K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 • Text nebyl publikován v jiném médiu, ani není v současnosti v procesu posuzování (v opačném případě bylo podáno vysvětlení v Komentáři pro editora).
 • V žádné fázi výzkumu a publikačního procesu nedošlo ke střetu zájmů a s předloženou podobou textu souhlasí všichni uvedení spoluatoři.
 • V rubrice "Komentář pro editora" byli navrženi alespoň dva případní recenzenti podaného příspěvku

Následující pokyny se týkají nabízení jak recenzovaných tak nerecenzovaných příspěvků: požadované struktury, rozsahu a formátování textu. Dodržování obecných pravidel včetně citační normy je nezbytné pro přijetí příspěvku; pokud váš text splňuje předepsaná formální kritéria, projeví se to zejména ve snížení časové náročnosti redakčního zpracování a rychlosti publikování, menší jsou také požadavky na úpravy ze strany autora. Děkujeme proto, že se našimi pokyny řídíte!

Příspěvky jsou přijímány průběžně. Autoři musí počítat s tím, že zpracování článků trvá 2 týdny pro příspěvky nerecenzované a 3-4 týdny pro příspěvky recenzované (v případě, že nejsou vráceny k přepracování). Konečné potvrzení o přijetí příspěvku k publikaci poskytuje redakce e-mailem nejpozději týden před zveřejněním aktuálního čísla. Potvrzení o tom, že autor článek časopisu nabídl, redakce nevystavuje.

V rubrice Recenzované články jsou publikovány pouze jinde nepublikované příspěvky, a to buď původní vědecké stati vycházející z vlastního výzkumu, nebo původní přehledové vědecké stati. Pokud nabízíte k publikaci již jinde publikovaný příspěvek, je třeba to výslovně uvést - může být publikován po přepracování, v jiné rubrice, nebo např. jako recenze s odkazem na plný text v jiném médiu. Postup, při kterém jsou okolnosti předchozího publikování zamlčeny, je redakční radou považován za neetický.

Texty uveřejněné Envigogikou lze publikovat v jiných médiích. Podmínkou je odkaz na původní článek v Envigogice a případně zaslání informativního e-mailu na adresu redakce. Redakce považuje rovněž za neetické, pokud autor nabídne stejný text jinému časopisu, zatímco je v recenzním řízení Envigogiky.

V případě přijetí textu do kterékoli z rubrik může redakce navrhnout redakční úpravy. Rozsáhlejší úpravy jsou konzultovány s autorem; drobné editace (překlepy, gramatické chyby, zanedbatelné formulační úpravy) jsou provedeny bez konzultace s autorem v rámci redakčního zpracování. Výsledná podoba textu je autorovi zaslána k autorské korektuře pouze, pokud o to sám předem zažádá.

Příspěvky zasílejte přednostně on-line pomocí redakčního systému tohoto časopisu - pokud tak učiníte, budete mít možnost osud svého příspěvku sledovat. Pro on-line zaslání příspěvku je třeba učinit následující kroky:

1) Pokud ještě nemáte, musíte si vytvořit si účet v systému Envigogiky - Vytvoření účtu

 2) Pokud máte již účet vytvořený, přihlašte se do systému Envigogiky (login je v pravém sloupci - nebo také zde) - pokud jste náhodou zapomněli heslo, můžete si ho nechat zaslat znovu na tomto odkazu - stačí vědět email, se kterým jste se zaregistrovali.

3) Po přihlášení použijte odkaz [Nový příspěvek] a dále postupujte podle pokynů, které vám dává systém. Vlastní text příspěvku se nahrává v druhém kroku - tento soubor by již měl být anonymizován, tedy nemělo by tam být jméno autora ani jiná metadata, podle kterých lze autora identifikovat. Editor se případně postará o dodatečnou anonymizaci příspěvku. Údaje o autorovi zadáváte až ve 3. kroku - Pozor v tomto kroku je třeba zadat jak český, tak i anglický název, abstrakt a klíčová slova příspěvku. Toho dosáhnete tím, že si nahoře postupně přepnete jak angličtinu, tak i češtinu (data není třeba před přepnutím ukládat).

Alternativně (v nejhorším případě) zašlete příspěvek e-mailem na adresu redakce ( envigogika@czp.cuni.cz ). V průvodním dopise vždy jasně specifikujte, do které rubriky text nabízíte, tj. zda jde o původní článek nabízený k zařazení do recenzované rubriky či zda je příspěvek zaměřen jinak (specifikujte jak - viz přehled rubrik).

Poděkování

Všem autorům děkujeme za jejich zájem o publikování v časopise Envigogika. Zveřejněné příspěvky nehonorujeme, články publikované v recenzované rubrice však mohou být označeny jako výzkumné výsledky a hodnoceny 4 body podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Pozor - je nutné v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) uvést obor SHVb shodný s oborem Envigogiky, v našem případě tedy AM nebo AA.

