ, Soňa (ed.). Environmental Management for Education and Edification. 1(1), 95-103, Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2004. ISSN 1336-5762.

ČINČERA, J., ŠTĚPÁNEK, P. Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika [online]. 2007/II/1 [cit. 2007-12-15]. Dostupný z WWW:

EVROPSKÁ KOMISE [online]. Science Education NOW. 2007 [cit. 2012-05-24]. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf>.

Forbes, C.T.,Cory, T., Zint, M. Elementary teachers' beliefs about, perceived competencies for, and reported use of scientific inquiry to promote student learning about and for the environment. Journal of Environmental Education 42(1), 30 - 42, 2011

FOWLER D. a kol. Atmospheric composition change: Ecosystems - Atmosphere interactions. Atmospheric Environment 43, 5793 - 5267 . 2009

FRANĚK, M. Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. [cit. 2012-09-02].Evigogika 2012/VII/1 2012/dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2012/envigogika-2012-vii-1/660-nature-relatedness-scale-cesky-preklad-skaly-merici-spojeni-s-prirodou

GEUNTHER, A. B., HEWIT, C. N., ERICKSON, D., FALL, R., GERON, C., GRAEDEL, T., HARLEY, P., KLINGER, L., LERDAU, M., McKAY, W.A., PIERCE, T., SCHOLES, B., STEINBRECHER, R., TALLAMRAJU, R., TAYLOR J .& ZIMMERMAN, P. A global model of natural volatile organic compound emission. J. Geophys.Res. 100 , 8873 – 8892. 1995

HSU, S. J. The effects of an environmental education program on responsible environmental behaviour and associated environmental literacy variable in Tawanese college students. Journal of Environmental Education 35 (2), 37-48. 2004

CHAWLA, L. Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education. 31(1), 15 - 26, 1999

CHENG, J., Ch., MONROE, M., C. Examining Teachers’ Attitudes Toward a Required Environmental Education Program. Applied Environmental Education & Communication, 9 (1), 28-37, 2010

JANČAŘÍKOVÁ, K. Zooasistence v pedagogické praxi. Envigogika [online]. 2009/IV/3 [cit. 2012-20-9]. Dostupný z WWW: < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/cs/texty/20093/340-zooasistence-v-pedagogicke-praxi

KORHONEN, K. a LAPPALAINEN, A. Examining the environmental awarness of children and adolescents in the Ranomafana region, Madagaskar. Environmental Education Research, 10, 2, 195-216. 2004

KRAVCIK, M., POKORNY, J., KOHUTIAR, J., KOVAC, M., TOTH, E. Water for the Recovery of the Climate – A New water Paradigm , 122 stran, 2008. ISBN 978 80 89089 71 0 Waterparadigm.org

LUBEZKI, A, DORI, J., ZOLLER, U. HOCS-Promoting Assessment of Students Performance on Environment Related Undergraduate Chemistry. Chem. Educ. Res. Pract. 2004, 5(2), 175 – 184

MCMILLAN, E. E., WRIGHT, T. A BEAZLEY, K. Impact of university-level environmental tudies class on students‘ values. Journal of Environmental Education 35 (3), 19-28. 2004.

MICHAELS, S., Shouse, A. W. & Schweingruber, H. A. Ready, Set, Science! Putting research to work in K-8 science classrooms. National Research Council. National Academic Press. Washington D.C. 220 s. 2008 [on line] [cit. 2012-16-04] Dostupné na WWW: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11882

OSBORNE, J., DILLON, J. [online]. Science Education in Europe: Critical Reflections. 2008 [cit. 2012-05-24]. Dostupné z WWW: http://www.nuffieldfoundation.org/fileLibrary/pdf/Sci_Ed_in_Europe_Report_Final.pdf

PAPÁČEK, M. Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In: Papáček M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice. 2010, 145 - 162. ISBN 978-80-7394-210-6

PASTOROVÁ, M. a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011a. Dostupné z WWW http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly ISBN 978-80-87000-76-2.

PASTOROVÁ, M. a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011b. Dostupné z WWW http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/10/Doporucene_ocekavane_-vystupy_-gymnazia.pdf ISBN 978-80-87000-77-9.

POKORNY, J.BROM, J., CERMAK, J., HESSLEROVA, P., HURYNA, H., NADEZSINA, N., REJSKOVA, A. . Solar energy dissipation and temperature control by water and plants. Int. Journal of Water. 2010, 5, 311-336

RYPLOVÁ, R., Reháková, J.Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ. s. C1-5. Envigogika 2011/VI/3. on line [cit. 2012-16-04] Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2011/envigogika-2011vi3/606-prinos-badatelsky-orientovaneho-vyucovani-bov-pro-environmentalni-vychovu-pripadova-studie-implementace-bov-do-vyukyna-zs .

SIVEK, D. J. Environmental Sensitivity among Wisconsin High School Students. Environmental Education Research, 8 (2), 155-170, 2002, ISSN 1350-4622.

SMIATEK, G., STEINBRECHER, R.,. Temporal and spatial variation of forest VOC emissions in Germany in the decade 1994 – 2003 . Atmospheric Environment. 2006, 40, 166 – 177.

SOUKUP, P. ISSP: životní prostředí. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 73 s.

VADALA, C., E., BIXLER, R.D., JAMES, J.J. Childhood Play and Environmental Interest: Panacea of Snake Oil. The Journal of Environmental Education, 2007, 39(1), 3 - 8

YAVETZ, b., GOLDMAN, d. A pE’ER, s. Environmental literacy of pre-service teachers in Israel: a comparison between students at the onset and end of their studies. Environmental Education Research, 15:4, 393 – 415, 2009.

YE, Z.N., Barker, S., Rowell, P., Reyes, P., Zhou, J.Z., Jenkins, F., Wang, M., Fuentes, E.L. Globalization of science inquiry and education for sustainable development . MBE 2008: Asia - Pacific conference on mind brain and education, 2008, 108 – 112.

ZOLLER U. Science Education for global Sustainability: What Is Necessary for Teaching, Learning and Assessment Strategies? J. Chem. Educ. 2012, 89, 297 - 300