Registry úniků a přenosů znečišťujících látek – nástroje realizace „práva vědět“

Obsah hlavního článku

Jan Maršák

Abstrakt

Termín „právo vědět" je spojován se zpřístupňováním informací o životním prostředí. Budování veřejně přístupných registrů úniků a přenosů znečišťujících látek umožňuje veřejnosti toto právo realizovat. Registry úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) poskytují veřejně přístupné informace o znečištění, které jsou emitovány do prostředí. Je předmětem mezinárodních dohod a zákonů na evropské i národní úrovni. Text podává přehled o situaci v České republice a současně hodnotí přístup různých cílových skupin k využití dat z integrovaného registru znečištění, fungujícího zde od roku 2004 a využívajícího informace od více než 1 000 původců znečištění.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Maršák, J. (2008). Registry úniků a přenosů znečišťujících látek – nástroje realizace „práva vědět“. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.31
Sekce
Recenzované články

Reference

Hazen, S. (1997): Environmental democracy. Dostupné na http://www.unep.org/ourplanet/imgversn/86/hazen.html.

Mika, O. J. (2003): Chemická havárie v Bhopálu (Stručná případová studie). VII. ročník Mezinárodní konference medicíny katastrof. Zlín 23.-25.6.2003. Dostupné na http://www.egozlin.cz/upload.cs/b/b42a3244_0_mika_isatech_brno_2003.pdf.

Maršák, J. (2006): Registr znečišťování na Internetu - www.irz.cz. Dostupné na http://obcan.ecn.cz. 15. 11. 2006.

Maršák, J. (2008): Nová právní úprava fungování integrovaného registru znečišťování a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (1. část). Časopis EIA, SEA, IPPC, č. 2, 2008, MŽP, Praha.

Sand, P. H. (2002): The Right to Know: Environmental Information Disclosure by Government and Industry. Conference on "Human Dimensions of Global Environmental Change: Knowledge for the Sustainability Transition" (Berlin, 7 December 2002).

OECD (1996): Pollutant Release and Transfer Registers. A Tool for Environmental Policy and Sustainable Development. Guidance Manual for Government. OECD, Paris, OCDE/GD(96)32.

OECD (2005): Uses of Pollutant Release and Transfer Register Data and Tools for their Presentation. Series on Pollutant Release and Transfer Registers No. 7, OECD, Paris, ENV/JM/MONO(2005)3.

OECD (2001): Presentation and Dissemination of PRTR Data: Practices and Experiences. Series on Pollutant Release and Transfer Registers No. 3, OECD, Paris, ENV/JM/MONO(2000)17.

UNECE (2007): Guidance Document for Implementation of the UNECE Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers. UNECE, Geneve, 2007.

European Commission (2006): Guidance Document for the implementation of the European PRTR. Brussels, November 2006.

US EPA (2003): How are the Toxics Release Inventory Data Used - government, business, academic and citizen uses. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC., May 2003. On-line (http://www.epa.gov/tri/guide_docs/pdf/2003/2003_datausepaper.pdf.

OECD (1996): Recommendation of the Council on Implementing Pollutant Release and Transfer Registers [C(96)41/Final].

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention). Aarhus, Denmark, 25.6.1998.

Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers. Fifth „Environment for Europe" Ministerial Conference, Kiev, 21-23 May 2003.

Rio Declaration on Environment and Development. United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, 3.-14.6.1996.

Kolektiv autorů (2006): Integrovaný registr znečišťování - Souhrnná zpráva za rok 2004. MŽP ČR, Praha, duben 2006. ISBN 80-7212-386-6.

Kolektiv autorů (2007): Integrovaný registr znečišťování - Souhrnná zpráva za rok 2005. MŽP ČR, Praha, září 2007. ISBN 987-80-7212-465-7.

Kolektiv autorů (2008): Integrovaný registr znečišťování - Souhrnná zpráva za rok 2006. MŽP ČR, Praha, červenec 2008. Dosud nepublikováno.

Rozhodnutí Rady 2006/61/ES ze dne 2.prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek jménem Evropského společenství.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)