Dlouhá, M. (2011) “Authority in virtual education”, Envigogika, 6(2). doi: 10.14712/18023061.60.