Dlouhá, Marie. 2011. “Authority in Virtual Education”. Envigogika 6 (2). https://doi.org/10.14712/18023061.60.