Mikšíček, P. (2012). Which are the crossroads of the Ore Mountains?. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.358