(1)
Dlouhá, M. Authority in Virtual Education. Envigogika 2011, 6.