Dlouhá, J. (2014). Experiences with Reorienting Teacher Education to Address Sustainability. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.466