Mikšíček, P. (2012) “Which are the crossroads of the Ore Mountains?”, Envigogika, 7(2). doi: 10.14712/18023061.358.