Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí

Obsah hlavního článku

Vendula Záhumenská

Abstrakt

Lokalita Na Plachtě je ekosystém na okraji krajského města Hradec Králové, kde v průběhu posledních 20 let vznikl konflikt zájmů mezi environmentalisty a místními developery ohledně rozvoje a komerčního využití místa. Tato případová studie je zaměřena na otázku významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí a na popis konkrétních možností ovlivnění kauzy dotýkající se environmentálních otázek. Studie se věnuje popisu jednotlivých událostí, které vedly až k vyhlášení lokality Na Plachtě za přírodní památku, a podrobně zkoumá především možnost změny územního plánu, která by podstatně zvýšila ochranu dané lokality před zastavěním. Věnuje se však i dalším způsobům, jak může veřejnost zasáhnout do rozhodování o svém nejbližším okolí a jak může ovlivnit činnost veřejné správy.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Záhumenská, V. (2014). Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.451
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Vendula Záhumenská

Arnika

Reference

DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-4003-387.

JANČÁŘOVÁ, Ilona. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 295. ISBN 8021029471.

PEKÁREK, Milan a Ilona JANČÁŘOVÁ. Právo životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 108 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 287. ISBN 80-210-2784-3.

PLOS, Jiří. Nový stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 672 s. ISBN 978-80-247-1586-5.

Průchová, I., Bahýľ, J., Bahýľová, L., Bělohradová, J., Filipová, J., Göttinger, V., ... & Vičar, R. (2010). Správní procesy v právu životního prostředí. Masarykova univerzit

VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012, 1446 s. ISBN 978-807-2731-664.

ČERNÍN, Karel. Principy dobré správy definované veřejným ochráncem práv. In: Principy dobré správy 2006, op. cit., s. 11.

DIETZ, Thomas a Paul C STERN. Public participation in environmental assessment and decision making. Washington, DC: National Academies Press, 2008, xv, 305 p.

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. Spatial Planning: Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition [online]. Ženeva, 2008 [cit. 2014-01-11]. Executive summary VIII a IX.

WAGNEROVA, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xxv, 906 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-807-3577-506.

BĚLOHRADOVÁ, Jitka. Zásady účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí. Správní právo. Ministerstvo vnitra, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 16.

ZAHUMENSKÁ, Vendula. Zástupce veřejnosti v judikatuře NSS. Právní rádce [online]. 2011, č. 8, 25. 8. 2011 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-52649940-zastupce-verejnosti-v-judikature-nejvyssiho-spravniho-soudu.

DURDÍK, Petr. Vlastnická práva a územní plánování. Moderní obec [online]. 2013, č. 6 [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: http://moderniobec.ihned.cz/c1-60010140-vlastnicka-prava-a-uzemni-planovani

KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 278 s. Praktik. ISBN 978-808-7576-106

KOPECKÝ, Tomáš a Jiří PILNÁČEK. Přírodní památka Na Plachtě a její boj s větrnými mlýny: Obyvatelé města Hradce Králové se zatím marně snaží zachránit významnou lokalitu, přírodní památku Na Plachtě. Příroda.cz: příroda, ekologie, život... [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1138

MATĚJÍČEK, Jan a Jaroslav BOHÁČ. Drabčíkovití brouci (Coleoptera: Staphylinidae) PP “Na Plachtě“ v Hradci Králové. ELATERIDARIUM [online]. 2010, č. 4 [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=168

MIKÁT, Miroslav a Ladislav MARŠÍK. Druhý příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) přírodní památky „Na Plachtě“ v Hradci Králové. Acta musei Reginaehradecensis [online]. 1999, č. 27 [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-copy.nsf/aa943fb38bfdd406c12568e70070205e/ca4016591d3a88cbc125697f006283b9?OpenDocument

PRŮCHOVÁ, Ivana. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 487 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 396. ISBN 978-802-1056-671.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne13. 5. 2013, sp. zn. 6 As 65/2012.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. července 2009, sp. zn. 1 Ao 1/2009.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. května 2011, sp. zn. II. ÚS 2961/10.

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 59/14 ze dne 30. května 2014.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2014.

ZÁMEČNÍK, Jaroslav a Oldřich ČÍŽEK. Modrásek bahenní a očkovaný jako jeden z důvodů k rozšíření navrhované EVL Na Plachtě v Hradci Králové?. In: Zoologické dny Praha 2010: Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010 [online]. 2010 [cit. 2014-02-10]. ISBN 978-80-87189-07-8. Dostupné z: http://www.zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2010.pdf