Dlouhá, J. (2017) “Editorial 2017/XII/1”, Envigogika, 12(1). doi: 10.14712/18023061.550.