Hodnotenie uplatňovania filozofie udržateľného rozvoja v materských školách v meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica na báze indikátorov

Obsah hlavního článku

Viera Novanska
Jana Škvarková
Bohumila Barková

Abstrakt

Environmentálna výchova má v predškolskom veku nezastupiteľné miesto. Úlohou materskej školy je systematicky ovplyvňovať a usmerňovať hodnotovú orientáciu dieťaťa smerom k environmentálne uvedomelému spôsobu života a na princípe hromadenia životných skúseností smerovať k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Materská škola môže pôsobiť vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj celkovým „duchom“ školy.

Článok prináša výsledky hodnotenia stavu uplatňovania filozofie udržateľného rozvoja v materských školách v meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica na základe vyhodnotenia súboru indikátorov udržateľného rozvoja škôl za školský rok 2014/2015. Použitý metodický postup môže slúžiť pre materské školy pri realizácií interných auditoch úrovne udržateľného rozvoja.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Novanska, V., Škvarková, J., & Barková, B. (2015). Hodnotenie uplatňovania filozofie udržateľného rozvoja v materských školách v meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica na báze indikátorov. Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.487
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Viera Novanska

RNDr. Viera Novanská (Chrenščová), Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Jana Škvarková

Mgr. Jana Škvarková, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Bohumila Barková

Ing. Bohumila Barková, PhD., MŠ Na starej tehelni, 97 400 Banská Bystrica

Reference

Bernátová, R. Environmentálna výchova v živote dieťaťa predškolského veku. In Zborník z vedecko – odbornej konferencie pod názvom: Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku. Prešov : PU v Prešove, Pedagogická fakulta, SV OMEP, 2012, s. 24-36. ISBN 978-80-555-0704-0.

Eco-Schools. What are the Seven Steps? Online [cit. 2015-06-29] http://www.eco-schools.org/Menu/Process/Seven+Steps.

Guziová, K. et al. Metodika predprimárneho vzdelávania. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2011, 353 s. ISBN 978-80-968777-3-7.

Hajdúková, V., Guziová, K., Podhájecká, M., Gmitrová, V., Pašková, L., Mujkošová, E., Portíková, A. Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2009, s. 54. ISBN 978-80-8052-341-1.

Hilbert, H. Problémy environmentálnej výchovy v predškolských zariadeniach a na základných školách. Životné prostredie, Vol. 30, No. 3, 1996. ISSN 0044-4863. Dostupné na: http://uke.sav.sk/zp/1996/3/hilbert.htm.

Chrenščová, V., Škvarková, J. Hodnotenie uplatňovania myšlienky udržateľného rozvoja vo výchovno-vzdelávacom procese na základných školách v meste Banská Štiavnica. Envigogika, Vol. 8, No. 1, 2013. ISSN 1802-3061.

Juščáková, Z. Autoevaluácia a ukazovatele kvality školy. Diskusný materiál pre regionálnych spolupracovníkov aktivity 4.1 INDIKÁTORY KVALITY ŠKOLY v projekte ESF Hodnotenie kvality vzdelávania. NÚCEM : Bratislava, 2011, 22 s.

Koldeová, L. Hodnotový systém stredoškolskej mládeže v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike v súčasnosti. In Dobro a zlo, alebo o morálke I. Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii. Zborník vedeckých štúdií, Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2013, s. 59-66. ISBN 978-80-557-0538-5

Mederly, P. Indikátory trvalo udržateľného rozvoja. Prehľad vývoja a vyhodnotenie s dôrazom na Slovenskú republiku. Bratislava : REC Slovensko, 2001, 69 s.

Miňová, M., Gmitrová, V., Knapíková, Z., Mochnáčová, Z. Environmentálna výchova v materskej škole. Prešov : Rokus, 2005, 67 s. ISBN 80-89055- 53-2.

Novanská, V. Environmentálna výchova ako prierezová téma v edukačnom procese na Slovenských základných školách. Biológia, ekológia, chémia, Vol. 18, No 1, 2014, s. 2-8. Dostupné na: http://bech.truni.sk/prilohy/BECH_1_2014.pdf

Pfaffenwimmer, G. Eco-Chools and the OECD/ENSI- Project. Expert-Meeting- Cooperation in Environmental Education, Wien, 1999, s. 29-33.

Skolimowski, H. K. Eco-philosophy coming of age. Ekológia (ČSFR), Vol. 10, No. 1, 1991, s. 109-112.

Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Štátny pedagogický ústav. 2008. Online [cit. 2015-06-22] Dostupné na: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-materske-skoly-ISCED-0.alej

Školský vzdelávací program (ŠkVP) MŠ Ul. 1 mája, Banská Štiavnica, Online [cit. 2015-06-22] Dostupné na: http://www.ekodubaci.sk/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=83

Školský vzdelávací program (ŠkVP) MŠ Na starej tehelni, Banská Bystrica, Online [cit. 2015-06-22] Dostupné na: http://msbzuco.webnode.sk/skolsky-vzdelavaci-program/

Šimonovičová, J., Šudý, M., Kasanická, L., Knapec, J. Indikátory trvalo udržateľného rozvoja škôl. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008, 129 s. ISBN 978-80-8083-614-6.

Švecová, M. Ekologie, problematika životního prostředí a udržatelného rozvoje ve studijných programech dalších fakult připravujícich učitele v ČR. In Krušková, L., (ed.): UNDP Trvale udržitelný rozvoj – vytváření podmínek. Sborník zo seminára. VTS Praha, 2000, s. 45-51.

Uváčková, I., Valachová, D., Guziová, K., Králiková, M., Mujkošová, E., Martinovičová, J., Filáková, O., Kimličková, J. Prierezové témy. In Metodika predprimárneho vzdelávania. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011, s. 115-127. ISBN 978-80-968777-3-7.

Živica, 2015. Zelená škola. Online [cit. 2015-06-29] Dostupné na: http://www.zelenaskola.sk/co-je-zelena-skola/program-zelena-skola