The Conative Dimension of Environmental Literacy of Czech and Slovak Pupils of Secondary Elementary School

Main Article Content

Silvie Svobodová

Abstract

The article presents the results of a comparative analysis focused on responsible environmental behavior (REB), i.e. the conative dimension of environmental literacy, Czech (N = 344) and Slovak (N = 92) pupils of primary school. Within the study, a comprehensive Middle School Environmental Literacy Survey (MSELS) was used, which has not yet been applied in both countries. Responsible environmental behavior is identified through a subscale of MSELS which is oriented to REB. Based on the analysis of the results, the significant influence of gender, age, year and free time activities on the responsible environmental behavior of pupils was identified, with no statistically significant difference between Czech and Slovak pupils.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Svobodová, S. (2018). The Conative Dimension of Environmental Literacy of Czech and Slovak Pupils of Secondary Elementary School. Envigogika, 13(2). https://doi.org/10.14712/18023061.578
Section
Reviewed Papers

References

Bamberg, S. & Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 27(1), 14-25. doi: 10.1016/j.jenvp.2006.12.002
Bogner, F. X., Johnson, B., Buxner, S. & Felix, L. (2015). The 2-MEV model: Con-stancy of adolescent environmental values within an 8year time frame. International Journal of Science Education, 37(12), 1938-1952. doi: 10.1080/09500693.2015.1058988
Činčera, J. & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů střed-ních odborných škol. Envigogika, 2(1). doi: 10.14712/18023061.12
Činčera, J. (2013). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší škol-ní věk a střední školy. Envigogika, 8(5). doi: 10.14712/18023061.414
Daniš, P. (2013). Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezi-národní testování v PISA 2015. Envigogika, 8(3). doi: 10.14712/18023061.385
Geng, L., Xu, J., Ye, L., Zhou, W. & Zhou, K. (2015). Connections with Nature and En-vironmental Behaviors. PloS One, 10(5). doi: 10.1371/journal.pone.012724
Hines, J. M., Hungerford, H. R. & Tomera, A. N. (1987). Analysis and synthesis of re-search and responsible environmental behavior: A meta analysis. Journal of Envi-ronmental Education, 18(2), 1-8. doi: 10.1080/00958964.1987.9943482
Hollweg, K. S. Taylor, J. R., Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McBeth, W. C. & Zoido, P. (2011). Developing a framevork for assessing environmental literacy. Washington, DC: North American Association for Environmental Education.
Hromádka, Z. (2010). Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků dru-hého stupně základní školy. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Pedago-gická fakulta, 164 s.
Hsu, S. J. & Roth, R. E. (1998). An Assessment of Environmental Literacy and Analy-sis of Predictors of Responsible Environmental Behaviour Held by Secondary Tea-chers in the Hualien Area of Taiwan. Environmental Education Research, 4(3), 229-249. doi: 10.1080/1350462980040301
Hungerford, H. R. & Volk, T. (1990). Changing learner behavior through environmen-tal education. Journal of Environmental Education, 21(3), 8-22. doi: 10.1080/00958964.1990.10753743
Chytrý, V. & Kroufek, R. (2017). Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člo-věka k přírodě. Scientia in educatione, 8(1). Retrieved from http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/591
Krajhanzl, J. (2010). Environmental and proenvironmental behavior. In Řehulka, E. [ed.] School and Helath 21: Health Education: Internatonal Experiences. Brno: Masa-ryk University, 251-274.
Krajhanzl, J. & Skalík, J. (2015). Czech Greenpeace Donors and the Barriers to their Climate-Friendly Household Behaviour. Sociální studia, 12(3), 71-95.
Kráľ, M. (2013). Environmentálna identita, environmentálne postoje a environmen-tálne zodpovedné správanie slovenských vysokoškolákov. Osobnosť v kontexte kofní-cií, emocionality a motivácií IV, Bratislava, 1-9.
