K personální etice

Obsah hlavního článku

Zuzana Svobodová

Abstrakt

V textu nazvaném „K personální etice“ jsou postupně otevírány následující otázky: Co je základem etiky? Co zakládá lidství člověka? Jak se v dějinách proměnil pohled na podstatu člověka? Co znamenal objev subjekt-objektového přístupu k světu? Proč se dnes hovoří o potřebě nové etiky? Po zdůraznění role komunikace v lidském bytí je ukázán důsledek rozdílu společenského nebo individuálního východiska lidské existence. Dále je vylíčeno postupné objevování personální dimenze člověka až k napětí, které je možné na základě Lévinasovy formulace vyjádřit jako otázku: nominativ, nebo akuzativ? Poukazem na upřednostnění akuzativního „sebe“ před nominativním „já“ se dospívá k upřednostnění odpovědnosti a péče jako (existenciálně) podstatnému etickému východisku pro smysluplný rozvoj člověka a světa.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Svobodová, Z. (2015). K personální etice. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.501
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Zuzana Svobodová

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav etiky;
Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, katedra pedagogiky;
VOŠ Jabok, katedra teologie a filosofie

Reference

Aristotelés. (2005) Magna moralia. 1. vyd. Praha: P. Rezek. ISBN 8086027228.

Aristotelés. (1995) O duši. 2. nezm. vyd. Praha: P. Rezek, ISBN 8090179649.

Descartes, R. (1966) Discours de la méthode (Rozprava o metodě, 1637), Bibliothèque de la Pléiade, Éd. Gallimard.

Descartes, R. (1992) Rozprava o metodě. Praha: Svoboda.

Wals, A., Brody, M., Dillon, J., & Stevenson, R. (2015). Propojení přírodovědného a environmentálního vzdělávání. Envigogika, 10(2). doi: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.458

Heidegger, Martin. (1996) Bytí a čas. 1. vyd. Praha: Oikúmené. ISBN 80-86-005-12-7.

Kant, Immanuel. (1976) Základy metafyziky mravů. 1. vyd. Praha: Svoboda.

Lévinas, Emmanuel. (1994) Etika a nekonečno. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku. Oikúmené. ISBN 80-85241-67-6.

Maritain, Jacques. (1947) Křesťanský humanismus: [Humanisme intégral]. Vyd. 1. V Praze: Universum. Člověk a společnost (Universum).

Palouš, Radim, Svobodová, Zuzana. (2011) Homo educandus: filosofické základy teorie výchovy. Vyd. 1. Praha: Karolinum. ISBN 9788024619019.

Papež František. Encyklika Laudato si. Dotupné na WWW: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22034. [2015-11-03]

Patočka, Jan. (1964)Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové: studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Patočka, Jan. (2006) Češi II. Sebrané spisy Jana Patočky. Sv. 13. Praha: OIKOYMENH. ISBN 80-7298-182-X.

Patočka, Jan. (1995)Tělo, společenství, jazyk, svět: ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1968-69 na filosofické fakultě University Karlovy. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Oikúmené. ISBN 8085241900.

Platón. (2005) Politikos. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH. ISBN 8072981595.

Platón. (2001) Ústava. 3. opr. vyd. Praha: OIKOYMENH. Knihovna antické tradice. ISBN 80-7298-024-6.

Ricœur, Paul. (2001) Filosofie vůle. I, Fenomenologie svobody. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH. Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 34. ISBN 80-7298-033-5.

Rosenzweig, F. (1984) Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften, svazek II, Dordrecht-Boston-Lancaster.

Sousedík, Stanislav. (2010) Svoboda a lidská práva: jejich přirozenoprávní základ: esej. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7429-036-7.

Vaňková, Irena. (2007) Nádoba plná řeči: (člověk, řeč a přirozený svět). Vyd. 1. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1122-8.