Vzdělávání pro udržitelnost na vysokých školách – jde o změnu vzdělávacího žánru?

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
http://orcid.org/0000-0002-9660-5594
Jiří Dlouhý
http://orcid.org/0000-0002-5040-9395

Abstrakt

Text reflektuje úlohu vysokých škol ve společenských změnách, konkrétně v procesech transformace společnosti k udržitelnému rozvoji. Vychází z dokumentu Úmluva o vysokoškolském vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který vznikl a byl představen u příležitosti konference Rio+20 v roce 2012 a který předkládá vizi celkové proměny univerzit související s celospolečenskými požadavky na udržitelné vzdělávání ‑ zahrnuje všechny aspekty života vysokoškolských institucí (výuku, správu, vzdělávací politiku). V tomto rámci autoři ukazují hlavní, v současné době probíhající změny ve vysokoškolském vzdělávání, a to v šesti okruzích, které zahrnují: hodnotové předpoklady akce, holistický přístup, změny v nakládání se znalostmi, důraz na procesy učení a na kompetence (jejichž význam mezi vzdělávacími cíli roste), a způsoby hodnocení kvality procesu a výsledku učení. Rekapitulují dopad těchto trendů v českém vzdělávacím prostředí i možnosti budoucího vývoje; ukazují, jak reálně probíhající změny souvisí s proměnou vědeckých paradigmat i vzdělávacích teorií. Navrhují popsat tento vývoj jako proměnu vzdělávacího žánru, tedy především s ohledem na to, jak jsou poznatky komunikovány, jak se proměňuje způsob jejich přenosu či sdílení ve vzdělávacím procesu. Ukazují, s jakými novými charakteristikami tohoto procesu bude postupně nutno počítat, a nabízejí možná budoucí výzkumná témata s tím související.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J., & Dlouhý, J. (2014). Vzdělávání pro udržitelnost na vysokých školách – jde o změnu vzdělávacího žánru?. Envigogika, 9(1). https://doi.org/10.14712/18023061.440
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jana Dlouhá

Charles University Environment Centre, Department of Environmental Education.

The author is concerned with  innovative processes in higher education for sustainable development (in practice) and their reflection (in theory). She is chief editor of the Envigogika journal.

Jiří Dlouhý

Charles University Environment Centre, Department of Environmental Education; Society for Sustainable Living

Jiří Dlouhý is head of Department of Environmental Education and president of Society for Sustainable Living. He is main editor of Enviwiki resource base.

Reference

Aarhus Convention 1998.UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (1998). . Retrieved from http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html

Adomßent, M. (2013). Exploring universities' transformative potential for sustainability-bound learning in changing landscapes of knowledge communication. Journal of Cleaner Production, 49(15), 11-24. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S095965261200443X http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.08.021

Allen, J., Ramaekers, G., Velden, R. van der. 2005. Measuring Competencies of Higher Education Graduates. In: D.J. Weerts - J. Vidal eds., Enhancing Alumni Research: European and American Perspectives, New Directions for Institutional Research, no. 126, San Francisco, Jossey-Bass, 49–59.

AMOS 2013. Adresáře vysokých škol.[online] [cit 25. 9. 2013] Dostupné na http://www.vysokeskoly.com

Anderson, L., Krathwohl, D.A. 2001. Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York, Longman.

Bertalanffy, L. (1950). An Outline of General System Theory. Br J Philos Sci, I(2), 134-165. Retrieved from http://bjps.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/bjps/I.2.134 http://dx.doi.org/10.1093/bjps/I.2.134

Böhme, G., Daele, W. Van den, Hohlfeld, R., Krohn, W., Schäfer., W. 1983. Finalization in Science: The Social Orientation of Scientific Progress. Dordrecht, D. Reidel.

Butcher, N. 2011. A Basic Guide to Open Educational Resources (OER). A. Kanwar - S. Uvalić-Trumbić. eds., Vancouver, Paris: COL, UNESCO

Cobb, P., & Bowers, J. (1999). Cognitive and Situated Learning Perspectives in Theory and Practice. Educational Researcher, 28(2), 4-15. Retrieved from http://edr.sagepub.com/cgi/doi/10.3102/0013189X028002004 http://dx.doi.org/10.3102/0013189X028002004

Čada, K., & Ptáčková, K. (2013). Possibilities and limits of collaboration between science and NGOs in the Czech Republic. Journal of Cleaner Production, 49(15), 25-34. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652612003770 http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.039

Činčera, J. (2009). Výstupy či procesy: paradigmatický (kvazi)spor environmentální výchovy. Envigogika, 4(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/38 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.38

Činčera, J. (2010). Metodika evaluace programů environmentální výchovy. Envigogika, 5(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/149 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.149

Delors, J. ed. 1997. Učení je skryté bohatství (formulovala Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století). Praha, UIV.

