Aké sú postoje žiakov základných škôl na Slovensku k vydre riečnej? What are the attitudes of primary school pupils in Slovakia toward the Eurasian Otter?

Obsah hlavního článku

Peter Urban

Abstrakt

Cieľom tohto príspevku bolo zistiť postoje žiakov základných škôl z celého Slovenska k vydre riečnej (Lutra lutra). Výskum prebiehal v rokoch 2013 – 2014. Postoje a poznatky žiakov sa zisťovali dotazníkom. Dotazník obsahoval 20 otázok.  Žiakom základných škôl bolo spolu distribuovaných a späť prijatých 1 162 dotazníkov, z toho 258 (22,2 %) v elektronickej verzii a 904 (77,8 %) v printovej podobe. Vyhodnocovali sme len úplné dotazníky, pochádzajúce od 1 149 žiakov, z toho 534 (46,5 %) chlapcov a 615 (53,5 %) dievčat . Priemerný vek respondentov bol 11,2 rokov (min = 10, max = 15). Výsledky ukázali, že väčšina žiakov vydru riečnu a jej potravu pozná. Najviac informácii o nej získali zo školy, z televízie a internetu. Ich postoje k vydre a jej ochrane boli pozitívne. Väčšina žiakov prejavila ochotu angažovať sa pri ochrane vydry.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Urban, P. (2015). Aké sú postoje žiakov základných škôl na Slovensku k vydre riečnej? What are the attitudes of primary school pupils in Slovakia toward the Eurasian Otter?. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.494
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Peter Urban, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici, vedúci katedry

Reference

Anonymus, (1979). Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats. Bern, Switzerland: Council of Europe.

Barua, M. (2011). Mobilizing metaphors: the popular use of keystone, flagship and umbrella species concept. Biodiversity Conservation, 20, 1 427-1 440.

Bath, A. J., & Farmer, L. (2000). Europe’s carnivores: a survey of children’s attitudes towards wolves, bears and otters. Godalming, United Kingdom: World Wildlife Fund.

Bjerke, T. & Østdahl, T. (2004). Animal-related attitudes and activities in an urban population. Anthrozoös, 17(2), 109-129.

Bodner, M. (1995a). Fishloss in Austrian fish-pond as result of otter (Lutra lutra) predation. IUCN Otter Specialist Group Bulletin,12, 3-10.

Bodner, M. (1995b). Otters and fish-farming: preliminary experiences of a WWF project in Austria. Hystrix,7(1 – 2), 223-228.

Černecký, J., Galvánková, J., Považan, R., Saxa, A., Šeffer, J., Šefferová, V., Lasák, R. & Janák, M. (2014). Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2007 – 2012 v Slovenskej republike. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 1 626 pp. Retrieved from http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/conservation_status_of_hab_species_art_17_cernecky_jan.pdf

Gregussová, M. & Kováčiková, D. (2008). Sú naše deti vo virtuálnom prostredí v bezpečí? Prevencia, 4. Retrieved from http://zodpovedne.sk/kapitola4.php?cl=bezpecne_na_internete

Gregussová, M., Tomková, J. & Balážová, M. (2011). Dospievajúci vo virtuálnom priestore. Záverečná správa z výskumu 2010. Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 27 pp. Retrieved from https://www.iuventa.sk/files/vyskumna_sprava_sk.pdf

Kellert, S. R. (1996). The Value of Life: Biological Diversity and Human Society. Washington, DC: Island Press.

Kellert, S. R., & Westervelt, M. O.. (1984). CHILDREN'S ATTITUDES, KNOWLEDGE AND BEHAVIORS TOWARDS ANIMALS. Children's Environments Quarterly, 1(3), 8–11. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41514822

Kloskowski, J. (2005). Otter Lutra lutra damage at farmed fisheries in southeastern Poland, I: an interview survey. Wildlife Biology, 11(3), 201-206.

Kloskowski. J. (2011). Human – wildlife conflicts at pond fisheries in eastern Poland: perceptions and management of wildlife damage. European Journal of Wildlife Research, 57, 295-304.

Kortan, D., Adámek, Z. & Poláková, S. (2007). Winter predation of otter (Lutra lutra L.) on carpponds in the Czech Republic. Folia Zoologica, 56(4), 416-428.

Kranz, A. (2000). Otters (Lutra lutra) increasing in central Europe: from the threat of extinction to locally perceived over population. Mammalia, 64(4), 357-368.

Kranz, A., Toman, A. & Roche, K. (1998). Otters and fisheries in Central Europe: what is the problem? BOKU – Reports on Wildlife Research & Game Management, 14,142-14.