Obecná formální pravidla

Nabízíte-li původní články k recenzi, věnujte prosím pozornost dále popisu pravidel pro přijetí recenzovaného článku a postupu v recenzním řízení.

Struktura příspěvku

Každý z textů nabízených do rubrik Recenzované články, Inspirace (případně Recenze) by měl mít určité formální náležitosti. Příspěvky mohou být odmítnuty, pokud neobsahují následujících součásti:

 • Název - v českém/slovenském i anglickém jazyce
 • Autor - jméno včetně titulů, profesní zaměření, působiště, e-mail
 • Abstrakt - požadujeme pro rubriku Recenzované články, a to v českém/slovenském i anglickém jazyce. Stručné shrnutí obsahu příspěvku: sled myšlenek, přístup či metoda, závěry a případně i důsledky pro teorii a praxi; lze uvést i přesahy tématu k příbuzným oborům. Požadovaný rozsah 100 - 150 slov
 • Anotace - požadujeme pro ostatní rubriky, a to v českém i anglickém jazyce. Stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu cca 50 slov.
 • Klíčová slova - v českém jazyce (!i příspěvky ve slovenštině) a v anglickém jazyce. Jednotlivá klíčová slova oddělujte středníky
 • Vlastní text příspěvku - v českém jazyce, případně v anglickém jazyce
 • Seznam použité literatury - ve formátu APA. V případě, že citujete článek, který má DOI, uveďte, prosím, toto číslo - je důležité pro redakci. Všechny reference jsou během redakčního procesu digitalizovány a transponovány na metadata. S ohledem na to, že Envigogika je indexována v CrossRef, musí mít všechny reference, které odkazují na články v CrossRef též indexované, obsahovat aktivní link co CrossRef - toto prolinkování zajišťuje během editačního procesu redakce a autor se o to nemusí starat.


U neoriginálních textů nabízených pro recenzní řízení se navíc vyžaduje zaslání citace či elektronického odkazu na článek podobného obsahu, který byl publikován v jiném periodiku či publikaci (z něhož nový text případně vznikl).

Rozsah příspěvku

Vzhledem k publikačnímu médiu a technickým možnostem elektronického prostředí není rozsah textů limitován. Nicméně pro recenzovanou rubriku platí omezení minimálního rozsahu (min. 9000 znaků = 5 normostran), pro další rubriky je naopak žádoucí rozsah omezen shora (neměl by výrazně překročit cca 5400 znaků = 3 normostrany).

Formát textu

Pro snadnější redakční úpravy je nutné:

 • Zachovat standardní nastavení řádkování a velikosti písma (veškeré změny formátu budou při převodu do redakčního systému odstraněny)
 • Typy písma
  • Kurzíva: výjimečné zdůraznění slova či sousloví; výrazy v cizím jazyce (nikoli cizí slova, která jsou běžnou součástí češtiny; např. web, design, holocaust,...)
  • Podtržené: nepoužívejte
 • Nadpisy všech úrovní je vhodné formátovat pomocí stylů - tedy Nadpis1 je vyhrazen pro název článku, další kapitoly od úrovně Nadpis2... a nižší)
 • Vlastní text příspěvku začínat normálním textem, ne mezititulkem typu „Úvod", „Předmluva" apod.; je rovněž vhodné, aby mezi názvem první a druhé úrovně byl vložený normální text
 • Text členit na odstavce, oddělovat je klávesou [Enter] a jednořádkovou mezerou; v rámci odstavce klávesu [Enter] nepoužívat
 • Neodsazovat začátky odstavců
 • Nepsat celá slova verzálkami (velkými písmeny) - ani v nadpisech