Kroufek, R., Janovec, J. & Chytrý, V. (2015). Pre-service primary teachers and their attitudes towards nature. In: Fleischmann, O., Seebauer, R., Zoglowek, H., & Aleksandrovich, M. [eds.] The Teaching profession: New Challneges - New Identities. Lit Verlag GmbH & Co. KG, Wien.
Kroufek, R., Chytrý, V., Janovec, J. & Brtnová Čepičková, I. (2016). Effect of leisure activities on responsible environmental behaviour of pupils of primary school. ICERI 2016 proceedings. 7451-7456. doi: 10.21125/iceri.2016.0703
Kroufek, R. (2016). Environmentální gramotnost studentů Učitelství pro 1. stupeň zá-kladní školy a možnosti jejího zjišťování. Disertační práce, PF JU, České Budějovice. doi: 10.13140/RG.2.1.3858.0724
Liefländer, A. K. & Bogner, F. X. (2014). The effects of children’s age and sex on acquiring pro-environmental attitudes through environmental education. The Journal of Environmental Education, 45(2), 105-117. doi: 10.1080/00958964.2013.875511
Matějček, T. & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů uči-telství. Envigogika, 7(2). doi: 10.14712/18023061.75
McBeth, W., Hungerford, H., Marcinkowski, T., Volk, T. L. & Meyers, R. (2008). Natio-nal Environmental Literacy Assessment Project: Year 1, National Baseline Study of Mid-dle Grades Students Final Research Report. U.S. Environmental Protection Agency.
McBeth, W. & Volk, T. L. (2010). The National Environmental Literacy Project: A base-line study of middle grade students in the United States. The Journal of Environmen-tal Education, 41,1,55-67.
McBeth, W., Hungerford, H., Marcinkowski, T., Volk, T. L. & Cifranick, K. (2011). The National Environmental Literacy Assessment, Phase Two: Measuring the Effectiveness of North Američan Environmental Education Programs with Respect to the Parameters of Environmental Literacy. NOAA.
NAAEE (2010). Excellence in Environmental Education: Guidelines for Learning (K-12). Washington: NAAEE. 121 s.
Nastoulas, I., Marini, K. & Skanavis, C., (2017). Middle School Students Environmen-tal Literacy Assessment in Thessaloniki, Greece. Health and Environment Conference Proceedings. Hamdan Bin Mohammed Smart University, Dubai, 198-209.
Ogunbode, Ch. A. & Arnold, K. (2012). A Study of Environmental Awareness and Atti-tudes in Ibadan, Nigeria. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 18 (3): 669–684.
Ogunbode, Ch. A. (2013). The NEP Scale: Measuring Ecological Attitudes/Worldviews in an African Context. Environment, Development and Sustainability 15 (6): 1477–1494.
Pereira, M. & Forster, P. (2015). The Relationship between Connectedness to Natu-re, Environmental Values and Pro-environmental Behaviours. Reinvention: and Inter-national Journal of Undergraduate Research, 8(2).
Roth, C. E. (1992). Environmental literacy: Its roots, evolution, and directions in the 1990s. Columbus: ERIC Clearingouse for Science, Mathematics and Environmental Education.
Schovajsová, J. (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertač-ní práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, s. 194.
Soukup, P. (2001). ISSP – životní prostředí. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha. ISBN 80-7330-000-1.
Stevenson, K. T., Carrier, S. J. & Peterson, M. N. (2014). Evaluating strategies for inc-lusion of environmental literacy in the elementary school classroom. Electronic Jour-nal of Science Education, 18(8).
Svobodová, S. & Kroufek, R (2016). Environmentální gramotnost žáků 2. stupně v Žatci – výzkumná sonda. Envigogika, 11(2). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.514.
Svobodová, S. (2017). Vliv vybraných proměnných na environmentální gramotnost žáků 2. stupně základní školy. Envigogika, 12(1). https://doi.org/10.14712/18023061.539
Tavakol, M. & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education, 2011(2), 53-55. doi: 10.5116/ijme.4dfb.8dfd
Zelezny, L. C. (1999). Education Interventions That Improve Environmental Behavio-rs: A Meta-Analysis. The Journal of Environmental Education, 31(1), 5-14. doi: 10.1080/00958969909598627