Adaptívna pamäť – jej vplyv na vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom

Obsah hlavního článku

Viera Novanská
Alexandra Platková

Abstrakt

Adaptívna pamäť je nepochybne jednou z oblastí, ktorá je nedostatočne prebádaná a to najmä u detí v školskom veku. Komplexnosť tejto problematiky je dôkazom množstva výskumov, ktoré sa adaptívnou pamäťou zaoberajú a porovnávajú v rámci jednotlivých skupín ľudí. V predkladanom článku sa venujeme vplyvu adaptívnej pamäti u detí na základnej škole. Zisťovali sme, ako ovplyvňuje adaptívna pamäť vedomosti a emócie žiakov šiesteho a siedmeho ročníka ZŠ voči vybraným živočíchom. Výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný v školskom roku 2015/2016, potvrdili vplyv adaptívnej pamäti na kognitívne a emočné procesy žiakov. Učitelia by mali pri výučbe venovať pozornosť aj pamäťovým mechanizmom, ktoré ovplyvňujú žiakovo vnímanie a zapamätávanie si informácií.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Novanská, V., & Platková, A. (2018). Adaptívna pamäť – jej vplyv na vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.566
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Viera Novanská, Univerzita Komenského v Bratislave

RNDr. Viera Novanská, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4,

Alexandra Platková, Univerzita Komenského v Bratislave

PhD., Mgr. Alexandra Platková, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Reference

ASLAN, A., BÄUML, K. H. 2008: Memorial consequences of imagination in children and adults. Psychonomic Bulletin & Review, 15 (4), p. 833-837.

BADDELEY, A., 1999: Vaše pamäť. Brno : Jota, 335 p. ISBN 80-7242-046-1.

BELL, R., RÖER, J. P., BUCHNER, A. 2015: Adaptive memory: Thinking about function. Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition, 41(4), p. 1038–1048.

BROWN, R., KULIK, J. 1977: Flashbulb memories. Cognition, 5, p.73-99.

CROISILE, B., 2006: Pamäť. Bratislava : Mladé letá, 319 p. ISBN 80-10-00709-9.

DŽUKA, J., 2005: Motivácia a emócie človeka. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 166 p. ISBN 80-8068-169-4.

KLUCKÁ, J., VOLFOVÁ, P., 2009: Kognitivní trénink v praxi. Praha: Grada, 160 p. ISBN 978-80-247-2608-3.

LOBUE, V. 2009: More than just another face in the crowd: superiordetection of threatening facial expressions in children and adults. Developmental Science, 12, p. 305–313.

MASTIN, L., 2010: The Human memory [cit. 27. máj 2016]. Dostupné online <http://www.human-memory.net>

NAIRNE, J. S. 2010: Adaptive memory: Evolutionary constraints onremembering. In B. H. Ross (Ed.), The psychology of learning an motivation (pp. 1–32). Burlington: Academic Press.

NAIRNE, J. S., PANDEIRADA, J. N. S. 2008: Adaptive memory: Remembering with a stone-age brain. Current Directions in Psychological Science, 17(4), p. 239–243.

NAIRNE, J. S., THOMPSON, S. R., PANDEIRADA, J. N. S. 2007: Adaptive memory: Survival processing enhances retention. Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition, 33(2), p. 263–273.

NAIRNE, J. S., PANDEIRADA, J. N. S., VANARSDALL, J. E., BLUNT, J. R. 2014: Source-constrained retrieval and survival processing. Memory and Cognition, 43(1).

NAIRNE, J. S., COGDILL, M., LEHMAN, M. 2017: Adaptive memory: Temporal, semantic, and rating-based clustering following survival processing. Journal of Memory and Language , 93, p. 304-314.

NEIDENTHAL, P., M., KRAUTH-GRUBER, S., RICK, F. 2006: Psychology of Emotions: Interpersonal, Experimental, and Cognitive Approach. New York: Psychology Press. 417 p. ISBN 978-1841694023

PLATKOVÁ, A., 2017: Proces adaptívnej pamäti vo výučbe Zoológie na ZŠ. Diplomová práca. Bratislava : Prírodovedecká fakulta, 77 p.

PROKOP, P., FANČOVIČOVÁ, J. 2013: Self-protection versus disease avoidance. Journal of Individual Differences, 34(1), p. 15–23.

PROKOP, P., FANČOVIČOVÁ, J. 2016: The effect of hands-on activities on children’s knowledge and disgust for animals. Journal of Biological Education, p. 1–10.

PROKOP, P., KUBIATKO., M., FANČOVIČOVÁ, J., 2008: Slovakian Pupils´knowledge of, and attitudes toward birds. Anthrozoös, 21: 3, p. 221 – 235.

RØSKAFT, E., BJERKE, T., KALTENBORN, B., LINNELL, J., D., C., ANDERSEN, R. 2003: Patterns of self- reported fear toward large carnivores among the Norwegian public. Evolution and Human Behavior, 24, p. 184–198.

ŠTEFANIKOVÁ, S., PROKOP, P. 2013: Introducion of the concept of adaptive memory to science education: Does survival threat influence our knowledge about animals? Journal of Environmental Protection and Ecology, 14(3 A), p. 1403–1414.

ŠTEFANIKOVÁ, S., PROKOP, P. 2013a: Koncept adaptívnej pamäti v prírodovednom vzdelávaní: Ovplyvňuje kontext prežitia vedomosti žiakov o živočíchoch? In Stav a perspektívy Environmentálneho vzdelávania Národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník vybraných príspevkov. Bratislava : Univerzita Komenského, p. 155–164. ISBN 978-80-223-3502-7

TUREK, I., 2008: Didaktika. Bratislava, Iura Edition, spol. s.r.o., 598 p. ISBN 978-80-8078-322-8.

VÁGNEROVÁ, M., 2005: Vývojová psychologie I. Dětství a dospívaní. 1. vydanie, Praha, Karolinum, 468 p. ISBN 80-246-0956-8.

VAŠAŠOVÁ, Z., 2005: Kapitoly zo všeobecnej psychológie (vysokoškolské učebné texty). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 127 p. ISBN 80-8083-089-4.

VOLK, T., ATKINSON, J. 2008: Is child death the crucible of humanevolution. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 2, p. 247–260.