Vliv výukového programu na rozvíjení environmentální senzitivity žáků

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek prezentuje evaluaci výukového programu „Les je přítel člověka“. Program vychází z metodiky „modelu učení plynutím“ Josepha Cornella a usiluje a rozvíjení environmentální senzitivity dětí. Žáci dostali bezprostředně před programem a pak 1-3 týdny po programu stejný dotazník, do kterého vyplňovali zrakové, sluchové a hmatové vjemy, které si vybavovali ze svého posledního pobytu v lese. Zaznamenané reflexe pak byly kódovány a kategorizovány. V rámci analýzy pak bylo porovnáváno, zda se počty různých smyslových vjemů v dotazníku po programu liší od počtů, uváděných před programem.
Evaluace ukázala, že k takovému nárůstu dochází u žáků na prvním stupni, program také více působil na dívky. Efekt na chlapce a na starší žáky byl statisticky neprůkazný. Program tedy pravděpodobně zvyšuje vnímavost vůči přírodě, ale jen pro některé skupiny účastníků.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2012). Vliv výukového programu na rozvíjení environmentální senzitivity žáků. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.73
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera

PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Autor vyučuje environmentální výchovu a prožitkovou pedagogiku na Technické univerzitě v Liberci. Jako evaluátor programů dále spolupracuje se středisky ekologické výchovy a organizacemi zabývajícími se globálním rozvojovým vzděláváním. profesní zaměření: environmentální výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, výchova o Zemi, evaluace programů, pedagogika volného času, informační věda

Reference

BERG, van den A. E., HEIJNE, ter M. 2005. Fear versus Fascination: An exploration of emotional responses to natural threats. Journal of Environmental Psychology, 25, p. 261-272

BUSTAN T., YOUNG, A., TODD, S. 2003. Environmental Sensitivity and Youthful participation in Outdoor Recreation. Proceedings of the 2003 Northeastern Recreation Research Symposium. GTR-NE-217, p. 270-277.

BӦGEHOLZ, S. 2006. Nature experience and its importance for environmental knowledge, values and action: recent German empirical contribution. Environmental education research, Vol. 12, no. 1, p. 65-84.

CHAWLA, L. 1999. Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education, vol. 31, no. 1,ps. 15-26.

CHAWLA, L. 1998a. Research Methods to Investigate Significant Life Experiences: review and recommendation. Environmental Education Research, vol. 4, no. 4, p. 383-398.

CHAWLA, L. 1998b. Significant Life Experiences Revisited: A Review of Research on Sources of Environmental Sensitivity. The Journal of Environmental Education, vol. 29, no. 3, p. 11-21.

ČINČERA. J; KOMÁRKOVÁ, M. Využití kresby pro evaluaci programu na rozvíjení environmentální senzitivity mladších dětí. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 5, 2010, č. 2. Dostupné z WWW:

CORNELL, J. 1987. Listening to the Nature. How to Deepen Your Awareness of Nature. Nevada City: DAWN Publications.

CORNELL, J. 1989. Sharing the Joy of Nature. Nature activities for All Ages. Nevada City: DAWN Publications.

CORNELL, Joseph. 1998. Sharing Nature with Children. Nevada City: DAWN Publications.

FURIHATA, S.; ISHIZAKA, T.; HATAKEYAMA, M.; HITSUMOTO, M.; ITO, S. 2007. Potentials and Challenges of Research on „Significant Life Experiences“ in Japan. Children, Youth and Environments. 17, 4, p. 207-228.

GOUGH, A. 1999. Kids Don't Like Wearing the Same Jeans as their Mums and Dads: so whose 'life' should be in significant life experiences research? Environmental Education Research, 5, 4, p. 383-396.

GOUGH, S. Significant Life Experiences (SLE) Research: a view from somewhere. Environmental Education Research, 1999, vol. 5, n. 4, p. 353-363.

HUNGERFORD, H R.; VOLK, T L. Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1990, vol. 21, no. 3, p. 8-21.

