Pansofie v díle Jana Ámose Komenského

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá

Abstrakt

Zvláštní atributy celostního vědění, jejich kontrast s dobovým kontextem v počátcích novověkého myšlení.
Stručná analýza těch Komenského myšlenek, které souvisejí s jeho systémem pansofie – zakládají možnost jednotného vědění, a zdůrazňují rozměr péče o duši, svět, přírodu

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2007). Pansofie v díle Jana Ámose Komenského. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.18
Sekce
Recenzované články

Reference

Čapková, Dagmar. Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojetí dějin. Praha : Academia, 1983. 95 s.

Čapková, Dagmar. Úvod : Komenského Obecná porada a její význam. In: Komenský, Jan Amos. Obecná porada o nápravě věcí lidských. I. sv. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1992. s. 565. ISBN 80-205-0226-2.

Čapková, Dagmar. Ordo – Usus – Amor : Kotázce propojování některých triadických principů pansofické metafyziky a jejich uplatňování voblasti lidské činnosti. Studia Comeniana et Historica. 1999, roč. 29, č. 62, s. 99-103

Čapková, Dagmar. Anglický milenarismus a Komenský. Studia Comeniana et historica. 2002, roč. 32, č.67/68m s. 37-43.

Comenius, J. A. Faber fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi : Itemqve Regulae Vitae Sapientis. Amstelodami, Ex officina Petri van den Berge, 1637. In: Kol. Dílo Jana Amose Komenského 13. Vědecký redaktor Oldřich Říha. Praha : Academia, 1974. 340 s.

FILIT : otvorená filozofická encyklopédia. Editoři: Jozef Piaček, Miloš Kravčík. 1999. [cit. 2007-08-26]. Verzia 4.0. Dostupný z WWW: .

Jan Amos Komenský [online]. [cit. 2007-08-30]. Dostupný z WWW: .

Janoušek, Hynek. A. Koyré : Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Reflexe [online]. 2005, č. 29 [cit. 2007-06-13], s. 149-54. Dostupný z WWW: . ISSN0862-690.

Komenský, Jan Amos. 1992a. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Sv. I. Praha : Svoboda, 1992. 565 s. ISBN 80-205-0226-2.

Komenský, Jan Amos. 1992b. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Sv. I. Praha: Svoboda, 1992. 565 s. ISBN80-205-0226-2. Pampaedia, s. 9-165.

Komenský, Jan Amos. 1992c. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Sv. I. Praha: Svoboda, 1992. 565 s. ISBN80-205-0226-2. Pansofia, s. 223-558.

Komenský, Jan Amos. 1992d. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Sv. II. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0227-0.

Komenský, Jan Amos. 1992e Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Sv. III. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0228-9.

Kopecký, J., Kyrášek, J., Singule, F., Spěváček, V. Jan Amos Komenský : 1592-1670. In: Kapitoly z dějin pedagogiky. Praha : SPN, 1969. s. 56-68. [online]. [cit. 2007-06-16]. Dostupný zWWW

Kumpera, J. Poselství J. A. Komenského pro vzdělanost a humanitu dneška. Referát přednesený na konferenci Obecná porada 1999 – Sto let uprostřed Evropy. Praha : UK, Nadace Pangea. [cit. 2007-06-21]. Dostupný zWWW <http://vialucis.cz/Komensky.htm>

Kyrášek, Jiří. Synkritická metoda v díle J. A. Komenského. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 58 s.

Moskalová, Janina. Harmonie Jana Amose Komenského. Paideia [online]. 2005, roč. 2, č. 4 [cit. 2007-07-30]. Dostupný zWWW <http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?sid=3&lng=cs&lsn=10&jiid=7&jcid=41>. ISSN1214-8725.

Patočka, J. Slova a věci : rozbor antropologické epochy evropského myšlení v „archeologii“ Michela Foucaulta. Světová literatura. 1967, roč. 12, č. 6, s. 229-234.

Patočka, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1968-69 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy sestavil Jiří Polívka. Praha :ISE,1995. 203 s.

Patočka, J. Komenského Všeobecná porada. In: Komenský, Jan Amos. Obecná porada o nápravě věcí lidských. III. sv. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1992. s. 565. ISBN 80-205-0228-9.

Patočka, Jan. Komeniologické studie :soubor textů o J.A. Komenském.1. díl, k vydání připravila Věra Schifferová. Praha :OIKOYMENH, 1997. ISBN80-86005-52-6.

Patočka, Jan. Komeniologické studie :soubor textů o J.A. Komenském.2. díl, k vydání připravila Věra Schifferová. Praha :OIKOYMENH, 1998. ISBN80-86005-03-4.

Patočka, Jan. Komeniologické studie :soubor textů o J.A. Komenském.3. díl, k vydání připravila Věra Schifferová. Praha :OIKOYMENH, 2003. ISBN80-7298-079-3.

Piaget, Jean. Jan Amos Comenius. Prospects (UNESCO, International Bureau of Education) [online]. 1993, vol. 23, no. 1/2, s. 173-96. [cit. 2007-08-13] Dostupný zWWW <http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/comeniuse.PDF>.

Pešková, J. Filozofický základ Komenského díla. Studia Comeniana et historica. 1991, roč. 21, č. 44, s. 69-74.

Pešková, J. Obraz Jana Amose Komenského u Tomáše Garriguea Masaryka a Jana Patočky : významná inspirace pro českou filozofii a filozofii výchovy na přelomu století. Studia Comeniana et historica. 2000, roč. 30, č. 63-64, s. 42-46.

Pujman, Ferdinand. Komenský a Cartesius. Praha : Novina, 1942. 15 s.

Klosová, Markéta; Schifferová, Věra. Jan Amos Komenský : dveře věcí otevřené (1643). Studia Comeniana et historica. 1999, roč. 29, č.62, s. 211-226.

Válka, J. Descartes a Komenský ve změně myšlenkových paradigmat na prahu moderny. Studia Comeniana et historica. 1996, roč. 26, č. 55-56, s.197-205.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>