Evaluace tří výukových programů s tématikou permakultury

Obsah hlavního článku

Nikola Papežová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá evaluací tří environmentálních výukových programů vytvořených na základě metodických materiálů, které vznikly v rámci projektu podpořeného MŽP „Přírodní architekti“, inspirovaného mezinárodním projektem „Children in permaculture“. Výukové programy byly vytvořeny pro žáky 4. a 5. ročníku a zaměřeny na seznámení s permakulturou, jejími principy a využitím pro každodenní život. Z evaluace všech tří výukových programů formou pretestu a posttestu vyplývá, že všechny tři programy významně zvyšují znalosti žáků dané problematiky. Celkově lze hodnotit nově vytvořené výukové programy jako přínosný doplněk pro rozšíření učiva základní školy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Papežová, N. (2018). Evaluace tří výukových programů s tématikou permakultury. Envigogika, 13(2). https://doi.org/10.14712/18023061.571
Sekce
Recenzované články

Reference

Bardwell, L., V., et al. (1994). Environmental Problem Solving. Theory, Practice and Possibilities in Environmental Education. North American Association for Environmen-tal Education, PO Box 400, Troy, OH 45373.

Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů. Envigogika, 2(3). doi: 10.14712/18023061.20

Činčera, J. (2008b). Evaluační strategie středisek ekologické výchovy [online]. Envigo-gika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 3, 2008b, č. 2. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/269527339_Evaluacni_strategie_stredisek_ekologicke_vychovy. ISSN 1802-3061.

Činčera, J., (2011b). Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmen-tální postoje a hodnoty. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy [online], roč. 6, č. 3. ISSN 1802-3061. Dostupné z: http://www.czp.cuni.cz/envigogika

Ecosystem Management Iniatiative Projects Ver 3. 0 (2004). ECOSYSTEM Ma-nagement Iniatiative.Measuring Progress. An Evaluation Guide for Ecosystem and Community based Projects. Ver. 3.0. [online]. Retrieved from: http://www.snre.umich.edu/ecomgt/evaluation/documents/Measuring%20Progress.pdf

Hauserová, E. (2018). Co je permakultura?. Permakultura CS. [online]. [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.permakulturacs.cz/article/14/co-je-permakultura

Holmgren, D. (2006). Permakultura: principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti. 1. vyd. Svojanov: PermaLot, 296 s.

Hromádka, Z. (2010). Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků dru-hého stupně základní školy. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Pedago-gická fakulta, 164 s

Hungerford, H., R., & Volk, T., L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environ-mental Education. The Journal of Environmental Education, 21 (3), 8-21. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743

Children in permaculture, (2018). [online]. [cit. 3. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.childreninpermaculture.com

Jeřábek, J., & Tupý, J. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělává-ní. Národní ústav pro vzdělávání, 2011-2014.

Kalhoust, Z. & Obst, O. (2009). Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál, 447 s.

KIDS FOR THE BAY, 2012 [online]. Dostupné z: http://www.kidsforthebay.org/site/programs/reduce-reuse-recycle-rot.shtml

Lebo, N. (2012). Ecological literacy through permaculture. Green Teacher, (98), 34-37. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1267726166?accountid=9646

Meek, G. E., Ceyhun, O. & Dunning, K. (2007). Comparison of the t vs. Wilcoxon Sig-ned-Rank Test for Likert scale data and small samples. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6(1), 90–106.

Mertens, D., M. (2015). Research and Evaluation in Education and Psychology: Inte-grating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. Sage publicati-ons.

MŽP ČR, 2011: Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: MŽP.

MŽP ČR, 2016: Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a envi-ronmentálního poradenství na léta 2016 – 2025. Praha: MŽP.

Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statis-tics. Advances in health sciences education, 15(5), 625-632.

O'Mahony, M. J.; Fitzgerald, F., (2001). The Performance of the Irish Green-Schools Programme. Results of the Green-Schools Research Projects [online]. Dostupné z: http://www.eltis.org/sites/default/files/case-studies/documents/ireland_research_report_2001_3.pdf

Plumb, S., et al., (2007). The Greening of Detroit – Tree Keepers Kids [online]. Do-stupné z: https://promiseofplace.org/sites/default/files/2018-06/Greening%20Eval%20Exec%20Sum%202007%20rev%20web.pdf

Schovajsová, J., (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertač-ní práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta.

Smrtová, E., Zabadal, R., & Kováříková, Z. (2012). Za Naturou na túru: metodika te-rénní výuky. Apus.

Výrost, J. & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 404 s.

Winklerová, K. (2015). GLOBE: evaluace dlouhodobého vlivu programu na účastníky. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.