Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou

Obsah hlavního článku

Marek Franěk

Abstrakt

Cílem studie bylo vytvořit český překlad Nature Relatedness Scale (Nisbet a kol., 2009) a ověřit jeho reliabilitu a validitu na souboru vysokoškolských studentů (n=357) různých oborů. Výsledky ukázaly, že českou verzi škály je možné s jistými výhradami užívat při testování emocionálního, kognitivního a zážitkového spojení s přírodou. v testovaném souboru bylo možné prostřednictvím této škály od sebe odlišit zejména studenty přírodovědných a technických oborů. Nicméně hlubší analýza ukázala nedostatečnou vnitřní konzistenci subškály NR perspektiva, což ukazuje na možnou problematičnost tohoto konstruktu v českém prostředí.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.69
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Marek Franěk

Doc. PhDr.Marek Franěk, CSc. Ph.D. Působí na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zabývá psychologií času, hudební psychologií, environmentální psychologií, interpersonálním komunikací a psychologií organizace.

Reference

CLAYTON, S.; OPOTOW, S. Identity and the natural environment: The psychological significance of nature. Cambridge (MA, USA): MIT Press, 2003.

ČINČERA, J. Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty [on-line] Envigogika, 2011, 6, 3. Dostupné z WWW: <http://www.envigogika.cuni.cz>

DUNLAP, R.E.; VAN LIERE, K. D. The new environmental paradigm: A proposed measuring instrument and preliminary results. Journal of Environmental Education, 1978, 9, 10-19.

DUNLAP, R. E.; VAN LIERE, K. D.; MERTIG, A.G.; JONES, R. E. Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: a revised NEP scale. The Journal of Social Issues, 2000, 56, 3, 425-42.

CHAWLA, L. Significant life experiences revisited: A review of research on sources of environmental sensitivity. The Journal of Environmental Education, 1998, 29, 3, 11-21.

ELLIS, R. J.; THOMPSON, F. Culture and the environment in the Pacific Northwest. American Political Science Review, 1997, 91, 885-987.

KOLEKTIV AUTORŮ Děti, aby byly a žily. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2005.

KALS, E.; SCHUMACHER, D.; MONTADA, L. Emotional affinity toward nature as a motivational basis to protect nature. Environment and Behavior, 1999, 31, 2, 178-202.

LALONDE, R.; JACKSON, E. L. The new environmental paradigm scale: Has it outlives its usefulness? The Journal of Environmental Education, 2002, 33, 4, 28-36.

MAYER, F. S..; FRANTZ, C. M. The connectedness to nature scale: A measure of individuals' feeling in community with nature. Journal of Environmental Psychology, 2004, 24, 503-515.

KRAJHANZL, Jan Osobní vztah člověka k přírodě. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004.

NISBET, E. K.; ZELENSKI, J. M.; MURPHY, S. A. The Nature relatedness scale. Linking individuals' connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 2009, 41, 5, 715-740.

ROSZAK, T.; GOMES, M.; KANNER, A. (Eds.) Ecopsychology: Restoring the earth, healing the mind. San Francisco: Sierra Club Books, 1995.

SCHULZ, P. W. Inclusion with nature: The psychology of human-nature relations. In P. Smuck; W.P. Schulz (Eds.), Psychology of sustainable development. Dordrecht: Kluwer, Academic Publishers, 2000, 61-79.

SCHULZ, P. W.; SHRIVER, C.; TABANICO, J.; KHAZIAN, A. Implicit connections with nature. Journal of Environmental Psychology, 2004, 24, 1, 31-42.

STREJČKOVÁ, E. Děti pro pětihory. Praha: Zájmové sdružení Toulcův dvůr, 1998.

ŠAMANOVÁ, G. Ekologické jednání [online]. Praha, 2006-06-14. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky. Dostupné z WWW: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100593s_oe60614.pdf>

VAN DEN BORN, R. J. G. Implicit Philosophy: Images of the relationship between humans and nature in the Dutch population. In: Van Den Born, R. J. G.; Lenders, R. H. J.; De Groot, W. T. (Eds.), Visions of Nature, a scientific exploration of people's implicit philosophy. Berlin, LIT-Verlag, 2006, 63-84.