[1]
Dlouhá, J. 2007. Pansophia in the works of Jan Amos Comenius I. Envigogika. 2, 2 (Aug. 2007). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.18.