Kranz, A., Toman, A., Knolleisen, M., & Prasek, V. (1996). Fish ponds in Central Europe–a rich but risky habitat for otters. In Proc. VIIth International Otter Colloquium (pp. 181-186).

Kučerová, M. (1996). Economic damages caused by otters. In Dulfer, R. & Roche, K. (Eds.), First phase report of the Třeboň Otter Project (pp. 97–103). Nature and Environment, 93: 1–141.

Lanszki, J., Molnár, M. & Molnár, T. (2006). Factors affecting the predation of otter (Lutra lutra) on European pond turtle (Emys orbicularis). Journal of Zoology, 270, 219-226.

McQuail, D. (1999). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 448 pp.

Poledník, L., Poledníková, K., Roche, M., Hájková, P., Toman, A., Culková, M., Hlaváč, V., Beran, V., Nová, P. & Marhoul, P. (2005). Záchranný program - program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2006–2015. Praha: AOPK.

Poledník, L. & Poledníková, K. (2006). Je zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými, zvláště chráněnými živočichy, vhodné dlouhodobé řešení pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice? Příroda, 25, 131-137.

Poledníková, K., Kranz, A., Poledník, L. & Myšiak, J. (2013). Otters Causing Conflicts. The Fish Farming Case of the Czech Republic. In Klenke, R. A. (Ed.), Human-Wildlife Conflicts in Europe, Environmental Science and Engineerin (pp. 81-106).

Prokop, P. & Tunnicliffe, S. D. (2008). "Disgusting animals": Primary school children’s attitudes and myths of bats and spiders. Eurasian Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(2), 87-97.

Prokop, P., Fančovičová, J. & Kubiatko, M. (2009). Vampires are still alive: Slovakian students' attitudes toward bats. Anthrozoös, 22(1), 19-30.

Prokop, P., Kubiatko, M., & Fančovičová, J. (2008). Slovakian pupils’ knowledge of and attitudes toward birds. Anthrozoös, 21(3), 221-235.

Rankov, P. (2002). Masová komunikácia. Masmédiá a spoločnosť. Levice: LCA Bagala, 84 pp.

Reading, R. P. & Kellert, S. R. (1993). Attitudes toward a proposed black-footed ferret (Mustela nigripes) reintroduction. Conservation Biology, 7(3), 569-580.

Šijak, A. & Urban, P. (2015). Quo vadis, vydra riečna na Slovensku ? Ochrana prírody 25 (in press).

Taylor, N. & Signal, T. D. (2005). Empathy and attitudes to animals. Anthrozoös, 18, 18-27.

Temple, H. J. & Terry, A. (Eds.) (2007). The status and distribution of European mammals. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, viii + 48 pp.

Temple, H. J. & Terry, A. (2009). European Mammals: Status, trends in conservation priorities. Folia zoologica, 58(3), 248-269.

Torkar, G., Praprotnik, L. & Bajd, B. (2007). Odnos študentov, bodočih učiteljev, do živali. Didacta Slovenica, 22(1–2), 136-149.

Torkar, G., Mohar, P., Gregorc, T., Nekrep, I. Hönigsfeld-Adamič, M. (2010). The conservation knowledge and attitudes of teenagers in Slovenia toward the Eurasian Otter. International Journal of Environmental & Sciences Education, 5(3), 341-352.

Urban P. (2013). Nehaňte vydru! Vydra riečna – živočích zaujímavý aj z pohľadu vyučovania biológie. Biológia, ekológia, chémia, 17 (1), 16-20.

Urban, P. (2014). Hravá aj dravá. Aké sú názory verejnosti na vydru a vedomosti o nej? Poľovníctvo a rybárstvo, 66(8), 40–41.

Urban, P., Kadlečík, J., Topercer, J., Kadlečíková, Z. & Hájková, P. (2011). Vydra riečna (Lutra lutra L.) na Slovensku. Rozšírenie, biológia, ohrozenie a ochrana. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 165 pp.

Urban, P., Kadlečík, J. & Kadlečíková, Z. (2012). Vydra riečna – Lutra lutra. In Krištofík, J. & Danko, Š. (Eds.), Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana (pp. 440-447). Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV, 712 pp.

Václavíková, M., Václavík, T. & Kostkan, V. (2011). Otters vs. fishermen: stakeholders' perceptions of otter predation and damage compensation in the Czech Republic. Journal for Nature Conservation, 19, 95-102.

Veselovský, Z. (1998). Vydra. Praha: Aventinum, 47 pp.

Veselovský, Z. (2000). Člověk a zvíře. Praha: Academia, 246 pp.

Wisniowska, L. (2006). Otter (Lutra lutra L.) damage in commercial carp ponds of Southern Poland. Hystrix, 17(2), 137-141.