The impact of a future perciving on the future itself

Main Article Content

Jan Labohý
Bohuslav Binka

Abstract

Na základě informací o vzrůstajícím negativismu ve společnosti si článek klade za cíl popsat, jaký dopad může mít sdílené vnímání budoucnosti na budoucnost samotnou. Prostor je věnován popisu konceptů Thomasova teorému, sebenaplňujícího se proroctví, placebo efektu a Oidipovského efektu. Ve spojitosti s nimi je zmíněn Lyotardův koncept metanarací jako „velkých vyprávění“, pomáhajících na základě sdílené vize budoucnosti legitimizovat nastavení společenských institucí. Článek si klade otázku, zda existuje vztah mezi současnou krizí institucí a vzrůstajícím negativismem společnosti. Na základě aplikace výše zmíněných konceptů článek předkládá tezi, že existence sdílené pozitivní vize budoucnosti může znamenat důležitý prvek pro možnost dalšího pozitivního rozvoje současné společnosti.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Labohý, J., & Binka, B. (2013). The impact of a future perciving on the future itself. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.229
Section
Reviewed Papers
Author Biographies

Jan Labohý

Department of Environmental StudiesFaculty of Social StudiesMasaryk UniversityBrno

Bohuslav Binka

Head of Department of Environmental StudiesFaculty of Social StudiesMasaryk UniversityBrno

References

BECK, Ulrich. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 431 s. ISBN 8086429326.

BERGER, Peter Ludwig a LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461.

BIGGS, Michael. Self‑fulfilling prophecies. In The Oxford handbook of analytical sociology, 2009, s.294-314.

BRUNTLAND, G. H., et al. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987, [online] Dostupné z:

Evropská komise. Future of Europe, Special Eurobarometer 379, Brussels, 2012 [online] Dostupné z:

FUNDA, Otakar Antoň. Znavená Evropa umírá. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 179 s. ISBN 80718494

GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, 200 s. ISBN 8086429156.

GODEMANN, Jasmin a MICHELSEN, Gerd. Sustainability communication: interdisciplinary perspectives and theoretical foundations. Dordrecht: Springer, 2011, xv, 203 s. ISBN 9789400716964.

LYOTARD, Jean‑François. O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem: postmoderní situace. Vyd. 1. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, 206 s. ISBN 8070070471.

MERTON, Robert K., The Self‑Fulfilling Prophecy, The Antioch Review, Vol. 8, No. 2, Summer, 1948, s. 193-210

OSN. Agenda 21, 1992 [online] Dostupné z:

OSN. Johanesburg Plan of Implementation, 2002 [online] Dostupné z:

OSN. The Future That We Want, 2012 [online] Dostupné z:

POPPER, Karl R. The poverty of historicism. London: Routledge, 1957, ISBN 0415278457

ROSENTHAL, Robert a JACOBSON, Lenore. Pygmalion in the classroom, The Urban Review 3, no. 1, 1968, s.16-20.

Transition Towns. Principles. 2012[online] Dostupné z:

VALÉRY, Paul a Jean HYTIER. Oeuvres. Paris: Gallimard, 2000, 1726 s. ISBN 2070105776.