[1]
Dlouhá, J. 2011. Sub specie futuri. Envigogika. 6, 1 (May 2011). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.306.