Heritage Education and Education for Sustainable Development in the Czech Republic

Authors

  • Hana Havlůjová
  • Dušan Foltýn
  • Kateřina Charvátová

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.78

Keywords:

Cultural heritage, education, education for sustainable development

Abstract

A concept of heritage education that connects the 'inner' life of school with community life 'outside' school is discussed in this article. The theoretical background of the concept and three practical case studies from Czech schools are brought to the readers' attention in order to illustrate how education for sustainable development is supported in the Czech Republic. The article also reviews the various stimuli that emerged from the international comparison of good practice. For instance, the need to encourage a responsible relationship to the local landscape, nature and community seems to be a shared goal all over Europe nowadays. It resonates especially in the regions where the relationship to cultural heritage had been disrupted in the past. Paradoxically, the most neglected regions tend to offer the most extraordinary opportunities for school-based activities and a sensible use of the local heritage for the benefit of both pupils and local communities.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Hana Havlůjová

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

Zabývá se dějinami české moderní společnosti, didaktikou dějepisu a otázkami interpretace kulturně historického dědictví, působí na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze

Dušan Foltýn

Mgr. Dušan Foltýn

Pracovník Centra medievistických studií AV ČR se dlouhodobě věnuje výzkumu dějin českých řeholních institucí, v rámci působení na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze je garantem výuky historické regionalistiky

Kateřina Charvátová

Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

Zabývá se středověkými dějinami, v posledních letech též otázkou kulturně historického dědictví a jeho využití ve vzdělávací praxi. Pracuje na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze

References

ASHWORTH, Graham J.; Graham, Brian; Tunbridge, John E. 2000. A Geography of heritage: Power, culture and economy, London: Arnold.

ATTINGHAM TRUST. 2004. Opening doors: Learning in the historic environment. London: Attingham Trust.

BROM, Zdeněk; ŠMÍDOVÁ, Dagmar; VELKOVÁ, Jitka. 2008. Ve Štorchovách stopách. In: Parkan, František a kol. 2008. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 118–128.

CARTER, James. 2004. Interpretace místního dědictví, příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí. Brno: Nadace Partnerství.

CLARK, Delia et al. 2008. Learning to make choices for the future. Connecting public lands, school, and communities through place-based learning and civic engagement [online] [cit. 2012-3-12] Dostupné z http://promiseofplace.org/curriculum_and_planning/planning_tools

CLARK, Kate. 2001. From regulation to participation: Cultural heritage, sustainable development and citizenship. In Forward planning: The Function of cultural heritage in a changing Europe. Strasbourg: Council of Europe, 103–112.

COPELAND, Tim. 1993. Geography and the historic environment, London: EH

COPELAND, Tim. 2006. European democratic citizenship, heritage education and identity, Strasbourg: Council of Europe.

COPELAND, Tim. 1991. Maths and the historic environment, London: English Heritage (EH).

ČINČERA, Jan. 2007. Environmentální výchova. Od cílů k prostředkům. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-147-8.

DAŇKOVÁ, Lenka; KULICH, Jiří; TOUŠKOVÁ, Blanka. 2009. Škola pro život II. Jak na ekologickou/environmentální výchovu po zavedení Rámcových vzdělávacích programů.Praha: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, ISBN 978-80-903345-9-5.

DE TROYER, Veerle a kol. 2005. Heritage in the classroom. A Practical manual for teachers, Antwerp, Apeldoorn: Garant.

DURBIN, Gail; Morris, S.; Wilkinson, S. 1990. A Teacher’s guide to learning from objects, London: EH.

FAIRCLOUGH, Graham. 2008. New heritage, an introductory essay – People, landscape and change. In Fairclough, G.; Harrison, R.; Jameson, J. H.; Schofield, J. (ed.) The Heritage reader. Abington: Routledge, 297–312.

FIEDLEROVÁ, Ludmila; NAJBERTOVÁ, Alena; SVÁTKOVÁ, Barbora. 2011. Brno: Cesta za poznáním města, Brno.

FOLTÝN, Dušan a kol. 2008. Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu.

FOLTÝN, Dušan; Havlůjová, Hana (ed.) 2012a. Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural heritage and sustainable development of local communities. Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub.

FOLTÝN, Dušan; Havlůjová, Hana (ed.) 2012b. Cultural heritage and sustainable development: Eight case studies from Czech schools, Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub.

HAVLŮJOVÁ, Hana. 2008. Kulturně historické dědictví ve vzdělávací praxi. In: Parkan, František a kol. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 14–38.

HAVLŮJOVÁ, Hana. 2012a. Kulturně historické dědictví, výchova a koncept udržitelnosti. In: Foltýn, D.; Havlůjová, H. (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities. Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 10–27.

HAVLŮJOVÁ, Hana. 2012b. Silný hlas ticha aneb genius loci (v) paměti. In: Märc, J.; Lencová, H. a kol., Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu, Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae – Studia Historica Didactica 4, s. 134–153. ISBN 978-80-7414-451-6.

HAVLŮJOVÁ, Hana; Lešnerová, Jana (ed.) 2012. Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi. Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol, Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub.

HEDERER, Josef. 1994. Životní prostředí a výchova. Praha: Portál. ISBN 80-85282-88-7.

HLAVÁČEK, Tomáš; Funke, Marie. 2012. Záchrana drobných sakrálních památek na Úštěcku. In: Foltýn, Dušan; Havlůjová, Hana (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural heritage and sustainable development of local communities. Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 142–149.

