Development of environmental attitudes from the perspective of teachers from the second level of primary schools

Authors

  • Jan Bartoš
  • Tomáš Matějček

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.475

Keywords:

environmentální postoj, koordinátor EVVO, environmentální výchova, rámcový vzdělávací program, kvalitativní výzkum

Abstract

This paper summarizes the results of original research focused on the issue of environmental attitudes. It concerns qualitative research which has been conducted by semi-structured interviews with 10 respondents (teachers) who are environment education coordinators. Questions were focused on their understanding of the concepts of attitude, beliefs, values and interest. It also ascertained whether respondents considered their teaching systematically focused on the development of environmental attitudes and how they develop the attitudes of pupils. Based on an analysis of the interviews the respondents can be divided into several groups according to several criteria (primarily whether they think about attitudes at a theoretical level and to what extent their plans are put into practice). What impact the introduction of the Framework Educational Programme for Basic Education had on the teaching of attitudes was also observed. Most respondents believe that the introduction of this document does not significantly affect the development of attitudes in teaching. The transfer of attitudes between pupils and their parents was also observed in which the predominant transmission of attitudes was from pupils to their parents.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jan Bartoš

Department of Social Geography and regional development
Faculty of Natural Sciences
Charles Universtity in Prague

Praha

Tomáš Matějček

1) Department of Social Geography and regional development
Faculty of Natural Sciences
Charles Universtity in Prague
Praha

2) Department of Geography
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

References

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. New York: Longman.

Bechtel, R. B., & Churchman, A (2002). Handbook of environmental psychology. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů. Envigogika, II/3.

Bloom, B., S. et al. (1956). Taxonomy of Educational Objektives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Company.

Clayton, S. (2003). Environmental identity: A conceptual and an operational definition. In S. Clayton & S. Opotow (Eds.), Identity and the Natural Environment Cambridge, s. 45–65.

Čáp, J., & Mareš, P. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Činčera, J. (2009). Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika, IV/1.

Činčera, J. (2007). Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido.

Činčera, J. (2013a). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro předškolní a mladší školní věk. Envigogika, VII/5.

Činčera, J. (2013b). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy. Envigogika, VII/5.

Činčera, J. (2013c). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro dospělé účastníky. Envigogika, VII/5.

Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, II/1.

Daniš, P. (2013). Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015. Envigogika, 8(3). DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.385

Dimnopoulos, D., & Pantis, J. (2003). Knowledge and Attitudes Regarding Sea Turtle in Elementary Students on Zakynthos, Greece. The Journal of Environmental Education, 34(3), 30–38.

Dobiášová, K. (2008). Rasové postoje u dětí. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig A. G., Jones, R. E. (2000). Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: a revised NEP scale. The Journal of Social Issues, 56(3), 425–442.

Dutcher, D., Finley, J., Luloff, A., & Johnson, J. (2007). Connectivity with nature as a measure of environmental values. Environment and Behavior, 39, 474–493.

Eagels, P. F., & J., Demare, R. (1999). Factors Influencing Children´s Environmental Attitudes. Journal of Environmental Education, 30, 33–37.

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.

Finnová, M. (2010). Environmentální postoje na venkově a ve městě (Případová studie respondentek z obce Hostouň a hlavního města Prahy). Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií.

Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.

Franěk, M. (2008). Postoje ke třídění a recyklaci odpadu determinované vztahem k přírodě a osobnostními rysy. Psychologie v ekonomické praxi, 43(1–2), 11–25.

Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, VI/2.

Geist, B. (2000). Psychologický slovník, Praha: Vodnář.

Guagnano, G., & Markee, N. (1995). Regional differences in the sociodemographic determinants of environmental concern. Population and Environment. A Journal of Interdisciplinary Studies, (17), 135–149.

Hartl, P., & Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál.

Hayesová, N. (2013). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a praxe. Praha: Portál,.

Holíková, M. (2013): Environmentální postoje česko-němockého pohraničí v Krušných horách – případová studie lokální identity obyvatel města Hora Svaté Kateřiny. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

Hromádka, Z. (2008). Vztahy mezi vědomosti, postoji a skutečným jednáním u žáků druhého stupně základní školy v rámci environmentální výchovy. Pedagogická orientace, 18(1), 22–33.

Chawla, L. (1999): Life path into effective environmental action. The Journal of Environmental Education. 31(1), 15–26.Jagers, S.C. & Matti, S. (2010). Ecological Citizens: Identifying Values and Beliefs that Support Individual Environmental Responsibility among Swedes. Sustainability, 2(4) 1055–1079.

Jandourek, J. (2001). Sociologický slovník. Praha: Portál.

Kalhoust, Z.  Obst, O. et al. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.

Kilbourne, W, E., & Polonsky, M, J. (2005). Environmental Attitudes and their Relation to the Dominant Social Paradigm Among University Students In New Zealand and Australia. Australasian Marketing Journal, 13(2), 37–48.

