Envigogika, Redakce. 2013. “Debates over the Strategy”. Envigogika 8 (1). https://doi.org/10.14712/18023061.275.