Dlouhá, J. (2011). Sub specie futuri. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.306