Mikšíček, Petr. 2012. “Which Are the Crossroads of the Ore Mountains?”. Envigogika 7 (2). https://doi.org/10.14712/18023061.358.