HUNGERFORD, H; PEYTON, B. R.; WILKE, R. J. Goals for Curriculum Development in Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1980, vol. 11, no. 3, p. 42-47.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. 2009. Výsledky empirického výzkumu dětských kontaktů s přírodou. In Člověk+příroda=udržitelnost. Texty o proměně vztahu lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, s. 16-27.

JOHNSON, B.; MANOLI, C. C. Using Bogner and Wiseman's Model of Ecological Values to measure impal on an earth education programme on children's environmental perceptions. Environmental Education Research, 2008, vol. 14, no. 2, p. 115-127.

KIM, K-O. 2003. An Inventory for Assessing Environmental Education Curricula. The Journal of Environmental Education, 34, 2, p. 12-18

KRAJHANZL, J. 2010. Charakteristika osobního vztahu k přírodě. Úvod do teorie a pojmosloví. [Disertační práce]. Praha: Univerzita Karlova.

Krajhanzl, J. 2012 Špetka ekopsychologie pro ekopedagogickou praxi. In: Máchal, A.; Nováčková, H.; Sobotková, L. (eds.) Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Soubor učebních textů. Brno: Lipka.

KULHAVÝ, V. 2009. Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě. In KRAJHANZL, J. a kol. Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh [online]. [cit. 2010-05-07]. Dostupný z WWW: <http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/300409-clovekpriroda-fin.pdf>.

MARTIN, D. 2003. Research in Earth Education. Zeitschrift für Erlebnispädagogik, vol. 23 no 5/6, p. 32-47.

MATRE, S. van. 1999. Earth Education .. a new beginning. Greenville: The Institute for Earth Education.

METZGER, T., McEWEN, D. 1999. Measurement of Environmental Sensitivity. The Journal of Environmental Education, 30, 4, p. 38-39.

PALMER, J. et al. 1998. An Overview of Significant Influences and Formative Experiences on the Development of Adults' Environmental Awareness in Nine Countries. Environmental Education Research, vol. 4, no. 4, p. 445-464.

PALMER, J. A.; SUGGATE, J.; ROBOTTOM, I.; HART, P. 1999. Significant Life Experiences and Formative Influences on the Development of Adults' Environmental Awareness in the UK, Australia and Canada. Environmental Education Research, 5, 2, p. 181-203.

PASTOROVÁ, M. a kol. 2011. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné z WWW http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly ISBN 978-80-87000-76-2.

PAYNE, P. 1999. The Significance of Experience in SLE Research. Environmental Education Research, 5, 4, p. 365-383.

PETERSON, N. 2005. Factors Influencing the Development of Environmental Sensitivity. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, p. 295-300.

SKåR, M. 2010. Forest dear and forest fear: Dwellers' relationships to their neighbourhood forest. Landscape and urban planning. 98, p. 110-116.

SIVEK, D. J. 2002. Environmental Sensitivity among Wisconsin High School Students. Environmental Education Research, 8, 2, p. 155-170.

SWARD, K. L. 1999. Significant Life Experiences Affecting the Environmental Sensitivity of El Salvadoran Environmental Professionals. Environmental Education Research, 5, 2, p. 201-206.

SWARD, L. L.; MARCINKOWSKI, Tom. 2005. Environmental Sensitivity: A Review of the Research, 1980-1998. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, p. 301-312.

TANNER, T. 1998. On the Origins of SLE Research, Questions Outstanding, and Other Research Tradition. Environmental Education Research, vol. 4, no. 4, p. 399-418.

The Tbilisi Declaration. 1977. Intergovernmental Conference on Environmental Education. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005, p. 13-16.

VADALA, C. E.; BIXLER, R. D.; JAMES, J. J. 2007. Childhood Play and Environmental Interest: Panacea of Snake Oil. The Journal of Environmental Education, vol. 39, no. 1, p. 3-18. ISSN 0095-8964.

WITT, R. 2008.Vnímejme přírodu všemi smysly. Horní Maršov: SEVER.