Klopfer, L. E. (1976). A Structure for the Affective Domain in Relation to Science Education. Science Education, 60, 299–312.

Krajhanzl, J. (2010): Charakteristika osobního vztahu k přírodě – Úvod do teorie a pojmosloví. Disertační práce. Prah: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

Krajhanzl, J. (2009). Exkurz do osobní charakteristiky vztahu k přírodě. In: Člověk + příroda = udržitelnost? Zelený kruh, Praha, s. 2–7.

Kubiatko, M., Mrázková, K., & Janko, T. (2011). Postoje žáků 2. stupně základních škol k vyučovacímu předmětu zeměpis. Pedagogika, 61(3), 257–270.

Kulhavý, V. (2009). Zážitky významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků. In: Člověk + příroda = udržitelnost? Zelený kruh, Praha, s. 90–99.

Kurz, T., Linden, M., Sheehy, N. (2007). Attitudial and Community Influences on Participation in New Curbside Recycling Initiatives in North Ireland. Environment and Behavior, 39(3) 367–391.

Lindstrom, M., & Johnsson, P. (2003). Environmental concern, self-concept and defense style: A study of Agenda 21 process in Swedish municipality. Environmental Education Research, 9(1), 51–66.

Matějček, T. (2010). Environmentální postoje budoucích učitelů zeměpisu. Informace ČGS, 29(2), 13–29.

Matějček, T., & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, VII/2.

Mayer, S. F., & Frantz, C. M. (2004). The connectedness to nature scale: A measure of individuals’ feeling in community with nature. Journal of Environmental Psychology, 24, 503–515.

Niemierko, B. (1979). Taksonomie celów wychowania. Kwartalnik pedagogiczny, 24(2), 66–67.

Nisbet, E. K. L., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2009). The Nature Relatedness Scale: Linking individuals’ connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 41, 715–740.

Pastorová et al.: (2011). Doporučené očekávané výstupy: Environmentální výchova v základním vzdělávání – metodická podpora. VÚP, Praha. 28 s. Dostupný z: http://www.vuppraha.cz, [cit. 5. června 2015]

Petty, G. (1996). Moderní vyučování: praktická příručka. Praha: Portál.

Powell, R. B., Stern, M. J., Krohn, B. D., Ardoin, N. (2011). Development and validation of scales to measure environmental responsibility, character development, and attitudes toward school. Environmental Education Research, 17(1) 91–111.

Průcha, J., Waltrová, E., & Mareš, J. (1998). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Rickinson, M. (2001). Learners and Learning in Environmental Education: a critical review of the evidence. Environmental Education Research, 7(3), 207–320.

Řehan, V., & Cakirpaloglu, P. (2000). Sociální status a hodnotová orientace mladé generace. Českoslovenká psychologie, 44(3), 202–215.

Řezáč, J. (1998). Sociální psychologie, Brno: Paido.

Said, A. M., Yahaya, N., Ahmadum, F. (2007). Environmental comprehension and participation of Malaysian secondary school students, Environmental Education Research, 13(1), 17–31.

Senčík, J. (2009). Postoje k životnímu prostředí. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Schmutzlerová, L., & Bílek, M. (2010). Jak hodnotí čeští patnáctiletí žáci základních škol a studenti víceletých gymnázií environmentální problémy. Envigogika, V/2.

Schultz, P. W. (2001). The structure of environmental concern: Concern for self, other people, and the biosphere. Journal of Environmental Psychology, 21, 327–339.

Skutil, M., et al. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.

Slaměník, I., & Výrost, J. (2008): Sociální psychologie. Praha: Grada.

Švaříček, R., & Šeďová, K., a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Tbilisi (1978): Tbilisi conference declaration. Dostupné z http://www.gdrc.org/uem/ee/EE-Tbilisi_1977.pdf, [cit. 5. června 2015]

Tuncer, G., Ertepinar, H., Tekkaya, S., Sungur, S. (2005). Environmentajl attitudes of young people in Turkey: effects of school type and tender. Environmental Education Research, 11(2), 215–233.

Tuncer, G., Sungur, S., Tekkaya, S., Ertepinar, H. (2004). Environmental attitudes of the 6th grade students from rural and urban areas: A case study for Ankara. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 26, 167–175.

ÚIV (2006). Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006. Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha. Dostupné z http://csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/PISA/PISA-2006/Koncepce-prirod-gramot-v-PISA-2006.pdf

Výzkumný ústav pedagogický: (2007). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP, Praha, 126 s. Dostupný z: http://www.vuppraha.cz, [cit. 5. června 2015]

Winter, D. D. N., & Koger, S. M. (2009): Psychologie environmentálních problémů. Praha: Portál.

Published

07. 09. 2015

How to Cite

Bartoš, J., & Matějček, T. (2015). Development of environmental attitudes from the perspective of teachers from the second level of primary schools. Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.475