HOLDEN, John. 2006. Cultural value and the crisis of legitimacy: Why culture needs a democratic mandate, London: Demos.

HORKÁ, Hana. 2005. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3750-4.

HUŠKOVÁ, Blažena a kol. (2010): Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost. Budování vztahů mezi školami, obcemi a správci veřejných pozemků a prostor cestou místně zakotveného učení a zapojování občanů. Brno, Horní Maršov: Středisko ekologické výchovy SEVER a Partnerství, o. p. s.

CHARVÁTOVÁ, Kateřina. 2009. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. In: Gašparová, M.; Ligas, Š. (ed.) Odkaz kultúrneho dedičstva v primárné edukácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, s. 87−90.

KINDLMANNOVÁ, Jana; Vošahlíková, Tereza. 2010. Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji [online] [cit. 2012-4-7] Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/Studie_podpora_VUR_final.pdf

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. 2009. Teorie a praxe projektové výuky, Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta.

KREBS, Vojtěch a kol. 2005. Formulace doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti udržitelného rozvoje vycházejících z mezinárodní komparace [online] [cit. 2012-20-12] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2902/Zaverecna_zprava_2005.pdf.

LANGER, Jiří; Šmíra, Pavel; Bryol, Radek. 2011. Beskydy. Stavby a život v nich, Třinec: Wart.

LAUERMANN, Marek. 2010. Standardy kvality komunitní školy, in: Komunitní škola [online] [cit. 2012-12-5] Dostupné z: http://komunitniskola.blogspot.com/2010/02/standardy-kvality-komunitni-skoly.html

MÁCHAL, Aleš. 2000. Praktická ekologická výchova. Brno: Rezekvítek. ISBN 80-902954-0-1.

MÄRC, Josef; Lencová, Hana a kol. 2012. Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu, Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae – Studia Historica Didactica 4. ISBN 978-80-7414-451-6.

MATĚJKA, Ondřej (ed) 2010. Tragická místa paměti. Průvodce po historii jednoho regionu / Tragische Erinnerungsorte: Ein Führer durch die Geschichte einer Region 1938–1945,Praha.

Nadace Partnerství. 2012. Komunitní rozvoj [online] [cit. 2012-14-5] Dostupné z: http://www.nadacepartnerstvi.cz/vzdelavani/o-metodach

NOVÁK, Vlastimil. 2012. Mezi pražci mladějovské úzkokolejky (2007–2010). In: Foltýn, Dušan; Havlůjová, Hana (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural heritage and sustainable development of local communities. Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 120–133.

NOVÁK, Vlastimil; SÝKORA, Petr;Mezi pražci mladějovské úzkokolejky. In: Parkan, František a kol. 2008. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 95–107.

PALMER, Joy A. 2003. Environmental education in the 21st Century. London; New York.

PARKAN, František a kol. 2008. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

PASTOROVÁ, Markéta (ed.) 2011a. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách, Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

PASTOROVÁ, Markéta (ed.) 2011b. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích, Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

PETRÁŇ, Josef. 2009. Dvacáté století v Ouběnicích. Soumrak tradičního venkova. Praha: NLN.

POWNALL, J.; Hutson, N. 1992. Science and the historic environment, London: EH.

PRCHALOVÁ, Kamila; Šindelář, Jiří. 2012. Cesta z města – Cesty za pověstí. In: Foltýn, Dušan; Havlůjová, Hana (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural heritage and sustainable development of local communities. Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 134–141.

SOBEL, David. 2005. Place-Based Education: Connecting Classrooms & Communities. Barrington: The Orion Society. ISBN 0-913098-55-8.

SOKANOVÁ, Alena; Lišková Eva (ed.) 2002. Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta − teorie a praxe: výběrová bibliografie za rok 2000. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory (SEVER 2010) Škola pro udržitelný život – přehled realizovaných projektů [online] [cit. 2012-3-2] Dostupné z: www.skolaprozivot.cz/publikace

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. 2010. Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Hradec Králové: Civitas per populi.

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. 2011. Indikátory udržitelného rozvoje pro města a obce. Hradec Králové: Civitas per populi.

TICHÝ, František. 2008. Nebojte se projektů aneb Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a možnosti výchovně vzdělávacích projektů. In: Parkan, F. a kol., Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 67–79.

TOMKOVÁ, Anna; Kašová, Jitka; Dvořáková, Markéta. 2009. Učíme v projektech. Praha: Portál.

VANĚK, Přemysl. 2012. Muchovice. Za krajinou a lidmi minulosti. In: Havlůjová, Hana; Lešnerová, Jana (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi. Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol, Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 137–143.

VEBEROVÁ, Jaroslava. 2012. Lesní rybníky. In: Havlůjová, Hana; Lešnerová, Jana (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi. Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol, Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 171–186.

VOŠAHLÍKOVÁ, Tereza. 2011. Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj, Metodický portál: Články [online] [cit. 2012-4-7] Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/12983/ZAKLADY-VZDELAVANI-PRO-UDRZITELNY-ROZVOJ.html/

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR 2011) Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008‑2015). Opatření vlády ČR, č. j. 1266/10.

ZAHRADNÍKOVÁ, Jana. 2008. Průřezové téma Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. In: Parkan, F. a kol., Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 8–11.

Published

31. 12. 2012

How to Cite

Havlůjová, H., Foltýn, D., & Charvátová, K. (2012). Heritage Education and Education for Sustainable Development in the Czech Republic. Envigogika, 7(3). https://doi.org/10.14712/18023061.78

Issue

Section

Reviewed Papers