Možnosti zapojenia žiakov do praktickej ochrany prírody v rámci akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave (1986 – 2015)

Obsah hlavního článku

Blanka Lehotská
Alena Magyarics

Abstrakt

Príspevok prezentuje jednu z možností zapojenia žiakov do praktickej ochrany prírody. Zaoberá sa problematikou ochrany migrujúcich obojživelníkov. Na základe 30-ročných skúseností z ochrany populácie ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo) na Železnej studienke v Bratislave špecifikuje možnosti zapojenia žiakov do konkrétnych aktivít. Zároveň zdôrazňuje pozitívny vplyv účasti žiakov na týchto aktivitách na ich vedomostnú úroveň a postoj k ochrane prírody a životného prostredia. Na Slovensku aj v Českej republike je evidovaných množstvo lokalít, na ktorých každoročne dochádza k úhynom zákonom chránených živočíchov. Predkladaný príspevok je určitým návodom a inšpiráciou pre učiteľov, ako môžu spolu so žiakmi prispieť k zmene tejto situácie. 

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Lehotská, B., & Magyarics, A. (2015). Možnosti zapojenia žiakov do praktickej ochrany prírody v rámci akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave (1986 – 2015). Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.496
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Blanka Lehotská

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Reference

Danková, A., 2008: Zisťovanie vplyvu aktivít zameraných na záchranu migrujúcich obojživelníkov na vedomostnú úroveň žiakov. Diplomová práca. Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 87 s. + prílohy.

Chrenščová, V., 2012: Exkurzie v environmentálnej výchove a ich využívanie na slovenských základných školách. Envigogika 7(1): 9 s. DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.70

Kminiak, M., 1997: Environmentálna výchova, učebné materiály, teoretické základy, školská výchova a prax. VŠ skriptá. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, 94 s.

Kminiak, M., Kováčik, J., 1975: Jarná aktivita ropuchy obyčajnej [Bufo bufo (L. 1758)] v povodí potoka Vydrice (pri Bratislave). Biológia, 30, 8, Bratislava.

Kováčik, J., 1974: Sezónna dynamika ropuchy obyčajnej, Bufo bufo (L. 1758) na Železnej studienke (pri Bratislave). Diplomová práca. Katedra systematickej zoológie a ekológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

Lehotská, B., Lehotský R., 2000: Žaby – naše druhy, ich ohrozenie a možnosti ochrany. 15 rokov akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, 32 s.

Nevřelová, M., 2008: Environmentálna výučba vo výchovno-vzdelávacom procese, monografia, CICERO s.r.o., Bratislava, 90 s.

Novanská, V., 2014: Environmentálna výchova ako prierezová téma v edukačnom procese na slovenských základných školách. Biológia, ekológia, chémia 18(1): 2-8.