Daniš, P. (2013). A new definition of environmental literacy and a proposal for its international assessment in PISA 2015. Envigogika, 8(4), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/419 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.419

Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. eds. 2006. Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005–2007. Praha, Univerzita Karlova v Praze, COŽP.

Dlouhá, J. (2007a) Ekologická etika pro environmentální vzdělávání. In P. Nováček (Ed.), Udržitelný rozvoj. Nové trendy a výzvy. Sborník mezinárodní konference (pp. 71-96). Olomouc: PřF UP.

Dlouhá, J. 2007b. Environmetnal Literacy in Theory and Practice. EnviWiki – the Czech multimedia Toolkit. In: J. Hytönen, Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development, Helsinki, University of Helsinki, 17–30.

Dlouhá, J. (2009). Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence. Envigogika, 4(1), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/35 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.35Dlouhá, J. (2009) Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence. Envigogika 4 (1)

Dlouhá, J. (2009). Kompetence v environmentálním vzdělání. Envigogika, 4(1), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/34 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.34

Dlouhá, J. ed. 2009c. Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělání. Praha, Karolinum.

Dlouhá, J., Dlouhý, J., Zahradník, M. (2011). Procesy a přístupy k učení – hodnocení práce studentů ve wiki prostředí. In: P. Sojka – M. Kvizda eds., Sborník 7. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2011, Brno, Masarykova univerzita, pp. 75–80.

Dlouhá, J., Činčera, J., Jančaříková, K., Dlouhý, J., & Scholleová, H. (2011). Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzděláván. Envigogika, 6(1), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/150 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.150

Dlouhá, J. a kol., (2013). Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru. . Retrieved from http://www.enviwiki.cz/wiki/Metodika_tvorby_text%C5%AF_v_otev%C5%99en%C3%A9m_internetov%C3%A9m_prostoru

Dlouhá, J. (2012). Nové pohledy na vědu v kontextu řešení praktických problémů udržitelného rozvoje – jde o změny paradigmatické nebo jen zbožná přání? In: J. Vávra - M. Lapka, Měnící se společnost? Varia, Praha, Filosofická fakulta UK v Praze, pp 56–67.

Dlouhá, J., Huisingh, D., & Barton, A. (2013). Learning networks in higher education: Universities in search of making effective regional impacts. Journal of Cleaner Production, 49(15), 5-10. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652613000395 http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.034

Dlouhá, J., Barton, A., Huisingh, D., & Adomssent, M. (2013). Learning for sustainable development in regional networks. Journal of Cleaner Production, 49(15), 1-4. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652613000462 http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.041

Dlouhá, J., Barton, A., Janoušková, S., & Dlouhý, J. (2013). Social learning indicators in sustainability-oriented regional learning networks. Journal of Cleaner Production, 49(15), 64-73. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652612003617 http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.023

Dlouhá, J., Macháčková-Henderson, L., & Dlouhý, J. (2013). Learning networks with involvement of higher education institutions. Journal of Cleaner Production, 49(15), 95-104. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652612003034 http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.06.009

Dlouhá, J. (2013). Nápověda: Případová studie. Enviwiki, Retrieved from: http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=N%C3%A1pov%C4%9Bda:P%C5%99%C3%AADpado%C3%A1_studie&oldid=12604.

Dlouhá, M. (2011). Autorita ve virtuálním vzdělávání. Envigogika, 6(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/60 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.60

Duff, A. (2003). Quality of Learning on an MBA Programme: The Impact of Approaches to Learning on Academic Performance. Educational Psychology, 23(2), 123-139. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01443410303230 http://dx.doi.org/10.1080/01443410303230

Duff, A. (2004). The Revised Approaches to Studying Inventory (RASI) and its Use in Management Education. Active learning in Higher education 56 (5): 57.

Edquist, C. 1997. Systems of Innovation: Technologies. Institutions and Organisations. New York a London, Pinter publishers.

Entwistle, N., Tait, H., & McCune, V. (2000). Patterns of response to an approaches to studying inventory across contrasting groups and contexts. Eur J Psychol Educ, 15(1), 33-48. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/BF03173165 http://dx.doi.org/10.1007/BF03173165

ETL Project 2013. Learning and Studying Questionnaire (LSQ) Experiences of Teaching and Learning Questionnaire (ETLQ). (2011). . Retrieved from http://www.etl.tla.ed.ac.uk/questionnaires/scoringkey.pdf

Foucault, Michel. (2002) Archeologie vědění. 1. vyd. Praha: Herrmann & synové, 2002.

Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. 1998. The endless transition: A “triple helix” of university –industry–government relations. Minerva 36: 203–208.

Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (1993). Science for the post-normal age. Futures, 25(7), 739-755. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/001632879390022L http://dx.doi.org/10.1016/0016-3287(93)90022-L

Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (2002). Post-Normal Science – Environmental Policy under Conditions of Complexity. [online] [cit. . Retrieved from http://www.nusap.net

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M. (1994). The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London, SAGE.

Glennie, J., Harley, K., Butcher, N., van Wyk, T. eds. (2012). Open Educational Resources and Change in Higher Education: Reflections from Practice. Vancouver, Commonwealth of Learning a UNESCO.

Havel, I. (2005) Interdisciplinarita, transdisciplinarita a vysokoškolské vzdělávání. In. In In, & J. Dlouhá - J. Dlouhý eds., Co (Eds.), Co znamená udržitelnost pro univerzity? Sborník mezinárodní konference, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 15–27, Retrieved from (pp. 15-27). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí. Retrieved from http://www.czp.cuni.cz/knihovna/konf0509/sbornik.pdf

Hessels, L. K., & van Lente, H. (2008). Re-thinking new knowledge production: A literature review and a research agenda. Research Policy, 37(4), 740-760. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048733308000243 http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2008.01.008

Huisingh, D. (2006). New challenges in education for sustainable development. Clean Technologies and Environmental Policy, 8(1), 3-8. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s10098-006-0034-y http://dx.doi.org/10.1007/s10098-006-0034-y

Kapitulčinová, D., Barton, A., Dlouhá J., Dlouhý, J. (2013). Open Educational Resources. In: Enviwiki Retrieved from: http://enviwiki.cz/w/index.php?title=Open_Educational_Resources&oldid=12603

Keulartz, J. 1998. Struggle for Nature. A Critique of Radical Ecology. London a New York, Routledge.

Keulartz, J. (2009). „Boundary-work, Pluralism and the Environment.“ In: J.K.B. Olsen - S.A. Pedersen - V.F. Hendricks eds., A Companion to the Philosophy of Technology, Malden, Wiley-Blackwell, 263–269.

Komenský, J. A. (1948). Vševýchova Pampaedia. Praha, Státní nakladatelství v Praze.

Krajhanzl, J. (2009) Ekopsychologie a environmentální chování. In: J. Dlouhá a kol., Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělání, Praha, Karolinum, pp.132–142.

Kvasničková, D. 1990. Závěrečná zpráva hlavního rezortního výzkumu školství RS IX „Ekologické aspekty ve vzdělávání a výchově“.

Máchal, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek, 2007. ISBN 80-902954-0-1

Mochizuki, Y., & Fadeeva, Z. (2008). Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development (RCEs): an overview. International Journal of Sustainability in Higher Education, 9(4), 369-381. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/10.1108/14676370810905490 http://dx.doi.org/10.1108/14676370810905490

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. 1995. Pedagogický slovník. Praha, Portál.

Reeves, T. C. (2006). How do you know they are learning? The importance of alignment in higher education. International Journal of Learning Technology, 2(4), 294-309. Retrieved from http://www.inderscience.com/link.php?id=11336 http://dx.doi.org/10.1504/IJLT.2006.011336

Richardson, J. T. E. (2005). Students' perceptions of academic quality and approaches to studying in distance education. British Educational Research Journal, 31(1), 7-27. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1080/0141192052000310001 http://dx.doi.org/10.1080/0141192052000310001

Rode, H., & Michelsen, G. (2008). Levels of Indicator Development for Education for Sustainable Development. Environmental Education Research, 14(1), 19-33. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620701843327 http://dx.doi.org/10.1080/13504620701843327

Sadler, R. D. (2005). Interpretations of criteria-based assessment and grading in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(2), 175-194. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0260293042000264262 http://dx.doi.org/10.1080/0260293042000264262

Schneckenberg, D.; Wildt, J. (2006). Understanding the Concept of eCompetence for Academic Staff. In: I. Mac Labhrainn; L.C. McDonald; D. Schneckenberg; J. Wildt, The Challenge of eCompetence in Academic Staff Development, Galway, NUI Galway, 29–35, Retrieved from: http://www.ecompetence.info/uploads/media/ch3.pdf

Schön, D. 1983. The Reflective Practitioner. How professionals think in action. London, Temple Smith.

Smolíková, D. (2006). Věřím v teorii kapající vody. Rozhovor s Danuší Kvasničkovou. Sedmá generace 6 Retrieved from http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/verim-v-teorii-kapajici-vody>.

Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, `Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, 19(3), 387-420. Retrieved from http://sss.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/030631289019003001 http://dx.doi.org/10.1177/030631289019003001

Sterling, S. (1996). Education in Change. In: J. Huckle - S. Sterling eds., Education for Sustainability, London, Earthscan Publications Ltd.

Štech, S. (1999). Teoretické přístupy k vysokoškolské pedagogice. In: J. Vašutová a kol., Vybrané otázky vysokoškolské pedagogiky, Praha, ÚVRŠ, pp. 157–166.

Tilbury, D. (2004). Environmental education for sustainability: A force for change in higher education. In: P.B. Corcoran - A.E.J Wals (Ed.) Higher education and the challenge of sustainability, London, Kluwer Academic Publishers, pp. 97–112.

Tilbury, D. (2011) Education for Sustainable Development. An Expert Review of Processes and Learning. Paris, UNESCO: Section for Education for Sustainable Development.

Tilbury, D. ed. (2012) Peoples’ Sustainability Treaty on Higher Education. Draft for Rio+20. Retrieved from:http://sustainabilitytreaties.org/draft-treaties/higher-education

UN 1992. Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. [online] [cit 25. 9. 2013] Dostupné na http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf, § 36.1–36.27

UNECE (2009) Learning from each other The UNECE Strategy for Education for Sustainable Development. Retrieved from: http://www.unece.org/env/esd/Implementation/Publication/LearningFromEachOther.pdf

UN ECE 2011. Learning for the future: Competences in Education for Sustainable Development. Geneva, United Nations Economic Commission for Europe, Steering Committee on Education for Sustainable Development. [online] [cit. 4. 11. 2013], dostupné z www:

UN ECE 2013. Empowering educators for a sustainable future: Tools for policy and practice workshops on education for sustainable development Competences. Geneva, United Nations Economic Commission for Europe, Steering Committee on Education for Sustainable Development. [online] [cit. 4. 11. 2013], dostupné z www:

UNEP 2012. UNEP Year Book: Emerging issues in our global environment. Nairobi, UNEP, [online] [cit. 4. 6. 2013], dostupné z www: .

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2005). Toward knowledge societies. UNESCO World Report. Conde-sur-Noireau, France: Imprimerie Corlet.

UNESCO-SCOPE-UNEP 2011. Policy Brief No. 14 - Engineering the Climate: research questions and policy implications. [online] [cit. 4. 4. 2013], dostupné z www: <http://www.scopenvironment.org/unesco/USU-PB14%20Geoengineering%20a150.pdf>.

Wals, A.E.J. ed. 2007. Social Learning Towards a Sustainable World. Wageningen, Wageningen Academic Publishers.

UNI IAS 2013. Regional Centres of Expertise . . Retrieved from https://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=1849&ddlID=183

Weinert, F. E. (2001). Defining and selecting key competences. Concept of Competence. A Conceptual Clarification. In: D.S. Rychen - L.H. Salganik eds., Defining and selecting key competencies, Cambridge (State of Washington) a Göttingen, Hogrefe & Huber.

Zilahy, G., & Huisingh, D. (2009). The roles of academia in Regional Sustainability Initiatives. Journal of Cleaner Production, 17(12), 1057-1066. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S095965260900105X http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.03.018

Ziman, J. (2000). Real Science: What it is, and What it Means. Cambridge, Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9780511541391 http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511541391

Dlouhá J. (2013). Rubric for assessment of the text. VCSEWiki. Retrieved from:http://vcsewiki.czp.cuni.cz/w/index.php?title=Rubric_for_assessment_of_the_text&oldid=3327

Wals, A. E., Brody, M., Dillon, J., & Stevenson, R. B. (2014). Convergence Between Science and Environmental Education. Science, 344(6184), 583-584. DOI: 10.1126/science.1250515

Wals, A. E., Brody, M., Dillon, J., & Stevenson, R. B. (2014). Convergence Between Science and Environmental Education. Science, 344(6184), 583-584.

Wiek, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. (2011). Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development. Sustainability Science, 6(2), 203–218.

Wiek, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. (2011). Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development. Sustainability Science, 6(2), 203–218

Dlouhá, J., Zahradník, M., Dlouhý, J., & Barton, A. (2011). Tools for Evaluating Students’ Work in an Interactive (Open) Virtual Space: Case Study of an E-learning Course in an International Network of Universities. In Proceedings of the 10th European Conference on E-learning, Vols (Vol. 1, pp. 166-176).

Zahradník M., Pachmanová L. (2009): Příklad využití wiki-prostředí v environmentálním vzdělávání na vysoké škole: hodnocení kurzu Organizace a řízení v ochraně životního prostředí. Envigogika 4(3)

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>