Další pravidla

 • Pomlčka (–) a rozdělovník (-): pomlčka je zpravidla oddělena mezerami (signalizace odmlky, vyznačení vsuvky); pomlčku bez mezer používáme pro rozsah (oběd 12.00–12.45, v letech 1841–1904); rozdělovník je psán bez mezer a používá se na konci slov, která mají pokračování jinde (dvou- a třílůžkové pokoje), a u složenin vyjadřujících podvojnost nebo vzájemnost (Gabriela Beňačková-Čápová, Frýdek-Místek, česko-polské vztahy); dlouhou pomlčkou lze odlišit případy, kdy jde o dvě osoby: tandem (Spielberg–Svěrák)
 • Čísla stran: se píší celá, např. s. 132-133 (ne s. 132-33); u čísel stran pište s. oddělené mezerou, např. s. 10
 • Datum: se píše ve tvaru 16. 4. 2003, tedy s mezerami, ale lepší je vypsat měsíc, tedy 16. dubna 2003
 • Závorky: v textu normálně kulaté ( ); když vynecháte úsek textu, například v citaci, a použijete tři tečky, dejte je do hranatých závorek [...]
 • Dvojtečka: ve funkci poměru se píše s mezerami (např. zmenšení 3 : 1), taktéž v matematických výrazech (např. 618 : 6 = 103), u sportovních výsledků bez mezer (např. Slovan-Sparta 1:2)
 • Uvozovky: se používají dvojité: „text"; vnitřní pak jednoduché: „slovo ‚slovo‘ slovo". V anglických textech (abstrakty, originální citace, ale i uvozovky v bibliografických údajích) se používají uvozovky podle anglických pravidel: hlavní jsou jednoduché ‘text... text', vnitřní dvojité ‘word "word" word' (některé anglické texty používají uvozovky opačně "word ‘word' word" - v tom případě se uvozovky přepisují na tvar ‘word "word" word', a to i v bibliografických údajích, názvech textů, konferencí apod.). Francouzské texty používají uvozovky « text... text »
 • s/z: kde pravidla dovolují varianty se s a z, píšeme z praktických důvodů zásadně z (např. na webu při fulltextovém vyhledávání se nemusejí zadávat varianty slov se s a se z)
 • Anglické tituly knih a článků: se píší s velkým písmenem pouze u prvního slova (členu) (např.: The anthropology of power); s velkým písmenem se ale píší slova, která se tak píší podle anglického pravopisu (např. názvy, jména, národnosti apod.)
 • Zkratky při prvním výskytu se zpravidla v textu rozepisují; nerozepisují se čísla (tisíce se oddělují mezerou, celá čísla se oddělují čárkou bez mezery), zavedené zkratky (např. USA) a speciální znaky
 • Mezi číslem a speciálním znakem se píše mezera (např. 100 %); odvozené přídavné jméno píšeme bez mezery (např. 100%)
 • Věta nezačíná zkratkou: nikoli „Např. když...", ale „Například když..."
 • Jména autorů: se uvádějí v prvním výskytu celá (kromě odkazů), dále je možné uvádět jen příjmení. Iniciála prvního jména se nepoužívá: neuvádí se J. F. Gubrium, ale buď Jaber F. Gubrium, nebo jen Gubrium.
 • Internetové odkazy v textech: se uvádějí v uvozovkách ; každý odkaz začíná typem přenosového protokolu (většinou http://); odkaz je třeba uvádět úplný a naprosto přesně (nejlépe je odkaz do textu zkopírovat přímo z prohlížeče); pokud se odkaz nevejde celý na řádku, nesmí se do něj vkládat rozdělovník
 • Přepis rozhovorů: začíná velkým písmenem a nezačíná ani nekončí znakem ... ; vynechaná místa se uvádějí znaky [...], samotný znak ... se uvádí místo pomlk ve vyprávění; v hranatých závorkách [ ] se uvádějí také doplňky od autora, které mají učinit citaci srozumitelnější, případně neverbální zvuky: [smích].
 • K dalším pravidlům doporučujeme navštívit internetové stránky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky

OZNÁMENÍ O COPYRIGHTU

Envigogika je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý její obsah je volně přístupný bez poplatků čtenářům i jejich institucím. Uživatelé mohou číst, stahovat, distribuovat, vyhledávat a tvořit odkazy na plné texty článků v tomto časopis bez potřeby předcházejícího souhlasu od vydavatele či autora. Tyto zásady odpovídají definici otevřeného přístupu dle BOAI. Články v tomto časopise jsou licencovány pod Creative Commons Attribution 4.0 Licencí.

Creative Commons Licence 

Autoři, kteří publikují v Envigogice, souhlasí s následujícími podmínkami:

 1. Autorům zůstávají autorská práva k textu; současně autoři garantují časopisu Envigogika právo na první publikování jejich práce, a to pod licencí Creative Commons Attribution 4.0, která dovoluje další šíření práce za předpokladu uznání jejího autorství a uvedení časopisu, kde byla poprvé publikována (Envigogika).
 2. Autorům je dovoleno vstupovat do dalších smluvních vztahů týkajících se nevýhradního šíření jejich práce - verze publikované v časopise Envigogika - (mohou ji například zahrnout do repozitáře vlastní instituce ńebo ji publikovat v knize), a to pokud bude citováno první zveřejnění práce v tomto časopise.
 3. Autorům je dovoleno a je pokládáno za žádoucí zveřejnit práci na webových stránkách (například stránkách své instituce nebo vlastním webu) před a během publikačního procesu, s uvedením faktu, že text byl předložen časopisu Envigogika, protože tento postup může vést k zajímavé výměně názorů a také k rychlejší a větší citovanosti práce poté, co vyjde v konečné podobě.
PROHLÁŠENÍ O SOUKROMÍ

Jména a emailové adresy uložené v tomto redakčním systému budou používány výhradně pro tento systém a nebudou zpřístupněny pro žádné jiné účely a nebudou poskytnuty nikomu jinému.