Dlouhá, M. (2011). Authority in virtual education. Envigogika, 6(2). https://doi.org/10.14712/18023061.60