Heideggerovo a Kiekegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti

Autoři

  • Jiří Olšovský

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.61

Klíčová slova:

svoboda, odpovědnost, Heidegger

Abstrakt

Německý filosof Martin Heidegger poprvé rozvrhl ve svém filosofickém myšlení radikální kritiku tradiční (starověké i novověké) metafyziky. Tato metafyzika, jež se dnes v podstatě projevuje především technickým a technologickým myšlením, zprostředkovaně způsobila současnou ekologickou krizi, a je u kořene necitlivého a stále ještě manipulativního přístupu k přírodě. Novověká metafyzika, vzešlá vposledku z kartezianismu, je nesena antropocentrismem, tj. situací, kdy za základ všech hodnot se uznává jen člověk a jeho potřeby; ve všech oblastech praktického života se prosazuje jeho často zbytnělé já. A právě Heidegger je jedním z prvních myslitelů, kteří dali podnět k radikální revizi západního myšlení, jež je stále tvrdě metafyzické a antropocentrické. Takové myšlení je třeba překonat, jen tak se pole lidské svobody bude ve světě rozšiřovat méně egoisticky, člověk bude moci dál zdárně pobývat na světě v souladu se světem i svým vnitřním ustrojením.
Každou epochu vždy svým zprostředkujícím způsobem tvaruje filosofie, která připravuje půdu pro skutečné myšlení v dalších oblastech teorie a praxe. Ač filosofické myšlení nikdy neovlivňuje přímo politiky a celkové společenské klima, určitým nepřímým způsobem vždy působí a nakonec se pozitivně (či negativně) projevuje v celé skutečnosti. Jde vždy nakonec o celkovou změnu paradigmatu, právního prostředí, radikální změnu hodnotového systému apod. To je šance filosoficky působit, přivrátit myšlení, abychom tak řekli, na správnou cestu, kdy se na cestu nemanipulativního přístupu k přírodě dostane celá skutečnost.
Jak jsme již řekli, byl to Heidegger, který zde svým myšlenkovým rozvrhem sehrál v tomto smyslu významnou iniciační roli. Právě on poukázal na to, že dnes je vskutku zapotřebí přivést nevýslovné slovo bytí k řeči, jen tak se dostaneme za zapomenutost na toto bytí a znovu tak začneme chápat posvátnost přírody. Jde o komplexní pohyb, na který nějaký „selský rozum“ nestačí, kdy bude třeba podnítit celkovou proměnu člověka, transformovat jeho způsob vztahování se k sobě i k celku světa a přírody, a tedy proměnit jeho podstatnou duchovní existenci, aby v brzké době nedošlo k zániku jeho existence fyzické – aby člověk na planetě Zemi ještě nějaký ten čas pobyl. Heidegger právě svým ekofenomenologickým a protimetafyzickým zamyšlením podstatným dílem přispěl k tomu, abychom spěli k dosažení nového vědomí, jež povede k dobrému pobytu na zemi (s výhledem na nebe). Proto je třeba psát o tomto typu myšlení, vzbouzet v člověku naději, že se vyprostí z dosavadního stále ještě dobyvačného přístupu k přírodě; tehdy se lidská svoboda naladí na svobodu samého bytí a člověku se otevřou příznivější podmínky pro jeho nenásilné pobývání na zemi v souzvuku s přírodou.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

DAVIS, B. W. Heidegger and the Will. On the Way to Gelassenheit, Northon University Press, Evanston, Illinois 2007

HEIDEGGER, M. Polní cesta, přel. A. Geuss, in: Orientace č. 4, roč. III, 1968

HEIDEGGER, M. Discourse on Thinking, Harper and Row, Publishers, New York 1966

HEIDEGGER, M. Holzwege, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 5, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1977

HEIDEGGER, M. O pravdě a Bytí, přel. J. Němec, Mladá fronta, Praha 1993

HEIDEGGER, M. Co je metafyzika, přel. I. Chvatík, Oikúmené, Praha 2006

HEIDEGGER, M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 65, V. Klostermann, Frankfurt am Main1989

HEIDEGGER, M. Vom Wesen des Grundes, in: týž, Wegmarken, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 9, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1976

HEIDEGGER, M. Vom Wesen der Menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 31, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1994

HEIDEGGER, M. Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet, in: týž, Gesamtausgabe, Bd. 34, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1988

KIERKEGAARD, S. The Concept of Anxiety, ed. a přel. R. Thomte, A. B. Anderson, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1980

KIERKEGAARD, S. Either/Or, Part 1, in: týž, Kierkegaard's Writtings, III, ed. a přel. H. V. Hong, E. H. Hong, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1987

KIERKEGAARD, S. Svůdcův deník, přel. R. Kejzlar, Mladá fronta, Praha 1970

OLŠOVSKÝ, J. Niternost a existence. Úvod do Kierkegaardova myšlení, Akropolis, Praha 2005

Søren Kierkegaard's Journals and Papers, Vol. II, ed. a přel. H. V. Hong, E. H. Hong, Indiana University Press, Bloomington and London 1975

Stahování

Publikováno

30. 09. 2011

Jak citovat

Olšovský, J. (2011). Heideggerovo a Kiekegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti. Envigogika, 6(2). https://doi.org/10.14712/18023061.61

Číslo

Sekce

Recenzované články