Odpadová olympiáda - třídím, nebo recykluji?

Obsah hlavního článku

Dagmar Vašutová
https://orcid.org/0000-0002-3205-2839

Abstrakt

Realizace environmentální výchovy s pomocí venkovní výuky je v posledních letech velmi častá. Shoda se objevuje již v hlavní myšlence charakterizující oba pojmy: výuka o přírodě, výuka pro přírodu a výuka v přírodě (Palmer a Neil, 2003; Donaldson a Donaldson, 2013). Vzdělávání pro životní prostředí i terénní výuka se objevují ve školním kurikulu na mnoha místech, ať již v horizontálním či vertikálním směru – od předškolního až po pregraduální vzdělávání. Tématem, které v této oblasti dlouhodobě rezonuje, jsou odpady. Tyto aspekty jsou důvodem realizace odpadové olympiády, na které se podílí naši studenti ve spolupráci s ekologickým centrem Sluňákov jako organizátoři a žáci základních či nižších středních škol jako účastníci. Hlavním tématem posledních let byla recyklace odpadů. Příspěvek hodnotí znalosti účastníků olympiády o hlavních pojmech doprovázejících nakládání s odpady: „třídění odpadu“ a „recyklace“. Zaměřuje se na výskyt záměny těchto pojmů a na vliv průběhu venkovní akce na ujasnění odpadového pojmosloví.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Vašutová, D. (2023). Odpadová olympiáda - třídím, nebo recykluji? . Envigogika, 18(1). https://doi.org/10.14712/18023061.659
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Dagmar Vašutová, Palacký University

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra biologie

Reference

Adkins, C. (2002). Outdoor, experiential, and environmental education: Converging or diverging approaches?. ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools, AEL.

Čapek, R. (2021). Moderní didaktika Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha, Grada.

Činčera, J. (2013a). Paradigmatická proměna domácího pojetí environmentální výchovy. Pedagogika, 2, 182-197. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/files/2013/08/Pedag_13_2_Paradigmatick%C3%A1_%C4%8Cin%C4%8Derat.pdf

Činčera, J. (2013b). Environmentální výchova: efektivní strategie. Praha, VS Tisk.

Činčera, J., & Holec, J. (2016). Terénní výuka ve formálním vzdělávání. Envigogika, 11(2). Dostupné z: https://doi.org/10.14712/18023061.533.

Činčera, J. & Kroufek, R. (2021). Metodika hodnocení environmentální gramotnosti žáků. Dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_vzdelavani_poradenstvi/$FILE/OFDN-Metodika_hodnoceni_ekogramotnosti-20210415.pdf.

Donaldson, G. W. & Donaldson, L. E. (2013). Outdoor education a definition. Journal of Health, Physical Education, Recreation, 29(5), 17–63. https://doi.org/10.1080/00221473.1958.10630353

Dvořáčková, S., Rypl, J., & Kučera, T. (2018). Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepce. Geographia Cassoviensis, 12(2), 133-145.

Hejnová, E. (2020). Miskoncepce týkající se animismu aneb je atom živý?. Biologie-Chemie-Zeměpis, 29(3), 21-33. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.14712/25337556.2020.3.3.

Hofmann, E., Svobodová, H. & kolektiv (2021). Terénní výuka na PdF MU Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. Brno, Masarykova Univerzita.

Jakrlová, J. & Pelikán J. (1999). Ekologický slovník – terminologický a výkladový. Fortuna, Praha.

Jeronen, E., Palmberg, I., & Yli-Panula, E. (2016). Teaching methods in biology education and sustainability education including outdoor education for promoting sustainability - A literature review. Education Sciences, 7(1), 1. https://doi.org/10.3390/educsci7010001

Jihlava. (2023). Jihlava. Odpadová olympiáda škol. https://www.jihlava.cz/odpadova-olympiada-skol/g-4280. (8. 2. 2023).

Kendall, S., Murfield, J., Dillon, J. & Wilkin, A. (2006). Education Outside the Classroom: Research to Identify What Training Is Offered by Initial Teacher Training Institutions. Berkshire, National Foundation for Educational Research.

Komunální ekologie (2023): Dnes je Mezinárodní den recyklace. https://www.komunalniekologie.cz/info/dnes-je-mezinarodni-den-recyklace. (12. 5. 2023).

