Envigogika, Redakce. “Debates over the Strategy”. Envigogika 8, no. 1 (May 31, 2013). Accessed December 15, 2019. https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/275.