Výuka distanční formou – e-learningové kurzy o aktuálních problémech klimatu

Obsah hlavního článku

Aleš Vávra
Vilém Pechanec
Jitka Šeflová

Abstrakt

Vsoučasné době jsou témata z oblasti klimatu velmi aktuální. Pojmy jako globální oteplování, znečištění ovzduší nebo klimatická změna jsou zmiňovány čím dál častěji. Velmi důležité je objasnění těchto i dalších problémů široké veřejnosti, zejména pak žákům a studentům různých vzdělávacích zařízení za využití moderních přístupů.


Vytvořením e-learningových kurzů na téma klimatu a jeho změny se zabývá projekt eklima. V rámci projektu byl vytvořen výukový model e-learningových kurzů celoživotního vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí se zaměřením na klima a jeho změnu. Garanti z oblasti vysokých škol společně s odborníky na klimatologii zajišťují kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí v jednotlivých lekcích. Obsah e-learningových kurzů je zaměřen na tematické okruhy zahrnující fyzikální podstatu klimatu, přírodovědné aspekty klimatu, ochranu přírody, krajiny a ovzduší, ekonomiku, legislativu a politiku ochrany klimatu, příčiny a důsledky změn klimatu, apod. Jednotlivé lekce přitom neposkytují pouze strohé informace, ale jsou zde uvedeny i náměty k zamyšlení nebo návody k racionálnímu využívání přírodních a obnovitelných zdrojů energie. Počítačem podporovaná výuka formou e-learningu hraje v celoživotním vzdělávání významnou roli, protože kromě tematicky zaměřeného obsahu kurzů se uživatel seznamuje i s počítačovým prostředím a s možnostmi internetu. Samotný kurz obsahuje kromě textových, grafických a multimediálních prvků i diskusní fóra, nápovědu, ale také odkazy na další internetové stránky a možné zdroje informací.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Vávra, A., Pechanec, V., & Šeflová, J. (2011). Výuka distanční formou – e-learningové kurzy o aktuálních problémech klimatu. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.58
Sekce
Recenzované články

Reference

BAUMGARTNER, P. The Zen Art of Teaching - Communication and Interactions in eEducation. In Proceedings of the International Workshop ICL2004. Villach : Kassel University Press, 2004, CD-ROM. ISBN: 3-89958-089-3.

CEC - Commission of The European Communities, Communication from the Commission to the council and the European Parliament, The eLearning Action Plan: Disigning tommorow´s education, COM(2001) 172, Brussels, 28.3.2001, s. 2.

COLE, J.; FOSTER, H. Using Moodle: Teaching with the Popular Open Source Course Management System. 2nd edition. Beijing : O'Reilly Media, 2007. 288 s. ISBN 978-0596529185.

EGER, L. Motivace v e-learningu. In E-learning forum 2005. Praha : ECON publishing, 2005, s.1-9. ISBN 80-86433-33-1

ELLIS, R. K. Field Guide to Learning Management Systems. ASTD Learning Circuits, 2009. Available at <http://www.astd.org/NR/rdonlyres/12ECDB99-3B91-403E-9B157E597444645D/23395/LMS_fieldguide_20091.pdf>

GHIL, M. The Earth system: physical and chemical dimensions of global environmental change. In Encyclopedia of Global Environmental Change. Chichester : John Wiley & Sons, 2002. s. 544-549. ISBN 0-471-97796-9.

IPCC 2007. Fourth Assessment Report. The Physical Science Basis. Cambridge University Press, 2007.

IPCC 2010. WGI Contribution to IPCC Fifth Assessment Report [on-line, cited 2010-06-14]. Available at <http://www.ipcc-wg1.unibe.ch/AR5/chapteroutline.html>

KVĚTOŇ, K. Úloha e-learningu na školách. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. 20 s. ISBN 80-244-0802-3.

NICHOLS, M. A theory for eLearning. Educational technology & society. 2003, vol. 6, is. 2, s. 1-10. ISSN 1176-3647.

NOCAR, D. a kol. E-learning v distančním vzdělávání. Olomouc : VUP, 2004. 78 s. ISBN 80-244-0802-3.

NOLL, C. L.; WILKINS, M. Critical skills of IS professionals: A model for curriculum development. Journal of information technology education. 2002, vol. 1, is. 3, s. 143-156. ISSN 1547-9714.

OLIVER, J.E. ed. Encyclopedia of World Climatology. Springer, 2005. 854 s. ISBN 978-1-4020-3264-6

PECHANEC, V.; ŠŤÁVOVÁ, Z.; VOŽENÍLEK, V. Blended learning ve výuce tematické kartografie. In Súčasné trendy v kartografii – Zborník referátov 17. kartografickej konferencie. Bratislava, 2007. 978-80-89060-11-5.

Pechanec, V., Vávra, A., Voženílek, V., Tolasz, R., Jílková, J., Němcová, Z., Šeflová, J., Holtanová, E., Vondráková, A., Jurek M. Education Project About Climate for Multi-User eLearning Courses .Escudeiro P. (ed): Proceedings of the 9th European Conference on e-Learning. Reading : Academic Publishing Limited, 2010. s. 454-462. ISBN 978-1-906638-83-2

RICE, W. Moodle 1.9 E-Learning Course Development: A complete guide to successful learning using Moodle 1.9. 1st edition. Packt Publishing, 2008. 384 s. ISBN 1847193536.

SALMON, G. E-tivities. The Key to Active Online Learning. 1st edition. London : Tayler & Francis, 2002. 223 s. ISBN 0749436867.

UNFCC 2010. United Nations Framework Convention on Climate Change [on-line, cited 2010-06-01]. Available at <http://unfccc.int>

VAN IERLAND, E.; GUPTA, J.; KOK, M. Issues in International Climate Policy: Theory and Policy. illustrated edition. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2003. 320 s. ISBN 1843761912.

VANĚK, J. E-learning, jedna z cest k moderním formám vzdělávání. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2008. 96 s. ISBN 978-80-7248-471-3.

VÁVRA, A., PECHANEC, V., VOŽENÍLEK, V., NĚMCOVÁ, Z., ŠEFLOVÁ, J. (2009): Aspekty tvorby e-learningových kurzů na příkladu portálu e-klima. E-Pedagogium. roc. 2009, c. 5. Universita Palackého v Olomouci, 122-142s.s.ISSN 1213-7499

VŠETULOVÁ, M. a kol. Příručka pro tutora. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 230 p. ISBN 978-80-244-1641-0.

WHITE, B.; TASTLE, W; FOX, D. Barriers to E-Learning in Information Systems. In The Proceedings of ISECON 2003. San Diego : Foundation for Information Technology Education, 2003. ISSN: 1542-7382.

ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání a eLearning : učební text pro distanční studium. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 144 s. ISBN 978-80-86723-56-3.