Kroufek, R. & Činčera, J. (2021). Učení v reálném světě: zkušenosti s testováním modelu pro environmentální výchovu v přírodě. Pedagogická orientace, 31(2), 119-135. https://doi.org/10.5817/PedOr2021-2-119

Máchal, A., Nováčková, H., Sobotková, L. & kol. (2012). Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Soubor učebních textů. Brno, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Morrison S. & Baker, K. (2022). Scaffolding Wild Peagogies: Toward a Heuristic for Teaching and Learning Outside in K-12 Schools. Příspěvek prezentován: 11th World Environmental Education Congress Building Bridges in Times of Climate Urgency, Praha.

MMR (2023). Základní pojetí konceptu udržitelného rozvoje. https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/regionalni-rozvoj/informace,-aktuality,-seminare,-pracovni-skupiny/psur/uvodni-informace-o-udrzitelnem-rozvoji/zakladni-pojeti-konceptu-udrzitelneho-rozvoje. (1. 2. 2023).

MŠMT (2023). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf. (1. 2. 2023).

MŽP (2022a). Státní program EVVO a EP na léta 2016 – 2025. https://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025. (1. 2. 2023).

MŽP (2022b). Environmentální vzdělávání a poradenství. https://www.mzp.cz/cz/environmentalni_vzdelavani_poradenstvi, environmentálně odpovědné jednání (21. 11. 2022).

Palmer, J., & Neal, P. (2003). The Handbook of Environmental Education. London, Taylor & Francis e-Library.

Pavlátová, V. & Kroufek, R. (2018). Pohled učitelů na obtížnost vybraných environmentálních fenoménů v učebnicích pro základní školy. Scientia in educatione, 9(2), 57-59. https://doi.org/10.14712/18047106.1012

Pavlátová, V. (2019). Dětská pojetí vybraných environmentálních fenoménů u žáků 1. a 2. stupně základní školy. Envigogika, 14(1). Dostupné z: https://doi.org/10.14712/18023061.585.

Rickinson, M., Dillon, J. Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. & Benefield, P. (2004). A review of Research on Outdoor Learning. London, National Foundation for Educational Research and King’s College London.

Rusek, M., Solnička, O. & Beneš, P. (2012). Modelový experiment: cesta ke zpřesňování běžně uváděných omylů ve výuce chemie. AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED, 102.

RVP (2022a). RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/, (31. 10. 2022).

RVP (2022b). RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-rvp-pz/, odpady (str. 29) (31. 10. 2022).

RVP (2022c). RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/, odpady (str. 38, str. 75) (21. 10. 2022).

RVP (2023). Rámcové vzdělávací programy. https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy. (1. 2. 2023).

Slavík, J. (2009). Vyčerpatelnost surovinových zdrojů, recyklace a krize na trhu druhotných surovin. Acta Oeconomica Pragensia, 6, 37-51. https://doi.org/10.18267/j.aop.287

Svobodová, H., Durna, R., Mísařová, D. & Hofmannn, E. (2019). Komparace formálního ukotvení terénní výuky ve školních vzdělávacích programech a její pojetí v modelových základních školách. Orbis Scholae, 13(2), 95-116. Dostupné z: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.25.

Šumperk (2023). Šumperk – Živá brána Jeseníků. Odpadová olympiáda – naučné odpoledne. https://www.sumperk.cz/dre-cs/15012-odpadova-olympiada-naucne-odpoledne.html. (8. 2. 2023).

Třídění odpadu CZ (2022). Co je to recyklace? https://www.trideniodpadu.cz/recyklace. (22. 11. 2022)

UNESCO (1978). Intergovernmental Conference on Environmental Education, Tbilisi, USSR, 14-26 October 1977: final report. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000032763. (1. 2. 2023).

UPOL (2023). PdF UPOL, Studijní programy. https://www.pdf.upol.cz/uchazec/studijni-programy-bc-mgr/. (1. 2. 2023).

Věstník MŠMT ČR (2009). Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (č. j. 16 745/2008–22 ze dne 27. 10. 2008). https://www.msmt.cz/file/8623_1_1/download/. (22. 11. 2022).

Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí (2023). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123. (1. 2. 2023).

ZŠ Jindřichův Hradec 1. (2009). Odpadová olympiáda. http://www.1zs.jhnet.cz/new/?p=940. (8. 2. 2023).